18 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 560/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; PL-x 560/2018 Avem raport suplimentar. Guvernul? Domnule secretar de stat, vă rog. Şi apoi Comisia pentru mediu.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule secretar de stat. Domnule preşedinte al Comisiei pentru mediu, vă rog.

Ion Cupă Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, în procedură de urgenţă, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, transmis cu adresa PL-x 560 din 22 octombrie 2018 şi înregistrat la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr. 4c-8/668 din 23 octombrie 2018. La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, în vederea implementării corespunzătoare a actelor europene în domeniu şi a angajamentelor care revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă, în şedinţa din data de 16 octombrie 2018. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a reexaminat proiectul de lege sus-menţionat, în şedinţa din data de 18 decembrie 2018. La lucrările comisiei, membrii acesteia au fost prezenţi conform listei de prezenţă. În urma reexaminării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse redate în Anexa nr. 2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc mult.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Domnule Simion, vă rog. Dezbateri generale.

Lucian-Eduard Simion Stimaţi colegi, Potrivit angajamentelor asumate în faţa Comisiei Europene, România trebuie să întreprindă toate măsurile necesare implementării unor instrumente economice în domeniul gestionării deşeurilor şi al ambalajelor. Instrumentele economice care trebuie implementate sunt - plăteşte pentru cât arunci, răspunderea extinsă a producătorului şi taxa de depozitare. Pentru a pune în aplicare instrumentele economice plăteşte pentru cât arunci şi răspunderea extinsă a producătorului sunt necesare modificarea şi completarea actualei legislaţii, astfel încât să fie stabilite clar responsabilităţile şi obligaţiile tuturor actorilor implicaţi, ţinând cont inclusiv de modificările aduse prin promovarea pachetului economiei circulare. Toate aceste modificări vor duce la îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor, începând de la colectarea separată a acestora, la sursa de generare, sortare, reciclare şi, în final, eliminarea acestora. S-au adus, totodată, completări Ordonanţei de urgenţă nr. 196/2005, faţă de responsabilităţile operatorilor economici în îndeplinirea obiectivelor privind Fondul de mediu, executarea garanţiei, ca urmare a neachitării obligaţiilor fiscale... şi un amendament personal care completează programele pentru care se utilizează Fondul, cu finanţarea sistemelor pentru încălzire cu centrale pe peleţi, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban. Aplicarea cadrului legal actual a generat dificultăţi, fiind necesare modificarea şi completarea legislaţiei, armonizarea cu prevederile legislaţiei europene în domeniu, ceea ce justifică adoptarea modificărilor şi completărilor propuse, pentru a se evita suspendarea plăţilor, constituind situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată. PSD va vota acest proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Zainea, vă rog.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Ştim cu toţii situaţia dezastruoasă a gestionării deşeurilor din România, ştim că avem o ţară plină de gunoaie şi de PET-uri. Aşteptăm de mult timp această ordonanţă. Iată că, în sfârşit, a venit, cu un întârziere! Însă astăzi am votat, în comisie, să o amânăm cu încă 6 luni. Îmi doresc foarte mult să avem în România un sistem depozit ca în ţările civilizate, unde ambalajele se returnează contra cost, ceea ce duce la oprirea aruncării lor pe câmpuri sau la groapa de gunoi. Din păcate, am fost sesizaţi şi de Consiliul Concurenţei că există foarte multe prevederi care vor afecta piaţa liberă şi, deşi mi-aş dori foarte mult ca această lege să fie funcţională, nu putem vota această lege, deoarece credem că va crea foarte multe probleme în piaţă, astfel încât Grupul USR se va abţine de la vot. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Avem 47 de amendamente admise şi 3 amendamente respinse. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 1 la 10 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 11 la 20, intervenţii? Nu. De la 21 la 47? Am finalizat. Proiectul rămâne pentru votul final de mâine; caracter ordinar. Următorul.