3 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene (PL-x 473/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene; are caracter ordinar; ne aflăm în procedură de urgenţă; raport fără amendamente; PL-x 473/2018. Din partea Guvernului? Aveţi cuvântul, vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Pentru prezentarea raportului comun? Vă rog, aveţi cuvântul, domnule Lucian Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, pentru dezbatere şi avizare, cu acest act normativ, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 17 septembrie 2018, iar Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene, prin crearea cadrului instituţional de participare a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la pregătirea şi implementarea unor proiecte în parteneriat, în scopul dotării unităţilor administrativ-teritoriale cu mijloace de transport. În conformitate cu prevederile art. 61 şi ale art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au dezbătut proiectul de lege, în şedinţe separate. Iar în urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea actului normativ, în forma propusă de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale avem intervenţii? Domnul Benedek Zacharie? Vă rog.

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Finanţarea UAT-urilor pentru achiziţionarea de mijloace de transport - tramvaie, autobuze electrice, puncte de încărcare şi alte echipamente, utilizate pentru prestarea transportului public local, şi autobuze şcolare de tip Euro 6 pentru transportul elevilor din învăţământul preuniversitar de stat - această propunere legislativă este o propunere bine-venită, în cazul în care se vor realiza aceste achiziţii, ceea ce poate duce la scăderea poluării în oraşe, la reducerea blocajelor în trafic, la reducerea numărului de accidente şi aşa mai departe. Dar UAT-urile vor trebui să aibă un program foarte bine pus la punct, pentru ca cetăţenii să se folosească de aceste mijloace de transport şi pentru ca această propunere legislativă să-şi atingă scopul. Grupul UDMR va susţine această propunere. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Alexandru Rotaru? Vă rog.

Alexandru Rotaru Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Scopul parteneriatului este de a reglementa aspecte tehnice, financiare şi de oricare altă natură, care pot interveni în implementarea parteneriatelor şi proiectelor, respectiv, în procesul de achiziţie a mijloacelor de transport. În situaţia îndeplinirii condiţiilor, se vor putea încheia contracte de finanţare şi se vor putea lansa proceduri de achiziţii publice cu o valoare nerambursabilă însemnată şi într-o perioadă de timp mai scurtă, ceea ce va crea condiţiile pentru reducerea sumelor aflate în risc de dezangajare din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Grupul PSD susţine proiectul de lege.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.