28 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor (PL-x 432/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 36, Proiectul de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor; este PL-x 432/2018; are un caracter ordinar şi 14 amendamente admise. Din partea Guvernului României? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Din partea comisiilor sesizate în fond, pentru prezentarea raportului comun? Vă rog, aveţi cuvântul, domnul Dunava.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, doamnă preşedinte. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice şi Comisiei pentru tehnologia informaţiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De la marginal 2 la marginal 8. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la marginal 9 la marginal 14. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul de lege merge la votul final.