26 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 35/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Mai avem puţin, încă puţin. 21. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată; PL-x 35/2018. Guvernul? Vă rog, domnul secretar de stat. Şi apoi, domnul Iuliu Nosa, domnul vicepreşedinte, Comisia pentru buget.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Nosa.

Iuliu Nosa Raport asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 193/2002. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, la acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 14 februarie 2018. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare introducerea unei excepţii cu privire la prezentarea documentelor justificative la instituţiile de credit, în cazul transferului de sume din contul profesioniştilor în contul persoanelor fizice, pentru operaţiunile efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanţă. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege amintit. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Intervenţii? Domnul Neagu, Grupul PNL, vă rog.

Nicolae Neagu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vom susţine această ordonanţă. Dar vreau clar şi explicit să înţeleagă toată lumea despre ce este vorba. Pentru că excepţia de la regulă prevăzută în această ordonanţă este pentru operaţiuni efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanţă care presupun existenţa documentelor justificative, legale, în evidenţa plătitorului, atunci când se face transferul de la plătitor - persoană juridică către o persoană fizică. Vom susţine acest proiect de lege.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final.