26 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 570/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Revenim la... 6 2 . Proiectul de Lege privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; PL-x 570/2018. Raport, Comisia pentru mediu şi Comisia pentru industrii. Vă rog.

Gheorghe-Dănuţ Bogdan Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, trimis celor două comisii cu adresa PL-x 570/2018. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 17 octombrie 2018. Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. Proiectul de lege are ca obiectiv reglementarea modificărilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii de motive, exceptarea de la achiziţiile certificatelor verzi a consumului de energie electrică pentru extracţia, prepararea şi manipularea cărbunelui. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-au desfăşurat lucrările în şedinţă comună, în data de 6 octombrie 2018. La dezbaterile proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţii Ministerului Energiei şi Autorităţii de Reglementare în Domeniul Energiei. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, în forma adoptată de Senat, cu un amendament respins care se regăseşte în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu se susţine. Are caracter ordinar. Rămâne la votul final, miercuri, la ora 12,00.