14 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale (PL-x 482/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea La punctul 23 de pe ordinea de zi avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale - PL-x 482/2018. Suntem în procedură de urgenţă. Are cuvântul iniţiatorul, reprezentantul Guvernului României.

Eugen Nicolicea Dau cuvântul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, prin reprezentantul său, pentru a prezenta raportul.

Bogdan-Alin Stoica Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Ministerul Energiei susţine iniţiativa legislativă, în forma adoptată de Senat. Consiliul Economic şi Social a avizat negativ proiectul de act normativ. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat favorabil. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. Actul normativ instituie posibilitatea reorganizării regiilor autonome ca societăţi, în sensul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca acţionar unic statul român sau autoritatea administraţiei publice locale. Reorganizarea se face prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local, hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, prezentul proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să ia cuvântul? Vă rog.

Găvrilă Ghilea Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 645/1991, iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 s-a înfiinţat Societatea "Editura Didactică şi Pedagogică S.A.", ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", prin transformare. Curtea Constituţională din România a declarat această ordonanţă de urgenţă neconstituţională, înfiinţarea, respectiv reorganizarea activităţii unei regii autonome, precum Editura "Didactică şi Pedagogică", fiind necesar a se dispune printr-un act de reglementare secundară. Toţi am fost martorii scandalurilor în care a fost implicată editura, de la cel referitor la tipărirea manualelor şcolare pline de greşeli, la cel în care mai mulţi angajaţi ai editurii îi solicită ministrului educaţiei naţionale un control la instituţie, pentru a verifica activitatea directorului general. Dar, cu toate problemele şi scandalurile, Editura "Didactică şi Pedagogică" trebuie să funcţioneze. Consecinţele nefuncţionării editurii se vor răsfrânge asupra elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, care nu vor primi manuale. Având în vedere necesitatea reglementării modalităţii de reorganizare a Editurii "Didactice şi Pedagogice", astfel încât să-şi poată desfăşura activitatea de editare a manualelor şcolare, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Domnul Szabó Ödön, vă rog.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu cred că trebuie să punem lucrurile la punct. Şi anume, funcţionarea editurii, prin transformarea, prin ordonanţă de urgenţă, într-adevăr a fost declarară neconstituţională şi, ulterior, a fost găsită soluţia ca, printr-un act subsecvent, această transformare totuşi să se realizeze şi editura să poată funcţiona. Trebuie să vă spun că, în ultimii cinci ani, acest an a fost cel care, pentru minorităţi, a făcut posibil ca pentru majoritatea minorităţilor să existe manuale pe bancă. Anterior, toate procedurile, din cauza faptului că piaţa nu a dorit să funcţioneze şi să oferteze manuale pentru minorităţi, au făcut ca o serie de discipline să nu aibă manuale pentru a putea fi folosite de minorităţi în sistemul de învăţământ propriu. În acest context, reglementările propuse de minister, care au dus ca, în acest an, peste 100 de cărţi, manuale pentru minorităţi să fie editate până la acest moment, a fost de bun augur. În acest context, susţinem această iniţiativă şi toate iniţiativele care vin să rezolve problemele manualelor pentru minorităţi. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Nemaifiind alţi vorbitori, nefiind amendamente, potrivit art. 106, nu se supune în discuţie şi rămâne pentru votul final.