13 noiembrie 2018 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (PL-x 493/2017/2018) . ( rămasă pentru votul final )

Eugen Nicolicea Punctul 10, reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; PL-x 493/2017/2018; lege ordinară; reexaminată la Senat. Am primit raportul. Vă rog să susţineţi raportul, din partea comisiei.

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu reexaminarea Legii privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, ca urmare a cererii de reexaminare a Preşedintelui României, formulată în temeiul dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată. În data de 21 iunie 2018, Preşedintele României a transmis Parlamentului României, cererea de reexaminare a legii, formulată în temeiul dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată. Senatul a adoptat legea. În conformitate cu dispoziţiile art. 61 şi art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reexaminat legea în şedinţa din data de 13.11.2018. La lucrările comisiei, deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. Legea face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Eugen Nicolicea Dacă doreşte cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Domnul Varga Vasile, PNL, vă rog.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, La art. 35 alin. (9) din legea care a fost trimisă spre promulgare se prevedea, printre altele, că înscrierea sau "Toate înscrierile se vor face la sediul operatorului sau, după caz, al agentului din circumscripţia teritorială a unei curţi de apel". Adică, la sediul unui debitor, un executor judecătoresc de la Timişoara nu poate să facă o executare la Galaţi. În acest sens, am invocat atunci o decizie a Curţii Constituţionale, Decizia nr. 348, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiei art. 650 din Codul de procedură civilă, care arată că egalitatea în drepturi este încălcată prin lăsarea la latitudinea creditorului a dreptului de a-şi alege instanţa prin alegerea unui executor judecătoresc din circumscripţia unei anumite judecătorii. În urma Deciziei Curţii Constituţionale, enunţată mai sus, s-a modificat şi dispoziţia art. 650 alin. (1) din Codul de procedură, stabilindu-se că: "Instanţa de executare este judecătoria din circumscripţia în care se află la data sesizării domiciliul sau, după caz, sediul debitorului". După cum ştiţi, aici, în plen, la data de 23 mai, am votat, cu toţii, în unanimitate, acest alin. (9) din art. 35. Dar - ca o concluzie - având în vedere cererea de reexaminare a preşedintelui, am renunţat astăzi, în Comisia juridică, a mai susţine alin. (9) al art. 35 din legea care a fost trimisă la promulgare, şi vom vota şi noi, Partidul Naţional Liberal, acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă mai există alte intervenţii? Nu mai există. Potrivit art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse. Nefiind amendamente, legea rămâne la votul final. Poziţiile 11-14 se dezbăteau sub rezerva primirii raportului. Nu s-au primit rapoarte. Poziţiile 15-18, de asemenea, se dezbăteau numai sub rezerva primirii raportului. Nu s-a îndeplinit această condiţie.