7 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor (PL-x 275/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 8. Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor - PL-x 275/2017; are un caracter ordinar; sunt 6 amendamente admise şi un amendament respins. Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru mediu, prezentarea raportului? Comisia pentru mediu, prezentarea raportului? Domnul Cupă.

Ion Cupă PL-x 485?

Carmen-Ileana Mihălcescu Nu, PL-x 275. Veniţi să vă dau raportul!

Ion Cupă Îmi cer scuze, nu-l aveam la îndemână. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor, transmis cu adresa PL-x 275 din 12 septembrie 2017 şi înregistrat la comisia noastră cu nr. 4c-27/615 din 12 septembrie 2017. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere favorabil din partea Guvernului. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor de autorizare din punctul de vedere al gospodăririi apelor pentru folosinţele de apă care au în curs de realizare sau urmează să realizeze investiţii pentru infrastructura de apă uzată. Autorizaţiile urmând a-şi păstra valabilitatea atâta timp cât sunt respectate termenele de realizare a lucrărilor înscrise în acestea, dar nu mai mult de 5 ani după expirare, în următoarea autorizaţie urmând a se înscrie valorile din tabelul nr. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188 din 2002. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din data de 17 aprilie 2018. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi, membri ai comisiei. La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Adriana Petcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor. În urma examinării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor, cu amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1, şi amendamentele respinse, redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale? Sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 6 amendamente admise. Dacă de la marginal 1 la marginal 6 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. Proiectul de lege merge la votul final.