22 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 161/2018) . ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Următorul. 18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 161/2018; procedură de urgenţă. Guvernul. Vă rog, domnule secretar de stat.

Florin Iordache Raport comun, doamnă, prezentaţi dumneavoastră. E raport comun. Îl aveţi, da? Comun cu bugetul. Vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2017 care prevede adoptarea unor măsuri bugetare, precum şi modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în scopul respectării principiului egalităţii de tratament şi pentru abrogarea dispoziţiilor care au condus la paralelismul legislativ. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 26 martie 2018. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă deputat. Dacă sunt intervenţii din partea grupurilor? Nu sunt. Avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu se susţine. Rămâne la votul final; are caracter organic.