22 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 252/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 252/2018; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog, domnul ministru.

Florin Iordache Comisia pentru muncă, doamna Violeta Răduţ, vă rog frumos.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa PL-x 252/2018 din 25 aprilie 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018, care prevede modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, urmărindu-se în principal corelarea prevederilor actelor normative asupra cărora se intervine cu ultimele modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în domeniul contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 23 aprilie 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă deputat. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final, neavând amendamente.