22 octombrie 2018 – Dezbaterea Raportului privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2017 şi a Proiectului de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2017 (PH CD 70 /2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 5. Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2017. Este PHCD 70/2018. Cine prezintă contul de execuţie? Un chestor. Un chestor, vă rog! Prezentaţi, domnule chestor! Vă rog, prezentaţi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Raport privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2017. I. Bugetul Camerei Deputaţilor, în sumă de 245.617.000 lei, a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017. După modificările intervenite în cursul anului, potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 227/2017 privind suplimentarea bugetului Senatului şi bugetului Camerei Deputaţilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017, a Sesiunii Anuale a Adunării Parlamentare NATO, O.U.G. nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 şi ale O.U.G. nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, creditele definitive au fost stabilite la suma de 315.806.000 lei. Din această sumă, 1.672.000 lei s-au repartizat Institutului Român pentru Drepturile Omului, al cărui program este cuprins în alocaţiile bugetare totale aprobate pentru Camera Deputaţilor, conform legii. Plăţile totale efectuate în anul 2017 au fost de 304.474.501 lei, din care 1.232.880 lei pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului. Din totalul plăţilor, la finele anului 2017 cheltuielile curente au fost în sumă de 292.041.821 lei, iar cheltuielile de capital au fost de 12.994.053 lei. A. Cheltuielile curente, în sumă de 292.041.821 lei, au reprezentat 97,2% faţă de creditele bugetare aprobate şi s-au efectuat pentru plata drepturilor de personal, cheltuieli pentru bunuri şi servicii, contribuţii şi cotizaţii la organismele internaţionale şi asistenţă socială, după cum urmează: 1. Cheltuielile de personal, în sumă de 225.602.564 lei, reprezentând 98,7% din prevederi, s-au efectuat pentru plata indemnizaţiilor deputaţilor şi salariilor personalului din serviciile Camerei Deputaţilor, a indemnizaţiilor de delegare, a colaboratorilor externi şi pentru contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, asigurări sociale de sănătate, asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi pentru concedii şi indemnizaţii. Tot la acest capitol sunt cuprinse cheltuielile cu diurna de deplasare, suma forfetară destinată desfăşurării activităţii deputaţilor în circumscripţiile electorale şi alte drepturi acordate conform prevederilor legale. Din totalul cheltuielilor de personal, suma de 957.186 lei este aferentă activităţii Institutului Român pentru Drepturile Omului. 2. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii, în sumă de 43.320.072 lei, reprezentând 90,5% din prevederi, s-au efectuat pentru asigurarea funcţionării Camerei Deputaţilor şi întreţinerea sediului acesteia, pentru materialele necesare desfăşurării activităţii legislative, pentru deplasări interne şi în străinătate, cheltuieli de protocol pentru primirea în ţară a delegaţiilor străine, precum şi alte cheltuieli autorizate de lege. Din totalul cheltuielilor pentru bunuri şi servicii, suma de 250.964 lei este aferentă activităţii Institutului Român pentru Drepturile Omului. 3. La "Alte transferuri", din suma de 1.645.444 lei, reprezentând 88,3% din prevederi, s-au efectuat plăţi pentru contribuţiile şi cotizaţiile Parlamentului României la organismele internaţionale. Din totalul cheltuielilor pentru "Alte transferuri", suma de 11.236 lei este aferentă activităţii Institutului Român pentru Drepturile Omului. 4. Cheltuielile pentru asistenţă socială, în sumă de 21.473.741 lei, reprezentând 97,3% din prevederi, s-au efectuat pentru indemnizaţiile acordate foştilor deputaţi şi pentru indemnizaţia acordată persoanelor care în anul 2017 au încetat activitatea în condiţiile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. B. Cheltuielile de capital, în sumă de 12.994.053 lei, reprezentând 84,6% din creditele bugetare aprobate, s-au efectuat pentru active fixe 11.026.004 lei şi pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe - 1.968.049 lei. Detalierea pe articole a contului de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2017, finanţat din credite bugetare, este prezentată în anexă. II. La activitatea finanţată din venituri proprii, disponibilul din anul anterior a fost de 21.757.561 lei, veniturile obţinute în anul 2017 au fost de 13.183.559 lei, faţă de 9.400.000 lei cât era prevăzut, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 14.769.258 lei. Veniturile realizate provin din activităţi specifice desfăşurate în Centrul Internaţional de Conferinţe, din activitatea de alimentaţie şi altele. Detalierea pe articole a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli privind activitatea finanţată din venituri proprii pe anul 2017 este prezentată în Anexa nr. 2. Plăţile efectuate în anul 2017 de către Camera Deputaţilor şi Institutul Român pentru Drepturile Omului s-au încadrat în prevederile bugetare aprobate. Utilizarea mijloacelor financiare s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale celorlalte acte normative în vigoare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Dacă sunt intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Începem dezbaterea. Dacă la titlul proiectului sunt intervenţii? Nu. Adoptat. Preambul, intervenţii? Nu. Adoptat. La articolul unic, intervenţii? Nu. Adoptat. Anexa nr. 1? Anexa nr. 2? Rămâne la votul final pentru miercuri.