2 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 32/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 4. PL-x 32/2017 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996. Domnul Leoreanu. Înţeleg că aveţi pe procedură, vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da, domnule preşedinte. Grupul PNL solicită retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni, a acestui proiect.

Florin Iordache Da. Este o solicitare. Să înceapă votul. Treceţi şi votaţi. E o solicitare a dumneavoastră. Să înceapă votul. Da. 57 de voturi pentru, 78 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Solicitarea Grupului PNL nu a fost adoptată. Domnul preşedinte al Comisiei pentru mediu. Vă rog, domnule preşedinte. Vă rog, prezentaţi raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.

Ion Cupă Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, trimis cu adresa PL-x 32 din 19 februarie 2018 şi înregistrat cu nr. 4c-27/56 din 20.02.2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, în sensul creării cadrului legislativ pentru protejarea şi conservarea stării apelor pe sectoarele de cursuri de apă care nu sunt afectate de activităţi umane, asigurându-se astfel o mai bună aplicare a dispoziţiilor Directivei 92/43/CEE şi, în acelaşi timp, se realizează cadrul necesar pentru eliminarea impactului negativ al inundaţiilor, prin eliminarea interdicţiei de realizare a unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor în zonele inundabile, şi prin corelarea planurilor de management ale districtelor bazinelor hidrografice, fapt ce va contribui şi la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene. Senatul a adoptat proiectul de lege în data de 12 februarie 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Şedinţa a avut loc în data de 17 aprilie 2018. Din totalul de 17 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au fost prezenţi 11 deputaţi la dezbatere. Din partea Ministerului Apelor şi Pădurilor, a fost prezentă, în calitate de invitat, doamna Adriana Petcu, secretar de stat. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1 şi cu amendamentul respins prevăzut în Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din acest raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Are caracter organic. Este procedură de urgenţă, în consecinţă, un singur vorbitor din partea fiecărui grup parlamentar. Grupul PNL, doamna Lungu, vă rog.

Tudoriţa Lungu Domnule preşedinte, Dragi colegi, Ministerul Apelor şi Pădurilor are pe ordinea de zi a Curţii Europene de Justiţie o cauză cu privire la aplicarea incorectă a Directivei Cadru a Apei şi a Directivei Habitat în autorizarea a 17 microhidrocentrale. Se află, de asemenea, în prima fază a etapei precontencioase, cu privire la evaluarea impactului pe care l-au avut aceste autorizări, şi anume, de a stabili dacă a fost afectată calitatea corpului de apă sau habitatul. În întâlnirile pe care autorităţile române le-au avut cu Comisia Europeană, s-au angajat ca până în iulie 2017 legislaţia naţională să se armonizeze cu directivele europene. Sigur, am depăşit acest termen. Suntem astăzi în situaţia de a aproba această ordonanţă de urgenţă care aduce multe modificări bine primite şi utile. Şi m-aş referi aici la faptul că defineşte debitul ecologic şi debitul de servitute, ceea ce nu era până acum; stabileşte obligativitatea asigurării debitului de servitute în aval de lucrările de barare la folosinţe; armonizează, de asemenea, schemele de amenajare a bazinelor hidrografice cu planurile de management al riscului la inundaţii. Şi lucrurile acestea pot continua. Noi am cerut însă trimiterea la comisie dintr-un anumit motiv. Am fi dorit ca art. 49 să fie modificat, în sensul de a renunţa la excepţia privind restricţiile de a construi în albia majoră. Art. 49 stabileşte astăzi, ca excepţie, construirea de obiective prevăzute cu lucrări de apărare împotriva inundaţiilor. Sigur, prin obiective de investiţii te poţi gândi şi la un restaurant, de ce nu, pe care îl duci în albia majoră, chiar dacă îi faci lucrări de apărare. Şi, dragi colegi, vreau să vă spun că nicio lucrare de apărare împotriva inundaţiilor nu are grad de siguranţă de 100% şi că o lucrare de apărare vine şi scoate dintr-o zonă inundabilă partea în care sunt executate lucrări, însă mută riscul în aval. Ne-am fi dorit întoarcerea la comisie, pentru ca această restricţie să se refere la lucrările de interes public, la subtraversări şi supratraversări. Neaprobând trimiterea la comisie, Grupul Partidului Naţional Liberal se va abţine de la vot.

Florin Iordache Procedură, domnul Tinel Gheorghe. Mulţumesc. Şi apoi, domnul Petru Movilă, Grupul PMP. Procedură, înţeleg, da?

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Anterior acestui proiect de act normativ, am dezbătut Hotărârea privind opinia Parlamentului României cu privire la noul Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la politicile de mediu şi cele care se referă la schimbările climatice. Şi vă spuneam că România, declarativ, este la nivel excepţional - aprobă şi transpune în practică absolut totul. Ei, când e vorba faptic, practic, constatăm că se întâmplă altceva. Iată, adoptăm un proiect de lege care tocmai ne creează mari probleme în relaţia cu Bruxellesul - Directiva Cadru a Apei nr. 2015/4036, care nu e respectată. Şi noi venim şi spunem, domnule, declarăm de aici, transmitem la Bruxelles că susţinem noul Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind politicile de mediu. Dar când venim să transpunem în practică o directivă, spunem, domnule, pardon, ştiţi, noi avem nişte probleme punctuale, pe care trebuie să le rezolvăm numai cum ştim noi, româneşte. Păi, nu înţeleg, domnule preşedinte. Şi nu înţeleg, stimaţi guvernanţi. Când suntem oameni serioşi, când ne ţinem de cuvânt? Când la nivel declarativ transmitem hotărâri şi opinii care transpun în practică şi care respectă angajamentele pe care ni le-am asumat? Sau când venim şi efectiv implementăm actele normative respective? Pentru că, într-adevăr, solicitarea noastră de retrimitere la comisie are o problemă care ne păstrează şi ne menţine, domnule preşedinte de comisie şi stimaţi colegi, în caracterul de parte în proces cu Bruxellesul. Deci noi avem o mare problemă aici.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Dar tot nu aţi spus procedura, dar mergem mai departe. Domnul Petru Movilă, vă rog.

Petru Movilă Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege. Sigur că sunt şi elemente, cum au spus colegii antevorbitori, privind regimul construcţiilor, protecţia construcţiilor definitive fix în zone demontabile, care nu asigură niciodată garanţie de 100%. Însă, pornind de la redefinirea apei, dacă vreţi, ca resursă strategică de siguranţă naţională, cred că toată filosofia, strategia Guvernului României, a instituţiilor publice, trebuie să fie în acest sens. Fie că vorbim de apă ca element de energie, fie că vorbim despre consolidarea digurilor şi albiile majore sau minore, fie că vorbim despre reechilibrarea ecologică, dacă vreţi, despre protejarea, monitorizarea florei şi faunei din bazinele hidrografice ale României, credem că este o lege bună. Mai vine şi cu un element foarte important - acela că reuşeşte să definească şi să delimiteze responsabilitatea sau proprietatea administraţiilor locale, domeniul public şi privat al statului şi domeniul public şi privat al administraţiilor locale, cu înscrierea acestor albii de râuri, lacuri, într-o Carte funciară specială pentru acest domeniu. Deci sunt elemente care ne fac pe noi, cei din Partidul Mişcarea Populară, să votăm acest proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache La ora 17,00 oprim. Mai avem un minut. Nu mai sunt intervenţii, stimaţi colegi. Avem 29 de amendamente admise. Dacă la titlul ordonanţei sunt intervenţii? Nu. Adoptat. De la 2 la 15. Intervenţii? Nu. De la 16 la 29? Adoptat. Şi ultimul.