19 septembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii COM(2018)268 (PHCD 58/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea Poziţia 15, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii - COM(2018) 268; PHCD 58/2018. Dacă există intervenţii? Vă rog.

Angel Tîlvăr Mulţumesc frumos. Opinia noastră are în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor, precum şi dezbaterile din cadrul comisiei. Comisia noastră susţine abordarea strategică a rolului politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii, conform aşteptărilor cetăţenilor şi preocupărilor acestora cu privire la viitorul Uniunii, într-o lume în schimbare rapidă, în paralel cu promovarea cunoaşterii detaliate şi adecvate a Uniunii şi combaterea falselor idei despre funcţionarea acesteia şi suveranitatea împărtăşită. Consideră că tratatele comerciale încheiate recent de Uniune cu o serie de state terţe favorizează stimularea şi extinderea colaborării internaţionale în domeniul educaţiei. Considerăm că sunt necesare eforturi susţinute pentru ca piaţa unică să se adapteze noilor realităţi ale globalizării şi în domeniul cultural. Considerăm că diversitatea, care este o caracteristică distinctivă a Europei şi o sursă de inovare şi de creativitate, este necesară proiectului comun european, iar educaţia şi cultura ajută cetăţenii să cunoască, să înţeleagă şi să aprecieze mai bine patrimoniul cultural bogat, istoria, experienţele, convingerile şi valorile comune în Europa. Recomandăm derularea de activităţi la nivelul Uniunii, atât în cadrul programelor propuse, cât şi ad-hoc , de sprijinire a statelor membre în procesele de îmbunătăţire a sistemelor de educaţie inovatoare, bazate pe învăţarea pe tot parcursul vieţii. Şi, în final, recomandăm extinderea obiectivelor politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii, pentru construirea unei Europe mai puternice, în vederea sprijinirii parcursului democratic, a rezilienţei comunităţilor şi a rezolvării conflictelor sociale în statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene. În aceste condiţii, domnule preşedinte, Comisia pentru afaceri Europene, întrunită în şedinţa din 12 septembrie 2018, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect de opinie, care a fost transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dau cuvântul domnului Moldovan Sorin-Dan, PNL.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În anul 2019, la Sibiu, liderii europeni vor dezbate aspecte legate de viitorul Europei şi al cetăţenilor săi, fiind esenţial să se abordeze aşteptările cetăţenilor şi să se răspundă preocupărilor acestora cu privire la viitorul într-o lume în schimbare rapidă, o lume care oferă noi oportunităţi, dar care aduce şi incertitudini. Există un val de îngrijorare cu privire la evoluţia pieţei muncii, la modul în care vor evolua societăţile noastre democratice, dar şi cu privire la locul Europei în lume. Europa trebuie să permită cetăţenilor săi, în special tinerilor, să profite la maximum de oportunităţile oferite de noile tehnologii şi de tendinţele globale, iar educaţia şi formarea profesională reprezintă o cale de urmat, ca investiţie pentru individ şi pentru societate. Pentru o Europă mai puternică, politicile privind tineretul, cultura, educaţia şi formarea profesională trebuie să joace un rol important în proiectul european. Totodată, spaţiul european al educaţiei al trebui să contribuie la atingerea a trei obiective: 1. Să promoveze mobilitatea şi cooperarea transfrontalieră în domeniul educaţiei şi formării profesionale; 2. Să ajute la depăşirea obstacolelor nejustificate care îngreunează învăţarea, formarea sau munca în altă ţară, în scopul realizării liberei circulaţii a cursanţilor şi creării unui spaţiu european de învăţare autentic; Şi 3. Să sprijine statele membre în îmbunătăţirea sistemelor loc de educaţie inovatoare, bazate pe învăţarea pe tot parcursul vieţii şi favorabile incluziunii. Se doreşte, de asemenea, sprijinirea înfiinţării de centre de excelenţă în domeniul educaţiei şi formării profesionale, care să conecteze educaţia profesională de referinţă şi furnizorii de formare profesională din statele membre. Pentru aceste motive, Grupul PNL va susţine adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dau cuvântul doamnei Gavrilă Camelia, Grupul PSD.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. O comunicare extrem de importantă, pentru care în comisia noastră s-a formulat un aviz favorabil şi un punct de vedere, de susţinere şi de pledoarie în vederea preluării ideilor şi în vederea aplicării strategiilor respective. În aceeaşi măsură, Partidul Social Democrat şi Programul de guvernare au consistente aspecte, sarcini, măsuri, strategii care vin în corelaţie cu ideile şi deschiderile pe care le propune această comunicare. Vreau să subliniez însă importanţa unor termeni-cheie ce se regăsesc încă din titlul comunicării - educaţie, formare profesională, cultură şi tineret. Sunt concepte extrem de importante care se regăsesc şi în pilonul social european pentru drepturi sociale, ca fiind preocupări fundamentale pentru educaţie, pentru formarea profesională, pentru adaptarea tinerilor într-o piaţă a muncii destul de fluidă şi dinamică şi, de asemenea, pentru înţelegerea reperelor culturale, întrucât, dincolo de mediul nostru cultural, dacă ne referim la România, destul de omogen, destul de conservator, intrarea în spaţiul european presupune deschidere, presupune respectul alterităţii, presupune toleranţă şi lucrurile acestea trebuie învăţate, educate prin şcoală. Spaţiul european al educaţiei, pe care îl deschide şi îl susţine această comunicare şi strategia Uniunii Europene pe viitor, se referă la preocuparea pentru educaţia pe tot parcursul vieţii, de la nivel preşcolar, urmând pe zona învăţământului obligatoriu, învăţământ secundar, universitar şi învăţarea acestui concept de lifelong learning. Ce este foarte important este că universităţi europene se prefigurează, în care deschiderile, comunicarea, schimburile, realizarea unor module extrem de integrate sunt în atenţia noastră. Şi, cu siguranţă, şi România va fi parte a acestor reţele de universităţi. Legitimaţia europeană de student va permite pregătirea tinerilor pentru mobilităţi, adaptarea lor, accesul la biblioteci, la muzee, la cazare. Şi mai vreau să subliniez - şi ca filolog, şi ca profesor - un lucru extrem de important, cel legat de învăţarea limbilor străine. Este o normă general valabilă faptul că alături de stăpânirea bună, corectă, coerentă, nuanţată a limbii moderne, cunoaşterea a cel puţin două limbi străine este un must în spaţiul european. Şi cred că şi planurile de învăţământ pe care noi le-am propus au depăşit acele sincope şi ezitări. Încercarea de a face uneori economii se loveşte de măsuri nu totdeauna foarte bune. Însă susţinerea limbilor străine rămâne ca un demers esenţial la nivelul Ministerului Educaţiei şi trebuie să se regăsească mai departe. Deci - cultură, educaţie, formare profesională - concepte pe care le susţinem. Şi, de aceea, Partidul Social Democrat votează şi aplică consecvent aceste aspecte. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Domnul Cocoş Vasile.

Vasile Cocoş Mulţumesc, domnule preşedinte. Uniunea Europeană este, în primul rând, o uniune a valorilor, aşa cum este consacrată la art. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Iar educaţia, formarea şi cultura sunt esenţiale pentru transmiterea şi promovarea valorilor comune şi pentru crearea unui climat de înţelegere reciprocă. Comisia Europeană abordează, conform mandatului primit, provocările în materie de competenţe legate de digitalizare, securitate informatică, alfabetizarea mediatică şi inteligenţa artificială, necesitatea unei abordări a educaţiei şi formării care să fie favorabilă incluziunii bazate pe învăţare pe tot parcursul vieţii şi axate pe inovare. Considerăm că diversitatea este o caracteristică distinctivă a Europei şi o sursă de inovare şi de creativitate necesară proiectului comun european, iar educaţia şi cultura ajută cetăţenii să cunoască, să înţeleagă şi să aprecieze mai bine patrimoniul cultural bogat, istoria, experienţele, convingerile şi valorile comune europene. Subliniem importanţa activităţilor la nivelul Uniunii în cadrul programelor propuse, de sprijinire a efortului statelor membre dedicat îmbunătăţirii sistemelor de educaţie inovatoare, bazate pe învăţarea pe tot parcursul vieţii. PSD susţine adoptarea opiniei privitoare la COM(2018) 268, în forma prezentată de Comisia pentru afaceri europene.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Având în vedere că nu mai sunt vorbitori, rămâne pentru votul final.