17 septembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie (PL-x 269/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 3. La punctul 3 avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie; PL-x 269/2018. Dau cuvântul reprezentantului Guvernului... iniţiatorului... dacă doreşte? Nu doreşte. Dau cuvântul reprezentantului comisiei sesizate în fond, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.

Florin-Claudiu Roman În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulament, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23, în sensul clarificării criteriilor de selecţie a membrilor Consiliului de coordonare a Institutului Naţional de Administraţie, precum şi corelarea prevederilor referitoare la necesitatea avizării de către Consiliul de coordonare a tarifelor programelor de formare profesională şi nu aprobarea acestora, care se realizează prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulament, membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi avizul Consiliului Legislativ, în şedinţa din 15 mai 2018 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege amintit, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să ia cuvântul? Vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Grupul deputaţilor PNL va vota pentru adoptarea acestui Proiect de Lege care aprobă Ordonanţa nr. 21/2018 care modifică Ordonanţa nr. 23, în sensul că aceasta clarifică criteriile de selecţie a membrilor consiliilor de coordonare, adică pe ce competenţe pot fi funcţionari publici sau înalţi funcţionari publici şi unde nu. De asemenea, reglementează şi modul în care Consiliul de coordonare avizează tarifele pentru programele de formare şi nu le aprobă, atribut care este al ministrului administraţiei şi dezvoltării regionale. Vă mulţumesc.