12 septembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 56/2018). ( adoptat )

Eugen Nicolicea 3. Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat; PHCD 56/2018. Am primit raportul de la comisie. Dau cuvântul domnului deputat Andronache, vicepreşedinte al Comisiei de validare, să prezinte acest raport.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Prezint raportul privind validarea unui mandat de deputat. Comisia de validare a luat cunoştinţă de faptul că a devenit vacant un loc de deputat, ca urmare a decesului domnului Miron Ignat, ales la alegerile din 11 decembrie 2016 la nivel naţional. Potrivit art. 228 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, "Locul vacant va fi ocupat de către supleantul imediat următor de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale dacă, până la data validării mandatului, partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pentru care a candidat confirmă în scris că aparţine acesteia. Asupra legalităţii alegerii supleantului Comisia de validare va prezenta Camerei Deputaţilor un raport". Acest articol este aplicabil şi în cazul parlamentarilor aleşi la nivel naţional, aparţinând minorităţilor naţionale. Procedând la examinarea documentelor depuse pentru validarea mandatului şi având în vedere lista supleanţilor, comunicată Comisiei de validare de Biroul Electoral Central, şi adresa Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, Comisia de validare a constatat că sunt întrunite condiţiile legale pentru ocuparea locului de deputat declarat vacant şi propune validarea mandatului de deputat pentru următoarea persoană: domnul Ampleev Andrian, candidat pe lista Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România. Prezentul raport a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. Prin urmare, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor validarea mandatului de deputat prevăzut în prezentul raport, precum şi adoptarea hotărârii anexate. Domnule preşedinte, În măsura în care doriţi, pot prezenta şi proiectul de hotărâre.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Este un proiect standard. Importante erau datele pe care le-aţi spus dumneavoastră. Supun la vot Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat. Cine este pentru? Voturi pentru - 152, contra - 0, abţineri - 0. Deci cu unanimitate de voturi hotărârea a fost adoptată. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. După cum ştiţi, au fost propuneri făcute de către mai mulţi lideri parlamentari. (Vociferări.) De acord, la votul final, dacă omul este aici şi avem toată procedura... Este în regulă! Să vină domnul deputat, să depună jurământul. Vă rog să aduceţi Constituţia, textul pe care trebuie să-l citească şi Biblia. Atunci, ar trebui să instituim această cutumă, ca imediat după ce se votează hotărârea, să depună jurământul, ea fiind opozabilă nouă, chiar dacă n-a fost publicată în Monitorul Oficial. Domnule deputat, Moment solemn pentru dumneavoastră. Vă rog să depuneţi jurământul.