9 iulie 2018 – Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului de Lege privind Codul administrativ al României (PL-x 369/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Vă rog să luaţi loc, stimaţi colegi, să continuăm şedinţa noastră. Înţeleg că mai aveam pe ordinea de zi două rapoarte care sunt în lucru... Este vorba despre Legea offshore şi proiectul de lege care vizează Palatul Parlamentului, cât şi Codul administrativ. Vă propun să începem cu raportul înlocuitor - şi o să-l invit pe domnul preşedinte Ciolacu pentru a prezenta raportul înlocuitor la Codul administrativ. La ora 18,00 o să invit pe unul dintre lideri... numai puţin, domnule Ciolacu... o să invit pe unul dintre lideri pentru a propune prelungirea programului de lucru, astfel încât să finalizăm Codul administrativ şi cele două proiecte care sunt acum în lucru. Vă rog să luaţi loc, să facem un vot de control. (Vociferări.) Stimaţi colegi... Nu este nevoie... nu mai scoateţi nicio cartelă, că... oricum o să avem... Domnule Andronache, vă spun ceva... la votul final vom avea pentru... este veche chestiunea asta... o făceam noi, înainte de 2000... Vă propun aşa: continuăm cu Codul administrativ, până vor veni colegii de la PSD să fim 165 în sală. 8. Continuăm cu Codul administrativ. Vă rog. Raportul înlocuitor.

Ion-Marcel Ciolacu Voi da citire raportului înlocuitor de astăzi. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ Raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege privind Codul administrativ al României - PL-x 369/2018 În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, având în vedere Hotărârea nr. 20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ, în temeiul art. 75 alin. (1) din legea fundamentală, Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ a fost sesizată prin adresa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru dezbaterea în fond, în forma adoptată de Senat, în şedinţa din 11 iunie 2018, a Proiectului de lege privind Codul administrativ al României, PL-x 369/2018. Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 132/2018, a avizat favorabil proiectul legislativ, cu observaţii şi propuneri. Guvernul susţine prin Adresa nr. 193/20.02.2018 adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă şi serviciile publice, precum şi regulile specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. Comisia a analizat proiectul de lege, amendamentele şi opiniile exprimate, în şedinţa din 9 iulie 2018. La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna secretar de stat Sirma Caraman, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţită de echipa dânsei. În urma examinării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport de admitere, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse prezentate în Anexa nr. 2. Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul raport. În şedinţa din 9 iulie 2018, plenul Camerei Deputaţilor a decis retrimiterea raportului Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ, spre reexaminare. Comisia a reexaminat proiectul de lege, amendamentele şi opiniile exprimate în şedinţa din 9 iulie 2018. În urma reexaminării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport înlocuitor de admitere, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse prezentate în Anexa nr. 2. Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul raport înlocuitor. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Notă: Departamentul Legislativ va face renumerotarea articolelor şi va corela trimiterile din cadrul acestora. Domnule preşedinte, Vă propun ca timpul de dezbatere să fie de o oră. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Să înceapă votul. Timp de dezbatere - o oră. Să înceapă votul. Cu 134 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă şi 3 abţineri, timpul de dezbatere a fost aprobat. Stimaţi colegi, Pentru a fi foarte clari de la început - avem aşa: 636 de articole adoptate şi 241 de articole respinse. Voi merge în calupuri de câte 10. În momentul în care aveţi un amendament respins, ca să ştiţi, îl susţineţi, îl supun votului, mergem mai departe - ca să puteţi urmări... să ştiţi. Eu voi urmări Anexa cu amendamentele admise, calupuri de câte 10. Când vreţi să interveniţi, vă dau cuvântul să vă susţineţi în plen amendamentele respinse. OK? Intervenţii? Nu. Începem. De la art. 1 până la art. 10 dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptate. De la art. 11 până la art. 20 dacă aveţi intervenţii? Nu. De la art. 20 la art. 30 dacă aveţi intervenţii? Nu. De la art. 30 la art. 40 dacă aveţi intervenţii? Nu. De la art. 40 la art. 50? Nu. De la art. 51 la art. 60? De la art. 61 la art. 70? Nu... la art. 89 este un amendament respins... De la art. 80 până la art. 90 dacă aveţi intervenţii? Nu. De la art. 91 la art. 100? Nu. De la art. 101 la art. 110? Nu. Repet, mergem pe articole, nu pe poziţii... De la art. 111 la art. 120? Da, vă rog. La art. 114, aveţi, da? Vă rog, domnule Seidler. Art. 114, poziţia 106, la amendamente respinse. Vă rog. Rog liderii să-şi invite colegii să ia loc, să putem urmări. Suntem la art. 114, amendamente respinse.

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Dacă bine mi-am notat şi dacă a rămas aceeaşi numerotare - vorbim despre 106 marginal...

Florin Iordache Da... 114...

Cristian-Gabriel Seidler Da, la art. 114, 106 marginal - şi este condiţia la care noi ţinem foarte mult, de a nu fi fost condamnat penal. Este o condiţie de validare a mandatului, din punctul nostru de vedere. Să nu fi fost condamnat penal - este o condiţie de a ocupa funcţii de demnitate publică.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Stimaţi colegi, Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la poziţia 106, art. 114. Să înceapă votul. 15 voturi pentru, 133 de voturi împotrivă, 8 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Acum, supun votului art. 114, în forma redactată de comisie. Să înceapă votul. 137 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost adoptat. De la art. 121 până la art. 130 dacă sunt intervenţii? Da, domnule Seidler, vă rog. La art. 121... La art. 126, poziţia 135 la amendamente respinse.

Cristian-Gabriel Seidler Vorbim, stimaţi colegi, aici, despre transparenţă. Hotărârea Guvernului care defineşte Strategia naţională anticorupţie - ştiu, este un cuvânt care nu vă place, celor mai multora - şi totuşi se foloseşte cel mai des acest cuvânt - "transparenţă." Vorbim aici, în mod concret, despre publicarea programului şedinţelor comisiilor consiliilor locale. Cu alte cuvinte, cetăţenii să poată şti când se ia o discuţie o hotărâre a consiliului local, în cadrul comisiilor de specialitate ale consiliilor locale. Este o dovadă de transparenţă în gestionarea banilor publici şi de participare şi de implicare a cetăţenilor în deciziile care se iau la nivel local. Nu am nici un dubiu că veţi fi împotriva transparenţei! (Vociferări.)

Florin Iordache Supun votului amendamentul respins de la art. 126. Să înceapă votul. 39 de voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Amendamentul a fost respins. Art. 128 se susţine? Nu. De la art. 131 la art. 140 dacă se doreşte...? Domnule Prisnel, Care dintre ele, domnule deputat? De la art. 131... discutăm despre articole respinse... La art. 135. Vă rog, domnule coleg.

Adrian-Claudiu Prisnel Deci la art. 135, la 173 marginal...

Florin Iordache Da...

Adrian-Claudiu Prisnel "Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cumulativ, prin mass-media, prin afişare pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale şi prin orice alt mijloc de publicitate." Scopul acestei prevederi este amplificarea comunicării către cetăţeni a informaţiilor de interes pentru comunitatea locală. Primind informaţii despre ordinea de zi, cetăţenii pot lua astfel hotărârea informată de a participa la şedinţa consiliului local unde s-ar dezbate o temă car i-ar afecta direct.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Rămâneţi pe loc, că înţeleg că mai aveţi... A, mergeţi la vot... Bun. Supun votului amendamentul de la art. 135, amendament respins. Să înceapă votul. 26 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, 24 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Amendamentul a fost respins. Tot la art. 135, aveţi, da? Bun, staţi puţin... Supun votului, stimaţi colegi, art. 135, în forma redactată de comisie. Să înceapă votul. 139 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 22 de abţineri. A fost adoptat. La art. 138, vă rog.

Adrian-Claudiu Prisnel La art. 138 avem două amendamente, unul de modificare şi unul de adăugare.

Florin Iordache Da. Supun votului amendamentele dumneavoastră... Să înceapă votul.

Adrian-Claudiu Prisnel Mai am unul.

Florin Iordache Păi... acolo sunt, la amendamentul propus de dumneavoastră, la art. 138, poziţiile 216, 217, 220. Acolo suntem, domnule coleg, da? OK.

Adrian-Claudiu Prisnel Da.

Florin Iordache Deci, încă o dată...

Adrian-Claudiu Prisnel Spune aşa: "La lucrările consiliului local au dreptul să participe şi să ia cuvântul..." - deci au dreptul - "... fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de primar." Este necesară clarificarea prevederii, în sensul că participarea la şedinţa consiliului, fără drept de vot, constituie un drept al persoanelor de la alin. (3), a cărui încălcare poate atrage consecinţe juridice.

Florin Iordache Mulţumesc. Treceţi în bancă, să supun votului amendamentul dumneavoastră. Deci, stimaţi colegi, supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. Suntem la art. 138. 23 de voturi pentru, 138 de voturi împotrivă, 30 de abţineri. Amendamentul a fost respins. (Domnul deputat Adrian-Claudiu Prisnel solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule coleg. Supun votului art. 138, în forma redactată de comisie. Să înceapă votul. (Vociferări.) Supun votului şi amendamentul dumneavoastră. Deci... numai puţin... a fost adoptat... este corect ce spun eu. Deci a fost adoptat cu 138 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 26 de abţineri - forma redactată de comisie. Acum, vă rog să prezentaţi amendamentul dumneavoastră de adăugare la art. 138, pe care îl voi supune votului. Şi, dacă se adoptă, se va completa art. 138.

Adrian-Claudiu Prisnel OK. Deci se adaugă un nou alineat, art. 138 1 - "Orice act administrativ ce împiedică sau face dificilă exercitarea drepturilor de la alin. (3) este nul de drept."

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Treceţi în bancă, să supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul. 25 de voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Amendamentul de adăugare la art. 138 nu a fost adoptat. Până la art. 140 dacă mai sunt intervenţii? La art. 139. Vă rog. Poziţiile 216, 217. Vă rog. 235 la 139... 235, 237... Vă rog, domnule Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler E, este celebra noţiune de două treimi. Dacă nu vă interesează, să ştiţi că nu pentru dumneavoastră vorbesc, ci pentru cei care votează în cunoştinţă de cauză! Două treimi... este o problemă, ştim... societăţile doamnei Firea se lovesc de această prevedere de lege şi trebuia modificată, astfel încât să nu se mai pună problema, să poată dânsa să cheltuiască pentru clientela politică, cum doreşte. Şi totuşi, noi considerăm că formula pe care aţi găsit-o, cea de translativitate a dreptului de proprietate, singura excepţie pentru a putea fi adoptată hotărârea consiliului local cu două treimi, este neclară, pentru că se referă... la ce anume? La un termen care nu este prevăzut niciunde altundeva în acest Cod administrativ şi trimite foarte probabil la translativitatea dreptului de proprietate imobiliară doar. Cu alte cuvinte, patrimoniul, altul decât cel imobiliar, ar putea fi transmis în continuare, ceea ce nu este de dorit. Trebuie să rămână majoritatea de două treimi la adoptarea oricărei decizii a consiliului local care priveşte proprietatea, patrimoniul, de orice natură ar fi ea. Banii reprezintă patrimoniul. Vă rog, ca să nu aveţi aceste plângeri, sau aceeaşi plângere pe care am avut-o anterior, vă rog să sprijiniţi acest amendament şi să votaţi pentru. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Supun votului dumneavoastră propunerea de modificare a art. 139. Să înceapă votul. 45 de voturi pentru, 139 de voturi împotrivă, 11 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respins. Supun votului dumneavoastră art. 139, în forma redactată de comisia condusă de domnul Ciolacu. Cine este pentru? Să înceapă votul. 127 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 27 de abţineri. A fost adoptat. Până la art. 141 dacă sunt intervenţii? Nu. De la art. 141 până la art. 150 dacă sunt intervenţii? La 275 marginal este vorba despre art. 141, corect? Vă rog. Deci discutăm despre 275 marginal, art. 141. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Vorbim aici despre publicarea proceselor-verbale ale şedinţelor, ceea ce a rămas să se facă doar cu încuviinţarea preşedintelui. Or, vă aduc aminte că, în conformitate cu Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, orice document care nu este secret este, de principiu, public. Cum să avem o încuviinţare a oricui pentru a publica un document? Acel document este public de drept. Nu trebuie să existe o încuviinţare a nimănui pentru a publica un document intern al unei autorităţi publice care lucrează pe bani publici.

Florin Iordache Mulţumesc. Deci discutăm despre poziţia 275, art. 141, amendament respins. Numai puţin... staţi să anunţ votul... Deci doamnă, am spus de la început, discutăm pe articole... la fiecare articol sunt amendamente admise şi amendamente respinse. Dacă la un articol există amendament respins, vă dau cuvântul, solicitaţi... aşa am ajuns... aici suntem! Deci, domnule coleg, discutăm despre art. 141 şi, de la amendamente respinse, la poziţia 275. Deci dumneavoastră... Da, vă rog, procedură. Numai puţin, vreau să supun votului art. 141, în forma redactată de comisie. Şi apoi pe procedură, să ştim ce votăm. Supun votului art. 141, în forma redactată de comisie. Să înceapă votul. Vot pentru raportul comisiei. Deci, cu 142 de voturi pentru, 51 de voturi împotrivă, 4 abţineri, a fost adoptat art. 141, în forma redactată de comisie. Vă rog, procedură, domnule coleg.

Florin-Claudiu Roman Deci rugămintea era, domnule preşedinte - marginalul pe care îl citiţi dumneavoastră nu bate cu marginalul din raportul pe care îl am eu. Şi atunci, rugămintea este să urmărim pe articole şi este mult mai simplu să le urmărim.

Florin Iordache Domnule coleg, încă o dată... ba da... numai puţin... Deci, domnule coleg, haideţi să ne înţelegem! Există un raport cu amendamente admise şi un raport cu amendamente respinse. Eu discut pe articole. La fiecare articol, cum avem aici, la art. 141, avem 7 poziţii de amendamente respinse... (Vociferări.) Eu nu discut despre numărul curent, eu discut despre articole. Am ajuns la art. 141, ca să ştiţi! De la art. 141 până la art. 150 aveţi intervenţii? La articole discut... Nu! Am ajuns la art. 151. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită să ia cuvântul.) Vă rog. La ce articol? La art. 151. Este amendament respins, la poziţia 283. Vă rog, suntem la art. 151.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am un amendament care vizează administraţia locală din România şi cred că cu toţii de aici ştiţi ce s-a întâmplat din '90 până în 2018. Vreau să vă informez că am avut 34 de alegeri în România. Eu am propus, prin amendamentul meu, prelungirea mandatului de primar, de la 4 la 5 ani. Şi vă spun de ce. Aţi observat că la anul avem iar două categorii de alegeri - europarlamentare şi prezidenţiale, peste doi ani iar avem două categorii de alegeri. Să ştiţi ce s-a întâmplat! Dragi colegi, Haideţi, că asta este adevărata reformă în administraţie! Opriţi campaniile electorale în România! Românul este învăţat ca, din în an şi de două ori într-un an, să aştepte pomană, pentru că aşa l-am învăţat noi, oamenii politici. Trebuie să fim responsabili cu toţii. Şi eu sunt vinovat, ca şi dumneavoastră. Haideţi să facem mandatul de 5 ani şi ciclurile electorale să fie reduse - cel mult, în 5 ani, două cicluri electorale, nu 4, 5 şi un referendum sau mai multe! Chiar vă rog să votaţi! Cineva va aduce amendamentul acesta în lege, vă spun clar... peste un an, peste doi, trei. Haideţi să lăsăm poporul acesta să respire şi 5 ani să-l punem la muncă, nu să îi dăm pomeni electorale şi ajutoare sociale. La muncă, domnilor, de asta avem nevoie în România! Vă spune un fost primar de 5 mandate. Când este anul electoral, lumea doar aşteaptă... oare ce ne mai promite, ce ne mai dă... Când lucrează poporul acesta? Haideţi să încurajăm munca, nu nemunca! Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Deci suntem la art. 151, amendamentul respins de la poziţia 283. Să înceapă votul. 37 de voturi pentru, 135 de voturi împotrivă, 17 abţineri. Nu a fost adoptat. Supun votului art. 151, în forma redactată de comisie. Să înceapă votul. 155 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 9 abţineri. A fost adoptat art. 151, în forma redactată de comisie. De la art. 151 până la art. 160 - discutăm despre articole - dacă aveţi intervenţii? Doamna Cosma. Vreţi să interveniţi? Vă rog. La art. 152, doamnă. Sunt două poziţii, poziţiile 286 şi 293. Vă rog. La amendamente respinse, la art. 152. Vă rog, doamnă Cosma.

Lavinia-Corina Cosma Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Acest amendament se referă la eliminarea funcţiei de viceprimar. Ştim cu toţii că există foarte multe ţări în Europa, în care această funcţie nu este remunerată, dacă ea există. Pentru România, această funcţie înseamnă, de fapt, o premiere a unui om care, probabil, şi-a făcut bine treaba la partid. Şi primarii din România, foarte mulţi dintre ei recunosc acest lucru, însă, bineînţeles, public nu o vor face vreodată. Ce am propus să facem cu aceşti bani pe care îi putem economisi? Putem să oferim o masă caldă pentru a ţine copiii la şcoală. Este mai important să prevenim abandonul şcolar decât să oferim funcţii politice. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă. Supun votului dumneavoastră art. 152, care a fost respins. (Vociferări.) Să înceapă votul. 15 voturi pentru, 168 de voturi împotrivă, 7 abţineri. Nu a fost adoptat. Supun votului art. 152, în forma redactată de comisia domnului Ciolacu. Să înceapă votul. A fost adoptat. 161 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 4 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. La art. 157 sunt intervenţii? Nu. La art. 158 aveţi intervenţii? Nu. La art. 160 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 162 aveţi intervenţii? Nu. Până la art. 173 nu sunt intervenţii. La art. 173 dacă aveţi intervenţii? Nu. Adoptat. La art. 175, intervenţii? Nu. La art. 184 dacă aveţi intervenţii? Nu. Până la art. 191 dacă aveţi intervenţii? Nu. Art. 191 - art. 194, aveţi intervenţii? Nu. Până la art. 203 dacă aveţi intervenţii? Nu. Art. 204? Nu. Art. 206? Nu. Art. 210, intervenţii? Nu. Domnul Prisnel. La art. 210, da? Este vorba despre poziţia 503. Vă rog. Amendamentul dumneavoastră. Vă rog să îl susţineţi.

Adrian-Claudiu Prisnel Amendamentul nostru este de eliminare a întregului art. 210. Este cel care se referă la pensiile speciale. Considerăm că sistemul de pensii speciale nu are legătură cu principiul contributivităţii şi nu există vreun motiv care, din punctul de vedere al profesiei, să justifice o pensie specială pentru această categorie de aleşi locali. România ar trebui să elimine cât mai multe pensii speciale, nu să introducă unele noi.

Florin Iordache Da. Bun. Supun votului, stimaţi colegi, art. 210, amendament respins. Să înceapă votul. 27 de voturi pentru, 138 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respins. Supun votului art. 210, în forma redactă de comisie. Să înceapă votul. 140 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost adoptat art. 210, în forma redactă de comisie. Până la art. 224 dacă aveţi intervenţii? Nu. Art. 224, intervenţii? Nu. Art. 228? Nu. Art. 232 - aveţi intervenţii? Nu. Art. 244, intervenţii? Nu. Art. 247 - aveţi intervenţii? Nu. Art. 249? Doamna Cosma. La art. 249, doamnă? La art. 247. Deci aveţi la poziţiile 564, 565, doamnă, da? Vă rog, susţineţi-vă amendamentele. Art. 247. Şi domnul Prisnel, apoi, dacă... la următorul, da? OK. Art. 247. Vă rog.

Lavinia-Corina Cosma "Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 1% din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral, cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială." Ce propun este să facilităm accesul cetăţenilor de a participa la luarea deciziilor. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Supun votului dumneavoastră art. 247, amendament respins. Să înceapă votul. (Vociferări.) Amendament respins! 19 voturi pentru, 161 de voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost respins. (Domnul deputat Vasile-Daniel Suciu solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule Suciu! Art. 247, în forma redactată de comisie. Să înceapă votul. 164 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptat. Art. 249, domnul Prisnel. Şi apoi domnul Suciu. Susţineţi art. 249, domnule coleg, da? Vă rog. Aveţi 4 poziţii, de la 575 la 578, corect? Vă rog.

Adrian-Claudiu Prisnel Doar alin. (4)...

Florin Iordache Poziţia 578.

Adrian-Claudiu Prisnel "Prefectul asigură verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi atacă în faţa instanţei de contencios administrativ actele acestora pe care le consideră ilegale." Deci ne dorim ca prefectul să fie obligat să atace, şi nu să aibă posibilitatea de a ataca acele acte pe care le consideră ilegale.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Supun votului art. 249, amendament respins. Să înceapă votul. 49 de voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respins. Art. 249, în forma redactată de comisie. Să înceapă votul. 134 de voturi pentru, 46 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptat şi art. 249.

Florin Iordache Pe procedură, domnul Roman. Vă rog. Suntem la art. 250.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Doar o scurtă precizare. Am trecut de la administraţia centrală şi ne îndreptăm spre zona locală. Şi vreau să fac o precizare pentru colegii are întreabă ce s-a întâmplat astăzi, când a fost retrimis raportul, comisiei. A fost un raport votat, cu marea majoritate, a fost doar un vot împotrivă. Discutăm despre solicitarea Partidului Naţional Liberal, a domnului deputat Dobre, de revenire a atribuţiilor ANFP pe partea de administraţie publică centrală. Deci nu ne referim la administraţia publică locală. Am vrut să fac această precizare pentru colegi. Mulţumesc.

Florin Iordache Este vorba despre articolul de la ... Domnule Roman, discutăm despre art. 406 şi mai departe. Deci discutăm despre Agenţia Funcţionarilor Publici, de la art. 406, 408 şi aşa mai departe. Atât aţi discutat pentru raportul suplimentar. Corect! La art. 250 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 251 aveţi intervenţii? Nu. Art. 252? Nu. La art. 255 aveţi intervenţii? Nu. Art. 256? Art. 257? Nu. Art. 258? Art. 261? Nu. Art. 262? Art. 264? Art. 274? Art. 275? Art. 280? La art. 288 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 300 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 316 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 321? Art. 386? Art. 387? Art. 396, intervenţii? Nu. Art. 397? Nu. Suntem la art. 406. Dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 408 dacă aveţi intervenţii? Nu. Art. 410, intervenţii? Nu. Adoptat. Art. 411? Nu. La art. 427 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 434? Nu. La art. 436? Nu. La art. 438? Nu. La art. 441, intervenţii? Nu. Staţi puţin... La art. 406 este un amendament al comisiei. Aveţi intervenţii? Nu. La art. 408, intervenţii ale comisiei la... ceea ce a prezentat domnul Roman, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Public? La art. 411? Nu. Şi am ajuns la art. 441. Dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 457 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 458? La art. 464 aveţi intervenţii? Nu. La art. 465 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 466, intervenţii? Nu. La art. 467, intervenţii? Nu. La art. 468 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 469, intervenţii? Nu. La art. 477 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 483 aveţi intervenţii? Nu. A, la 1000 marginal, art. 483, vă rog, domnule Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Aici vorbim despre evaluarea personalului. Conform formei actuale, această evaluare ar trebui făcută anual. Noi considerăm că o bună practică ar fi aceea de a face evaluarea personalului semestrial, pentru că nu trebuie să treacă un an întreg pentru a-ţi da seama că o persoană este competentă sau incompetentă. După câteva luni, acest lucru ar trebui să reiasă în mod normal. De altfel, perioada maximă de probă pentru un contract individual de muncă, în România, este de 3 luni. Aşadar, după 6 luni, semestrial, ar trebui să putem avea o evaluare şi să reiasă că cineva este competent sau incompetent. Aşa se întâmplă, de altfel, şi în mediul privat, acolo unde performanţa este criteriul cel mai important, şi nu familia politică din care faci parte. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, art. 483, poziţia 1000 de la amendamente respinse. Să înceapă votul. 28 de voturi pentru, 145 de voturi împotrivă 8 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat. La art. 490 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 511 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 536 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 542? Nu. La art. 544? Nu. La art. 595, în forma redactată de comisie în raportul suplimentar de astăzi, dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 616 dacă aveţi intervenţii? Nu. La art. 617, intervenţii? Nu. La art. 626 dacă aveţi intervenţii? La art. 623, în forma redactă de comisie astăzi, dacă sunt intervenţii? Nu. La art. 626 dacă sunt intervenţii? Nu. (Rumoare.) Nu, la raportul suplimentar, domnule Ciolacu, dacă s-au dorit intervenţii la raportul suplimentar de astăzi... La art. 629 dacă sunt intervenţii? Nu. La art. 637 dacă sunt intervenţii? Nu. Am finalizat raportul. Avem cele 7 anexe. Dacă sunt intervenţii? Nu. Am finalizat dezbaterea. Rămâne la votul final. Îi rog pe colegi să aibă puţină răbdare, să ia loc în bănci. Trebuie să fim 165 atunci când votăm Proiectul de Hotărâre. Încă nu suntem.