2 iulie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (PL-x 244/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 - PL-x 244/2018; are caracter ordinar şi 7 amendamente admise. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Din partea comisiilor sesizate în fond? (Domnul deputat Vasile Varga doreşte să ia cuvântul.) Din partea iniţiatorului?

Vasile Varga Da.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog.

Vasile Varga Doamnelor şi domnilor colegi, Am iniţiat acest proiect legislativ, având în vedere nedreptatea la care sunt supuşi cetăţenii de furnizorii de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi de unele administraţii locale. Mai mult, iniţiativa are la bază numeroase petiţii şi sesizări pe aceste teme, venite din partea consumatorilor. Să vă dau un exemplu de petiţie, în municipiul Brăila, în sensul eliminării nedreptăţilor, venind din partea furnizorului, a beneficiat de suportul a peste 15.000 de semnături. Nu pot să spun că sunt pe deplin mulţumit pentru modul în care va ieşi această lege, în condiţiile în care nu va rezolva problema până la capăt, dar ea va reprezenta un pas important în înlăturarea dictatului şi a abuzurilor din partea furnizorilor. Este adevărat că unele consilii locale au reuşit - de exemplu Consiliul Local Buzău, Consiliul Local Drobeta Turnu Severin - cu toate neajunsurile, de la momentul intrării în vigoare a acestui act normativ, unităţile administrativ-teritoriale vor avea posibilitatea de a adopta unele hotărâri pentru scutirea populaţiei de la plata acestor colectări, a transportului şi evacuării apelor pluviale. Pentru acest fapt şi considerând că o parte importantă a problemei indicate de oameni este rezolvată, Partidul Naţional Liberal va susţine şi va vota acest proiect de lege.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Călin, din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului.

Ion Călin Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor... şi pentru domnul Bejinariu... ... Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006. Guvernul susţine această iniţiativă legislativă. Consiliul Legislativ avizează favorabil. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, astfel încât costurile generate de colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor pluviale să fie suportate de utilizatorii serviciului. Prin excepţie, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot adopta hotărâri pentru scutirea populaţiei de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apei pluviale, cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităţilor şi a sumelor alocate cu această destinaţie. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Doreşte cineva să intervină? Nu. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 2, obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 3, obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 4, obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 5, obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 6, obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 7, obiecţii? Nu. Adoptat. Proiectul de lege rămâne pentru votul final.