27 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii (PL-x 94/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 5. Deci, primul proiect de lege pentru care avem raport este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii - PL-x 94/2018; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi, Comisia juridică.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Comisia juridică, domnul Varga. Vă rog frumos, prezentaţi raportul. Fără amendamente.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele două comisii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu acest proiect de lege. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a avizat iniţiativa. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au avizat favorabil. Proiectul vizează în special aria de cuprindere, obiectul controlului ex-ante şi excepţiile aplicabile, autoritatea juridică a controlului ex-ante, respectiv, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - implementarea controlului bazat pe aspecte de regularitate, cât şi pe aspecte de calitate; introducerea unei noi modalităţi de control ex-ante asupra procesului de evaluare a ofertelor; implementarea codului unic de identificare pentru fiecare obiect de contract inclus în programul anual al achiziţiilor publice; obligaţiile autorităţilor contractante în relaţia cu controlul ex-ante, precum şi modul de derulare a acestui control; elaborarea şi reglementarea unei proceduri de conciliere între ANAP şi autorităţile contractante cu privire la aspectele de calitate a controlului; reglementarea avizului condiţionat sau necondiţionat emis de ANAP. Fac obiectul controlului ex-ante, în conformitate cu prevederile prezentului proiect de lege, procedura de atribuire, cât şi modificările contractuale iniţiate după dat de 15 martie 2018, urmând ca ANAP să realizeze până la această dată toate demersurile de natură procedurală şi tehnică pentru tranziţia din noul sistem de control ex-ante, cu impact direct asupra funcţionării pieţelor. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, în forma adoptată de Senat.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat. Domnul deputat Dănuţ Bica, de la PNL. Vă rog, domnule deputat.

Dănuţ Bica Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Proiectul de Lege, supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare modul de desfăşurare a controlului ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii. Promovarea proiectului de act normativ are ca scop adoptarea unor măsuri pentru reformarea şi dezvoltarea sistemului achiziţiilor publice, în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 şi în contextul angajamentelor asumate de România şi a recomandărilor Comisiei Europene. Prin adoptarea proiectului, se urmăreşte creşterea eficienţei şi eficacităţii controlului ex-ante, cu impact direct atât asupra legalităţii şi calităţii procedurilor de atribuire, cât şi asupra creării unui mediu concurenţial adecvat pe piaţa achiziţiilor publice. Se urmăreşte, de asemenea, reformarea şi raţionalizarea sistemului de control ex-ante, cu impact direct asupra asigurării accesului îmbunătăţit al mediului de afaceri la contractele finanţate din fonduri publice. Totodată, prin reglementările dedicate controlului ex-ante, al intenţiilor de modificare contractuală, se evită încheierea unor acte adiţionale la contractele de achiziţie publică, sectoriale sau de concesiune, cu afectarea principiului concurenţei şi al transparenţei. Având în vedere cele prezentate anterior, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea proiectului de lege supus dezbaterii. În acelaşi timp, ne exprimăm speranţa că acest act normativ va reprezenta un instrument de lucru eficient atât pentru ANAP, cât şi pentru autorităţile contractante, contribuind în primul rând la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale puse la dispoziţia ţării noastre de Comisia Europeană. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Intervenţii dacă sunt? Nu sunt. Rămâne la votul final; are caracter ordinar. Procedură. Vă rog, domnule lider Suciu.