20 iunie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (Pl-x 76/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Următoarea. 30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; Pl-x 76/2018; caracter organic. Are 54 de amendamente admise, 11 respinse. Dacă iniţiatorii doresc? Nu doresc. Comisia juridică, vă rog. Vă rog să prezentaţi raportul. Domnul Dunava, domnul vicepreşedinte.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă. În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004, cu amendamentele admise cuprinse în Anexa nr. 1 şi amendamente respinse redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Domnul Andronache, vă rog. Şi domnul Stelian Ion se pregăteşte.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Voi spune de la început că Partidul Naţional Liberal nu va vota această propunere legislativă şi vă voi explica motivele. Din punctul nostru de vedere, contenciosul administrativ ar trebui să fie parte integrantă a Propunerii legislative privind Codul administrativ. Este anormal să reglementezi funcţionarea administraţiei în România, iar partea contencioasă, cea care priveşte apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în raport cu abuzul autorităţilor publice, să figureze în continuare într-un act normativ separat. De asemenea, credem că această modificare propusă de iniţiatori nu satisface exigenţele pe care Grupul Partidului Naţional Liberal le are în vedere pentru ca această activitate de contencios administrativ să fie una rezonabilă, în sensul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Însă vom vota amendamentele propuse de colegii de la USR, pentru că le considerăm amendamente care totuşi mai îmbunătăţesc această iniţiativă legislativă. La votul final însă ne vom exprima împotriva acestei propuneri legislative. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul USR, domnul Ion Stelian, vă rog.

Stelian-Cristian Ion Grupul USR se va abţine de la adoptarea acestui proiect de lege pentru că, deşi conţine unele prevederi bune, nu suntem de acord cu multe dintre propunerile invocate, propuse în acest proiect. Printre ele - scoaterea din sfera contenciosului administrativ a părţii care este legată de executarea tuturor contractelor administrative. Noi o considerăm cel puţin neinspirată. Nu poţi să priveşti un contract administrativ separat de momentul încheierii sale. Executarea contractului administrativ e strâns legată de încheierea contractului administrativ. Sunt foarte importante aceste contracte administrative. E foarte important să le supunem contenciosului administrativ. Contenciosul administrativ judecă, are ca obiect aceste contracte care ţin de modul de cheltuire a banului public, de achiziţiile publice. Şi trebuie ca aceşti judecători, care sunt specializaţi pe contencios administrativ, să judece în continuare şi chestiunile care ţin de executarea contractului administrativ. Pe de altă parte, se modifică substanţial nişte norme legate de competenţă, astfel încât pe viitor mai puţine cauze vor ajunge la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ceea ce va însemna că va fi în România o practică neunitară pe aceste probleme foarte importante. De aceea, ne vom abţine de la vot şi vom susţine amendamentele pe care considerăm că le-am propus întemeiat, argumentat şi care îmbunătăţesc acest proiect de lege.

Florin Iordache Sigur. Vă voi da cuvântul când ajungem la amendamentele respinse. Domnul Márton Árpád, Grupul UDMR, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor, Iniţial n-aş fi dorit să intervin la acest proiect de lege, pentru că, parţial, şi eu, din start, eram convins că nu e o soluţie bună să scoatem din competenţa specializată a instanţei tocmai executarea contractelor. Dar am intervenit pentru că avem nişte colegi din două partide - Partidul Naţional Liberal şi USR - care mai tot timpul ne atacă, că nu luăm în considerare punctul de vedere al specialiştilor. Şi în cazul acesta n-am auzit nimic de la ei. Ce au spus specialiştii în legătură cu această lege. Păi, vă spun eu, ca să aflaţi. Legea a fost modificată la solicitarea specialiştilor. Şi, de fapt, ei au fost cei care pe mine m-au convins să votez. Deci, stimaţi colegi, să nu mai aplecaţi dubla măsură. Dacă în anumite cazuri enunţaţi ce au spus specialiştii în domeniu, nu evitaţi în alte cazuri să faceţi aidoma. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ion Stelian, vă rog. Dar, punctual, nu... Vreţi drept la replică sau...? (Vociferări.) Păi, vă rog, aveţi la amendamente, când ajungem la amendament.

Stelian-Cristian Ion Foarte scurt, un drept la replică, domnului deputat Márton Árpád. Să ştiţi, domnule deputat, că ne-am consultat şi noi cu specialişti. La comisie au venit specialişti, dar nu cei pe care i-am invitat noi. Am ţinut cont şi de părerea Domniilor Lor, dar am ţinut cont şi de părerea celor cu care am intrat în legătură şi care judecă de zeci de ani de zile în acest domeniu al contenciosului administrativ. Nu întotdeauna specialiştii sunt la unison şi au aceleaşi opinii cu privire la aceste chestiuni. Şi, dacă îmi permiteţi pe amendamente.

Florin Iordache Vă rog, haideţi, ca să rămâneţi pe loc, că ajungem imediat la amendamentele respinse. Sunt 54 de amendamente admise şi 11 respinse. Până la art. 2. Dacă sunt intervenţii? La art. 2 aveţi dumneavoastră un amendament respins. Vreţi să-l susţineţi?

Stelian-Cristian Ion Da.

Florin Iordache Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Avem amendament la art. 2. Este vorba de eliminarea acestei propuneri legislative în care în definiţia actului administrativ se inserează în final sintagma: "litigiile care decurg din executarea contractelor administrative sunt de competenţa de soluţionare a instanţelor de drept comun". Pentru acest motiv, cu care am explicat deja că noi nu suntem de acord, solicităm eliminarea acestui amendament.

Florin Iordache Bun. Este o propunere de eliminare. Supun votului propunerea de eliminare. Cine este pentru? Să înceapă votul. 79 de voturi împotrivă, 58 de voturi pentru, 14 abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi pentru eliminare. Supun votului dumneavoastră art. 2 în forma propusă de comisie. Să înceapă votul. 89 de voturi pentru, 56 de voturi împotrivă, două abţineri. Art. 2 a fost adoptat. Până la art. 7. Dacă sunt intervenţii? Nu. La art. 7 vreţi să interveniţi? Nu. Adoptat. La art. 8 vreţi să interveniţi? Vă rog. Aveţi o propunere de eliminare la art. 8.

Stelian-Cristian Ion Avem propunerea de eliminare a modificării potrivit căreia pe viitor litigiile legate de interpretarea, modificarea, executarea şi încetarea contractului administrativ nu vor mai fi de competenţa contenciosului administrativ. Este foarte important ca şi pe viitor aceste litigii legate de executarea contractelor administrative să rămână în competenţa contenciosului administrativ. Motiv pentru care vă solicităm eliminarea propunerii de la art. 8 alin. (2).

Florin Iordache Bun. Supun votului propunerea de eliminare a art. 8. Să înceapă votul. 80 de voturi împotrivă, 60 de voturi pentru. Propunerea de eliminare nu a întrunit numărul de voturi. Supun votului dumneavoastră art. 8 în propunerea din iniţiativă. Să înceapă votul. 94 de voturi pentru, 53 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptat. La art. 10 vreţi să interveniţi? Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Avem, de asemenea, propunere de eliminare a modificărilor de la art. 10, care ţin de competenţa materială a instanţelor de contencios administrativ. Considerăm că modificarea limitei, de la un milion de lei la 3 milioane de lei, raportat la stabilirea competenţei instanţelor de contencios administrativ nu este oportună. Aceasta ar însemna ca pe viitor mai puţine litigii să ajungă sub controlul instanţei supreme, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi aceasta va conduce la o practică neunitară. De altfel, o parte a specialiştilor a spus acest lucru. Şi cred că trebuie să fim de acord cu această opinie.

Florin Iordache Bun. Supun votului dumneavoastră art. 10, la care se propune eliminarea. Să înceapă votul. 91 de voturi împotrivă, 58 de voturi pentru, două abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Supun votului dumneavoastră art. 10 în propunerea comisiei. Să înceapă votul. 98 de voturi pentru, 59 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptat. Ce amendament vreţi să mai susţineţi, domnule coleg?

Stelian-Cristian Ion La 6 marginal.

Florin Iordache Da. Este vorba de eliminarea alin. (1 1 ) al art. 10, da?

Stelian-Cristian Ion Da.

Florin Iordache Propunerea de eliminare.

Stelian-Cristian Ion Este vorba de eliminarea acestui articol. Argumentul este legat de faptul că aceste litigii, care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene, au o anumită caracteristică, şi legiuitorul le-a conferit, la momentul adoptării acestui text, o importanţă deosebită. De aceea, ar trebui să se menţină competenţa judecării acestor litigii în sarcina curţilor de apel, şi nu în sarcina tribunalelor, în primă instanţă. E foarte important să avem şi aici o practică unitară. Solicităm eliminarea acestei propuneri.

Florin Iordache Supun votului propunerea de eliminare. Să înceapă votul. 59 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. Nu a întrunit numărul de voturi. Supun votului propunerea comisiei. Să înceapă votul. 98 de voturi pentru, 56 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptată propunerea comisiei. Unde vreţi să mai interveniţi? La 14?

Stelian-Cristian Ion La 10, nr. crt. 10.

Florin Iordache Marginal 10, la art. 20. La "Recurs", da?

Stelian-Cristian Ion Da, la "Recurs".

Florin Iordache Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Am depus un amendament prin care am făcut o adăugire, în sensul de a preciza ca pe viitor recursul să nu fie limitat la motivele de casare prevăzute în Codul de procedură civilă. Acest recurs este singura cale de atac în contenciosul administrativ. Şi fiind singura cale de atac, este absolut normal ca această cale de atac să poată prevedea sau să poată îngloba toate motivele care pot fi invocate pentru atacarea actului administrativ. Deci amendamentul nostru permite ca pe viitor să poată fi atacate aceste hotărâri judecătoreşti, sub toate aspectele, nu doar pentru motivele de casare, limitativ prevăzute de Codul de procedură civilă. Şi este o prevedere în folosul justiţiabililor.

Florin Iordache Să înceapă votul. Propunerea USR, de modificare a art. 20 alin. (1). 62 de voturi pentru, 88 de voturi împotrivă, 14 abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Rămâne forma din lege. Nu e... n-am ce supune, că iniţiativa nu modifică. Mai aveţi un singur... este vorba de 11 - "Dispoziţiile prezentei legi se aplică", şi textul curge. De la 11, da? Amendamentul respins.

Stelian-Cristian Ion Da. Vă solicităm adoptarea acestui amendament.

Florin Iordache Da.

Stelian-Cristian Ion El este unul care se referă la aplicarea pe viitor, este o dispoziţie tranzitorie. Trebuie specificat foarte clar în lege căror litigii se aplică aceste modificări. Iar amendamentul nostru precizează că dispoziţiile prezentei legi se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare. Altfel, vor fi mari probleme de aplicare în practică a acestor dispoziţii legale.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră amendamentul nr. 11, respins. Să înceapă votul. 59 de voturi pentru, 90 de voturi împotrivă, 11 abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Proiectul de lege cu cele 54 de amendamente admise şi 11 respinse merge la votul final; caracter organic.