13 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului (PL-x 281/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului; procedură de urgenţă. Comisia?

Ion Cupă Bună ziua, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului, transmis cu adresa PL-x 281 din 7 mai 2018. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate - ANANP -, avându-se în vedere întărirea capacităţii administrative. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-menţionat, în şedinţa din data de 12 mai 2018. La lucrările comisiei şi-a înregistrat prezenţa un număr de 11 deputaţi, membri ai comisiei. În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ şi comisiile avizatoare, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. Mulţumesc.