22 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 267/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; procedură de urgenţă. Guvernul? Domnule secretar de stat, vă rog.

Florin Iordache Numai puţin, vă rog... Da, mulţumesc mult. Domnul vicepreşedinte, Iuliu Nosa. Vă rog.

Iuliu Nosa Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cum ar fi: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, două abţineri, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul deputat Neagu, Grupul parlamentar al PNL.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Ne vom abţine de la susţinerea acestui proiect, din mai multe motive. Din nou, avem o ordonanţă de urgenţă care reglementează extrem de multe probleme pe Codul fiscal şi care apar în segmente de linii ministeriale diferite. Cu o parte dintre ele nu am fost de acord nici în momentul dezbaterii pe fond, iar cu altă parte încă sunt probleme de clarificat, inclusiv cele referitoare la modificări de procedură fiscală privind sistemul unitar de pensii publice. Pe de altă parte, în contextul şi în conţinutul acestei ordonanţe, avem, şi din partea Guvernului, intenţia de modificare a capitalului Regiei "Poşta Română" şi, deşi am pus întrebările, nu avem siguranţa în acest moment că ceea ce se vrea prin modificarea capitalului este sau nu este o formă a unei scheme de ajutor de stat, în care am veni împotriva sau contra unor decizii europene. Acesta este motivul esenţial pentru care considerăm că acest amalgam de modificări legislative, sub o singură ordonanţă, nu poate fi acceptat de Partidul Naţional Liberal. Ne vom abţine.

Florin Iordache Bun. Alte intervenţii dacă sunt? Nu sunt. Avem 7 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. De la 3 până la 7 marginal, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar.