16 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 (PL-x 58/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006. Comisia? Comisia pentru agricultură, Comisia pentru industrii, Comisia pentru administraţie? Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, republicat, Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 21 februarie. La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. Guvernul susţine adoptarea Proiectului de Lege care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 5 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, în sensul stabilirii unor prevederi derogatorii de la legislaţia în vigoare privind regimul forestier şi al unor zone protejate. Totodată, se propune şi abrogarea unor prevederi referitoare la: sistemul indicatorilor de performanţă ai serviciilor publice; obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a iniţia procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea contractelor în curs; aprobarea de către autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale a prelungirii, în condiţiile legii, a unor contracte de delegare a gestiunii, prin act adiţional încheiat între operatori şi unităţile administrativ-teritoriale, precum şi între operatorii regionali şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege mai sus menţionat, în şedinţe separate. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul în 13 martie 2018, fiind prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 24. Comisia pentru industrii - 6 martie, 13 martie şi 24 aprilie, cu 15 deputaţi prezenţi din totalul de 20. Comisia pentru agricultură - în 15 mai. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, două împotrivă şi 3 abţineri, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu amendamentele admise. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Pentru colegii care nu au fost atenţi, e vorba de Proiectul domnului senator Bădălău.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. La articole? Nu. Vot final.