16 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului (PL-x 111/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Comisii? Comisia pentru apărare, domnul Bejinariu Eugen.

Eugen Bejinariu Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în comun pentru dezbaterea pe fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004, în sensul actualizării conceptului de terorism, al responsabilizării statului român pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de măsurile întreprinse de autorităţile publice ce au responsabilităţi în gestionarea crizei teroriste, al incriminării anumitor fapte/acţiuni care au legătură cu terorismul, precum şi al actualizării cadrului normativ privitor la organizarea şi executarea intervenţiei contrateroriste de natură tactică. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să îşi însuşească raportul preliminar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi să aprobe un raport comun de adoptare a proiectului de lege, cu amendamentele admise, cuprinse în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse din Anexa nr. 2 ale prezentului raport. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) şi art. 117 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, UDMR-ul este convins că lupta împotriva terorismului, mai ales în formele sale actuale, este una foarte importantă. Totodată, noi suntem convinşi şi am militat întotdeauna pentru ca toate directivele din această Uniune Europeană să fie preluate în legislaţia românească, pe cât posibil, conform textelor directivei. Din păcate, noi avem nişte obiceiuri - zicem noi - nu prea bune. Una este că multe din astfel de directive nu sunt preluate repede, conform prevederilor directivei, iar cealaltă problemă, că mai inventăm, mai transcriem, le facem mai româneşti şi devin cu totul altceva decât este textul directivei. Ne aflăm în această situaţie, exact în această situaţie, şi în aplicarea acestei directive despre care vorbim astăzi. Punctul meu de vedere este că, atât textul actual în vigoare al art. 1, cât şi textul directivei sunt mai clare şi mai concrete faţă de ceea ce a reuşit iniţiatorul român să scrie pe hârtie. Dau citire doar acestui art. 1 care defineşte terorismul. Încercaţi să-l înţelegeţi. "Terorismul reprezintă acele acţiuni, inacţiuni, precum şi ameninţări cu privire la acestea..." - ameninţare cu privire la inacţiune - "... care prezintă pericol public, afectează viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, ansamblul relaţiilor sociale, factorii materiali, relaţiile internaţionale ale statelor, securitatea naţională sau internaţională sunt motivate politic, religios sau ideologic şi sunt săvârşite în unul din următoarele scopuri..." - şi urmează, într-adevăr, scopurile care sunt preluate din directivă. Încă o dată spun, am avut amendamente - ori menţinem textul actual din lege ori preluăm integral textul definiţiei din directivă. Din păcate, în comisie nu s-a votat niciunul dintre aceste amendamente. O să susţin amendamentul respins, care face această preluare a textului directivei. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi, cei din PMP, susţinem lupta împotriva corupţiei şi susţinem şi lupta împotriva terorismului. Dar transpunerea unei directive europene nu înseamnă traducerea ei. Aşa cum spunea şi colegul de la UDMR, dacă chiar facem câteva modificări, să le facem în beneficiul românilor, pentru că vedem de multe ori că, dezbatem o lege, de exemplu, la o comisie, la noi, la Comisia pentru agricultură, şi întotdeauna încercăm să aducem modificări, dar nu în interesul românilor. Deci haideţi să le facem viaţa mai uşoară şi toate modificările pe care le aducem să fie în beneficiul românilor.

Petru Gabriel Vlase Domnul Korodi.

Attila Korodi Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Pentru că ceea ce a spus domnul Márton Árpád-Francisc, colegul nostru, se referă la o abordare foarte minuţioasă şi corectă a unei problematici - pentru că s-a văzut, pe alte domenii, că excesele pot să derive, din păcate, tocmai din netranspunerea corespunzătoare, - eu propun să retrimitem comisiei, pentru o analiză a acestui text care a fost menţionat de domnul Márton Árpád-Francisc. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru retrimitere la comisie. 21 de voturi pentru, 103 voturi împotrivă, 5 abţineri. Propunerea de retrimitere la comisie a fost respinsă. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. La articole? Nu. Vot final. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare... (Domnul deputat Márton Árpád-Francisc solicită să ia cuvântul.) Am întrebat, domnule Márton Árpád, şi am stat fix un minut şi m-am uitat la ceasul acesta. Păi, verificaţi stenograma. Mă întorc, nu este o problemă, dar am întrebat! Vă rog, la articole, domnul Márton Árpád-Francisc.

Árpád-Francisc Márton Cu scuzele de rigoare, domnule preşedinte, nu am apăsat la timp butonul, dar am anunţat din start că voi avea un amendament, tocmai la art. 1 pct. 1, respins. Îmi susţin amendamentul, ca în locul articolului pe care l-am citat - nu vreau să trag de timp - să fie preluat art. 1 din directivă, definiţia din directivă, care are un text introductiv - "... sunt infracţiuni de terorism următoarele acte săvârşite cu intenţie, într-unul dintre scopurile enumerate la alin. (2)..." - care într-adevăr a fost preluat în textul definiţiei - şi urmează enumerarea concretă a faptelor care constituie infracţiuni de terorism, de la a) până la j). Deci acesta este amendamentul respins.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins. Vot, vă rog. 13 voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu optează. Amendamentul rămâne respins. Supun votului textul iniţial. Vot. 131 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 3 abţineri. Rămâne adoptat textul iniţial. Alte intervenţii? Nu mai sunt.