9 mai 2018 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 181/2017/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 9. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011; este PL-x 181/2017; are un caracter organic; suntem în procedură de urgenţă. Avem 14 amendamente admise. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Reprezentantul comisiei, doamnă preşedinte, prezentarea raportului?

Camelia Gavrilă Mulţumesc, doamnă preşedinte. PL-x 181/2017. Raport asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011. În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru învăţământ a primit spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cererea de reexaminare a legii. Legea are ca obiect modificarea art. 2 1 din Legea educaţiei naţionale, cu modificări şi completări ulterioare, în sensul reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil agricol, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale. Totodată, se stabileşte că unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţile naţionale pot fi înfiinţate de autorităţi ale administraţiei publice locale sau judeţene, cultele recunoscute de lege, persoane juridice de drept privat, Ministerul Educaţiei Naţionale, Parlamentul României. Legea face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În cererea de reexaminare înaintată şi analizată în comisie se precizează că noile reglementări impun o reanalizare de către Parlament, atât sub aspectul corelării cu actualele prevederi şi principii cuprinse în Legea educaţiei, cât şi sub aspectul efectelor ce se preconizează în aplicarea legii cu modificările respective. Astfel, la art. I pct. 2 din Legea supusă reexaminării este introdusă o nouă secţiune referitoare la învăţământul agricol preuniversitar, care cuprinde reglementări specifice procesului educaţional aferent acestui domeniu de activitate. Se creează astfel o potenţială situaţie de discriminare în raport cu alte domenii de activitate - de exemplu: turism, comerţ, medical, IT -, ce poate genera ulterior dezechilibre între acestea. La art. 43 3 alin. (2) se prevede că finanţarea liceelor agricole se realizează din venituri de la bugetul de stat - prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - şi din venituri proprii prin parteneriate publice private. Faţă de această nouă prevedere, devine cel puţin neclară corelarea acestei dispoziţii atât cu prevederile Legii educaţiei, referitoare la finanţarea învăţământului liceal, cât şi cu alte prevederi ale Legii-cadru a descentralizării. Este vorba despre Legea nr. 195 din 2006. În acest sens, preşedintele României semnalează că, potrivit art. 101 alin. (2) şi 104 alin. (2) din Legea educaţiei, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul liceal din bugetele locale, prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. De asemenea, sunt alte referiri care impun şi sugerează derogări nejustificate. Comisia a analizat. În amendamente se observă corelaţiile, corecţiile, eliminări de chestiuni care sunt interpretabile, precizări clare, ce înseamnă investiţii în domeniul liceelor agricole, care sunt competenţele Ministerului Agriculturii. Nu se mai pune problema unei subordonări sau coordonări a liceelor agricole, în raport cu Ministerul Agriculturii. De asemenea, se arată clar că tot ce înseamnă finanţare, fie de la Ministerul Educaţiei, fie de la Ministerul Agriculturii, se derulează prin bugetele locale, deci respectăm şi prevederile Legii descentralizării. Deci toate aceste detalii le găsiţi în amendamente. În urma dezbaterii din şedinţele din 27 martie şi 24 aprilie 2018, Comisia, cu 12 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, a propus aprobarea cererii de reexaminare a legii şi adoptarea legii cu amendamentele admise din anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Propuneţi şi timpul afectat dezbaterii pe articole, vă rog.

Camelia Gavrilă Aş propune 5 minute.

Carmen-Ileana Mihălcescu 5 minute. Vă rog, vot, 5 minute. 128 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere - 5 minute, timpul afectat dezbaterii. La dezbateri generale, doamna Cherecheş Florica. Vă rog.

Florica Cherecheş Nu ştiu cum poate Comisia pentru învăţământ, din care fac şi eu parte, să propună aprobarea cererii preşedintelui, de reexaminare, şi în acelaşi timp, adoptarea legii cu amendamente. Pentru că aceste lucruri se bat cap în cap. Preşedintele României a întors această lege, deoarece liceele agricole urmau să fie finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Agriculturii. Conform legilor în vigoare, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul liceal, din bugetele locale, prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Or, derogarea creată de prezentul proiect de lege ar crea o discriminare în raport cu alte instituţii de învăţământ. Devine neclară corelarea acestei dispoziţii cu prevederile generale ale Legii educaţiei naţionale, referitoare la finanţarea de bază a învăţământului liceal, şi cu cele ale Legii-cadru a descentralizării. Preşedintele României a menţionat faptul că statul asigură finanţarea de bază, pentru învăţământul liceal, din bugetele locale, prin sumele defalcate din TVA. Şi, de asemenea, competenţa decizională privind învăţământul preuniversitar de stat este una partajată între autorităţile publice locale şi cele ale administraţiei publice centrale. Deci deciziile trebuie să fie luate de actorii direct implicaţi în proces. Faţă de prevederile menţionate, doar liceele agricole ar urma să fie finanţate direct prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, ceea ce constituie o derogare nejustificată inclusiv de la Legea-cadru a descentralizării. Din această cauză, nu putem să fim de acord cu acest proiect de lege, pentru că ar însemna ca Ministerul Agriculturii să fie şi el implicat în finanţare. Poate şi acum Ministerul Agriculturii să finanţeze liceele agricole, dacă doreşte acest lucru, dar nu o face. Nu este nevoie de o lege specială pentru asta. Mai vreau să menţionez un lucru. În acest proiect de lege, în cursul dezbaterii cererii de reexaminare, s-au introdus, în cadrul comisiei, amendamente cu privire la o prevedere care nu era supusă reexaminării, de preşedinte, şi anume, partea care prevede înfiinţarea liceului de la Târgu Mureş, prin lege dată de Parlament. Practic, această prevedere şi acest amendament exced cererii de reexaminare. Având în vedere toate aceste considerente, Partidul Naţional Liberal va vota împotriva legii cu amendamentele pe care le-a admis Comisia pentru învăţământ. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Paşcan Emil? Vă rog.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Distinşi colegi, Sigur că şi această lege, ca şi una precedentă, de fapt propunerea legislativă, este la fel. Iniţiatorii pornesc într-o astfel de propunere, de a stimula cumva învăţământul agricol şi, mai apoi, pe parcurs, iniţiativa este total denaturată şi dusă într-o direcţie, din punctul meu de vedere, şi al Partidului Mişcarea Populară, cât se poate de periculoasă. Respectiv, după ce Curtea Constituţională a declarat, prin decizia sa, ca neconstituţională Legea de înfiinţare a Liceului Romano-Catolic de la Târgu Mureş, iată, printr-un amendament al unui coleg deputat de la UDMR, se reîncearcă un astfel de amendament, prin care unităţile de învăţământ pot fi înfiinţate şi prin hotărâre a Consiliului Local, a Consiliului Judeţean, prin iniţiativă a cultelor, a persoanelor juridice de drept privat şi de asemenea, a ministrului educaţiei. Deci este o derogare, după părerea mea, absolut periculoasă, de la prevederile actuale ale Legii educaţiei. Ba, mai mult, acest amendament care a fost iniţiat de UDMR, de acelaşi deputat, este acum completat, şi mai periculos, stimaţi colegi. Ia să vedeţi ce zice colegul deputat Ödön: "În condiţiile în care drepturile constituţionale garantate de art. 32 alin. (3) din Constituţia României, republicată, persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, de a învăţa în limba lor maternă şi de a putea fi instruite în această limbă, nu se realizează în unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale înfiinţate conform lit. a) şi lit. d), pe baza solicitărilor, deşi există cereri ale părinţilor sau tutorilor legali ori ale organizaţiei minorităţii naţionale reprezentate în Parlamentul României" - adică a UDMR - "atunci exercitarea acestor drepturi se va asigura prin lege, înfiinţându-se unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale cuprinzând toate grupele, clasele de nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal solicitate". Adică ce a declarat Curtea neconstituţional, acum se reîncearcă a se propune, în această formulă, ca tot prin lege să fie înfiinţate aceste licee. Este periculos şi din alt punct de vedere, stimaţi colegi. Pentru faptul că nu se ştie cine, o entitate absolut fantomatică ar recunoaşte că drepturi constituţionale în ceea ce priveşte educaţia nu sunt respectate în România. Am admite noi asta, oameni buni, câtă vreme Uniunea Europeană ne consideră model în promovarea drepturilor şi în zona educaţiei pentru minorităţi?

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi.

Emil-Marius Paşcan Deci să admitem noi, prin lege, că încălcăm aceste drepturi şi că nu asigurăm învăţământ în limba minorităţilor? Este foarte grav.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Emil-Marius Paşcan De aceea...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Emil-Marius Paşcan ... evident, Partidul Mişcarea Populară va vota împotriva acestui proiect. Şi vă îndemn s-o faceţi, câtă vreme suntem cu toţii responsabili şi nu vrem să ne facem de râs, să ne dăm cu stângul în dreptul sau să ne tăiem craca de sub picioare, pe acest domeniu. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Doamna deputat Iurişniţi Cristina? Vă rog.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, doamnă preşedinte de comisie. O voce din sală : De şedinţă.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, stimate coleg de la Bistriţa. Prin urmare, după toate aceste intervenţii, putem să tragem o concluzie. Avem şi plusuri, avem şi minusuri la această ordonanţă. Plusul ar fi încurajarea învăţământului agricol. Este foarte important ca Ministerul Agriculturii să se implice. Dacă putea să o facă înainte, măcar acum va fi obligat de un cadru legislativ. Şi nu are decât să se ocupe, mai îndeaproape, şi mai cu atenţie, şi cu responsabilitate, de acest tip de învăţământ care trebuie revalorizat. Pe de altă parte, învăţământul minorităţilor trebuie şi el acceptat. Dar nu în Parlament putem înfiinţa şcoli. Ele sunt de ordinul deciziilor la nivelul autorităţilor locale şi judeţene. Deci, pentru toate aceste motive, Uniunea Salvaţi România se va abţine de la vot. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Doamna Gavrilă Camelia? Vă rog.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Am revenit pentru că, deşi eu am făcut o paranteză şi am completat simpla lectură a raportului, prin câteva precizări asupra demersurilor făcute de Comisia pentru învăţământ, deşi am arătat foarte clar că amendamentele încearcă să pună în acord opinia preşedintelui şi intenţia de a relansa şi de a susţine învăţământul tehnologic, un ideal pe care îl asumă toate partidele, indiferent de poziţionarea acestora, sigur, în critica făcută de opoziţie s-a revenit pe această temă. Da, amendamente s-au făcut, în acord cu litera legii, cu procedurile. Amendamentele preiau recomandările şi opiniile preşedintelui, le pun în acord şi s-a reglat ceea ce a fost semnalat în documentul transmis Parlamentului. Trebuie observat cu multă atenţie - pentru cei care citesc şi amendamentele - că la art. 31 1 se precizează clar că toate alocările care vin dinspre Ministerul Educaţiei Naţionale şi dinspre Ministerul Agriculturii trec prin bugetele locale. Deci Legea descentralizării se respectă. Apoi, investiţiile sunt detaliate. Posibila influenţă sau coordonarea Ministerului Agriculturii, care şi-ar fi dorit ca investitorul în domeniu să aibă o anumită formă de analiză de monitorizare a fost reconsiderată. S-a pus problema unei suplimentări în consiliile de administraţie, fără a schimba, însă, statutul, ierarhia liceelor agricole. Deci cu foarte multă bună-credinţă s-a corelat şi s-a corectat ceea ce era de corectat, încât considerăm, şi din perspectiva noastră de profesori sau de manageri de educaţie şi, evident, de parlamentari, că la acest moment corecţiile sunt făcute şi recomandările prezidenţiale sunt asumate şi integrate în proiectul respectiv. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Korodi Attila. Vă rog.

Attila Korodi Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Este foarte important ca această lege, revenind în Parlament, să poată să fie adoptată, din două motive. În primul rând, este important ca liceele agricole care au nevoie de investiţii masive în infrastructură, de echipamente, să aibă finanţarea adecvată şi aceasta nu poate să vină de la autorităţile locale, pentru că autorităţile locale, de obicei, în aceste centre sunt comunităţi rurale fără fonduri suficiente. Al doilea lucru care a fost astăzi enunţat. Stimaţi colegi, Da, Parlamentul poate să revină, să întărească un element al acestui proiect de lege care a fost dezbătut dintr-un alt motiv, pe alt proiect de lege, de Curtea Constituţională. Curtea Constituţională, cu cinci la patru la votul judecătorilor, a disputat problematica dacă se poate interveni punctual în sistemul educaţional de înfiinţare de şcoli sau se poate interveni general. Acest proiect de lege subliniază valabilitatea generală şi este important să facem lucrul acesta, tocmai pentru că, Consiliul Europei, chiar în februarie, într-un raport cu privire la România, cere expres să se rezolve, de exemplu, situaţia Liceului Teologic Catolic din Târgu Mureş. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Din partea neafiliaţilor, un minut. Domnul Borza.

Remus-Adrian Borza Acum, doamnă preşedinte, dacă o să vă spun că o să votăm - grupul neafiliaţilor - poate îmi daţi două minute?! Dragi colegi, Am spus ceea ce aveam de spus, foarte sintetic; mă mir cum de mi-a ieşit! Noi susţinem un astfel de demers legislativ. Să nu uităm sau să ne aducem aminte că în perioada interbelică România era o ţară eminamente agrară. Are şi astăzi un potenţial agricol extraordinar, din păcate nevalorificat. Din 9,4 milioane de hectare, vreo 3 milioane de hectare sunt pârloagă, iar din cele 6 milioane de hectare, aproximativ, lucrate, mai bine de jumătate - pământul ţării pentru care bunii şi străbunii noştri şi-au dat viaţa - a ajuns în mâinile străinilor. Sigur, din păcate, agricultură de performanţă nu se poate face cu calul din bătătură şi cu bătrânii noştri de la ţară, la 70-80 de ani. Avem nevoie, în primul rând, şi de un învăţământ, atât liceal, profesional, cât şi universitar, în domeniul agricol. Nu putem să ne facem toţi avocaţi, jurişti, economişti şi, mai nou, doctori. Cineva mai trebuie să lucreze şi pământul ţării, cineva mai trebuie să lucreze şi la şaibă. Înainte de '89 aveam vreo 300 de licee agricole. În ultimii ani de zile nu ştiu dacă mai avem vreo 30 de licee agricole. Aceasta se întâmplă şi cu învăţământul profesional, care aproape că a dispărut, prin anii 2000-2010. Deci iată că este o iniţiativă foarte bună, avem nevoie de cadre bine pregătite în domeniul agricol...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Remus-Adrian Borza ... că până la urmă siguranţa alimentară este un concept strategic. Războaiele secolului XXI se duc pe resurse, dar implicit resurse alimentare...

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc.

Remus-Adrian Borza ... şi acestea trebuie să ni le asigurăm, evident, prin nişte profesionişti desăvârşiţi. Acestea fiind spuse, noi susţinem un astfel de demers şi un astfel de proiect. Mulţumesc mult, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Suntem în procedură de urgenţă. Vreţi pe procedură? Procedură, domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, În urma dezbaterilor care au avut loc pe acest proiect de lege, observăm foarte clar că există divergenţe majore şi există opinii că ne îndreptăm din nou spre o chestiune de neconstituţionalitate. Ca atare, vă solicit, în numele Grupului PNL, retrimiterea acestui proiect la comisie, să-l discutăm mult mai serios. Termen - două săptămâni. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog. Vot pentru propunerea colegului nostru, de retrimitere la comisie două săptămâni. Cu 57 de voturi pentru, 94 de voturi împotrivă, un coleg fără opţiune, propunerea nu a trecut. Mergem mai departe la dezbaterea legii. Avem 14 amendamente admise. Dacă de la nr. marginal 1 la 10 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptate. Dacă de la marginal 11 la marginal 14 sunt obiecţii? Nu. Adoptate. Legea rămâne la votul final.