18 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (PL-x 433/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". Comisiile? Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie au fost sesizate spre dezbatere în fond, prin adresa PL-x 433 din 6 noiembrie 2017, cu privire la acest proiect de lege. Suntem Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Senatul a adoptat proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002, în sensul acoperirii cheltuielilor pentru administrarea, funcţionarea, conservarea, întreţinerea, repararea, instruirea personalului specializat şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol de către Secretariatul General al Guvernului, în locul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri. Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul deputaţilor PNL va vota pentru adoptarea acestui Proiect legislativ privind aprobarea Ordonanţei nr. 12, cu privire la modificarea art. 8 din Ordonanţa nr. 19, astfel încât sumele necesare pentru administrarea, funcţionarea, întreţinerea, conservarea, dar şi instruirea personalului specializat, precum şi protejarea bazei materiale, cu privire la bunurile din RA-APPS, să fie acoperite de Secretariatul General al Guvernului, în locul acestei regii autonome, urmând ca Regia Autonomă să încheie contract de prestări servicii cu Secretariatul General, prin care să fie stipulate atât sumele necesare acestor cheltuieli, dar şi modalităţile de cheltuire a lor, deci şi decontarea. Aşadar, vom vota pentru adoptarea acestui proiect legislativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Bună ziua! Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul parlamentar al USR va vota împotriva acestei legi. Suntem de părere că raţiunea unei regii autonome, prin însăşi definiţia ei, este să fie autonomă. Şi nu prea înţelegem de ce anume complicăm şi amestecăm nişte lucruri, mai ales în contextul în care această regie dispune de un patrimoniu semnificativ care credem noi că este extrem de prost gestionat, la momentul acesta. Mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu. Vot final. Domnul Paşcan?

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doar doresc să-i atenţionez pe colegi. Deşi există un punct de vedere favorabil al Consiliului Legislativ, se invocă totuşi punctul de vedere exprimat de Ministerul Justiţiei: "În situaţia în care s-ar considera faptul că în acest proiect sunt cuprinse reglementări fiscale bugetare, din moment ce la pct. 11 din lege se prevede în mod expres abilitarea Guvernului de a modifica exclusiv alin. (1) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 - atenţie - considerăm că modificarea art. 8 în ansamblu excedează voinţei legiuitorului şi, prin urmare, reglementarea ar putea fi considerată de natură a contraveni dispoziţiilor constituţionale sus-menţionate". Deci există această suspiciune serioasă de încălcare a Constituţiei. Prin urmare, Partidul Mişcarea Populară se va abţine de la a vota acest proiect. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.