18 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern (PL-x 434/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct.1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern. Comisia pentru buget, vă rog.

Marius-Ionel Iancu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct.1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 31 octombrie 2017. Proiectul de lege a primit avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare redefinirea termenului "cooperare pentru asigurarea activităţii de audit public intern în entităţile publice locale" astfel încât activitatea de audit public intern să se exercite pentru mai multe entităţi publice de compartimente de audit intern organizate la nivelul structurilor judeţene; aplicarea unui sistem de verificare a cunoştinţelor dobândite; stabilirea unui termen pentru obţinerea certificatului de atestare de către persoanele încadrate pe funcţia de auditor intern după intrarea în vigoare a actului normativ şi care nu deţin certificatul de atestare, respectiv de 2 ani de la ocuparea postului; prorogarea cu 6 ani a termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct.1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu amendamentele admise, prezentate în Anexa nr. 1. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale. Domnul Heiuş.

Lucian-Ovidiu Heiuş Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota împotriva acestui act normativ. Noi recunoaştem importanţa activităţii auditorilor interni şi rolul pe care îl au aceştia în auditarea entităţilor publice locale. Dar nu putem să fim de acord ca verificarea cunoştinţelor dobândite, obţinerea certificatelor de atestare ale persoanelor angajate ca auditori interni să devină un monopol al Ministerului de Finanţe. Normal ar fi fost să existe un corp al auditorilor interni care să-şi reglementeze, să ateste şi să facă pregătirea profesională a auditorilor interni. Şi este anormal să lăsăm la mâna unor decidenţi politici, cum este ministerul, auditarea acestor persoane.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? La articole? Vot final.