18 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene (PL-x 353/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene. Comisia? Domnule deputat Bode, vă rog oficial să veniţi puţin până la mine; că personal am înţeles că nu vreţi!

Ilie Toma Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene , transmis cu adresa PL-x 353 din 17 octombrie 2017, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/496 din 18 octombrie 2017. Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 691/28 august 2017, avizează favorabil proiectul de ordonanţă, cu observaţiile şi propunerile preluate de iniţiator. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 11 octombrie 2017. La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, doamna Manuela Catrina - secretar de stat, şi din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ionuţ Cojocaru - şef serviciu. În şedinţa din data de 20 noiembrie 2017, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisia sesizată în fond, transmis cu adresa PL-x 353 din 20 noiembrie 2017. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 13 februarie 2018 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene, în forma adoptată de Senat. Prezentul raport înlocuieşte integral Raportul nr. 4c-3/496/2017, din 2 noiembrie 2017. Se propune adoptarea. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Tot dumneavoastră, domnule Toma? Până vă gândiţi, domnul Bica.

Dănuţ Bica Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Prin proiectul de lege supus astăzi dezbaterii şi aprobării se propune revizuirea termenelor de implementare a introducerii aparatelor de marcat electronice cu jurnal electronic. De asemenea, proiectul de lege cuprinde şi dispoziţii cu privire la interzicerea comercializării aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal, începând cu data de 1 august 2018, precum şi cu privire la obligativitatea utilizării caselor de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, începând cu 1 iunie 2018, iar pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, începând cu 1 august 2018. Emiterea acestui act normativ este motivată de necesitatea reglementării unui calendar de implementare a aparatelor de marcat electronice cu jurnal electronic într-un interval de timp rezonabil, astfel încât utilizatorii să poată achiziţiona treptat noile aparate, fără perturbarea activităţii comerciale şi fără pierderi financiare, cu scopul instituirii unor mecanisme de monitorizare a activităţii desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul şi al prestărilor de servicii care să conducă la scăderea evaziunii fiscale în domeniu şi, pe cale de consecinţă, la creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare. Un alt motiv îl reprezintă necesitatea revizuirii regimului sancţionatoriu, cu scopul asigurării transparenţei deciziilor luate de agentul constatator, precum şi pentru descurajarea comportamentului fiscal incorect al unor operatori economici, astfel încât să fie îmbunătăţit gradul de colectare al veniturilor bugetare. Având în vedere cele prezentate anterior, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi prorogarea unor termene. Ţinând, însă, cont de faptul că termenele instituite iniţial, prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru implementarea aparatelor de marcat electronice cu jurnal electronic, precum şi pentru elaborarea legislaţiei subsecvente, au fost cu mult depăşite, acestea fiind prorogate succesiv prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016, solicităm ministerelor şi instituţiilor responsabile să se implice extrem de serios în aducerea la îndeplinire a prevederilor actului normativ care va fi adoptat astăzi, astfel încât să nu mai fie necesară o nouă prorogare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnişoara Prună.

Cristina-Mădălina Prună Stimaţi colegi, Guvernul nu a fost în stare să respecte termenul promis şi nu a implementat la timp acest proiect, şi anume introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic. Şi iată că astăzi vine în plenul Camerei Deputaţilor şi ne cere să amânăm încă o dată implementarea acestui proiect. Din păcate, vă îndreptaţi în continuare atenţia către micii evazionişti, şi anume către cei 20% dintre evazionişti, după unele cifre, în loc să vă îndreptaţi mai degrabă către marii evazionişti care afectează în mare măsură economia României. Şi, din cauza aceasta, o plasează pe ultimele locuri în ceea ce priveşte nivelul de colectare a taxelor şi impozitelor. Grupul USR va vota pentru acest proiect de lege, dar atragem atenţia că Guvernul trebuie să vină cu termene realiste şi nu să promită cai verzi pe pereţi, cum o tot face de un an şi jumătate încoace. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Toma.

Ilie Toma Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu am să mai repet proiectul de lege, ci am să dau citire celor mai importante puncte. Şi anume, ordonanţa de Guvern a apărut ca necesitate a reglementării unui calendar de implementare a aparatelor de marcat electronice fiscale, dotate cu jurnal electronic, într-un interval de timp rezonabil, în vederea instituirii unor mecanisme de monitorizare a activităţilor desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul şi al prestărilor de servicii, care să conducă la scăderea evaziunii fiscale în domeniu şi, pe cale de consecinţă, la creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, dar şi ca necesitate a revizuirii regimului sancţionatoriu, cu scopul asigurării transparenţei deciziilor luate de agentul constatator, precum şi pentru descurajarea comportamentului fiscal incoerent al unor operatori economici, astfel încât să fie îmbunătăţit gradul de colectare a veniturilor bugetare. Schimbările preconizate sunt: Faţă de modificările propuse mai sus, precizăm că acestea au în vedere necesitatea de a evita eventuale dificultăţi care să apară în procesul de dotare cu noile aparate de marcat. În locul dotării etapizate, pe categorii de contribuabili, se introduc două termene limită pentru utilizatori, respectiv 1 iunie 2018 - pentru contribuabilii mari şi mijlocii şi 1 august 2018 - pentru contribuabilii mici. Data la care se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rolă, pe suport de hârtie, coincide cu data limită până la care utilizatorii au obligaţia de a se dota cu noile aparate de marcat, respectiv 1 august 2018. Se precizează că termenul limită până la care îşi menţin valabilitatea avizele, autorizaţiile privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal, în speţă, data de 31 iulie 2018. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Nu. Vot final.