18 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România (PL-x 330/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România. Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată în fond cu dezbaterea şi avizarea acestui act normativ, Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 4 octombrie 2017. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000, principalele intervenţii legislative vizând eliminarea obligativităţii prezentării de către client a avizului autorităţii competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea vehiculului, completarea situaţiilor de emitere a unui duplicat pentru toate cazurile în care, la înstrăinarea vehiculului, ultimul proprietar nu transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, eliminarea obligativităţii publicării în Monitorul Oficial a pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate a vehiculului. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise, prevăzute în anexa care face parte integrantă din raportul depus. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, dezbateri generale? Domnul Bode, la dezbateri.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc. Câteva explicaţii suplimentare, respectiv o solicitare adresată Guvernului. Stimaţi colegi, Aşa cum am susţinut şi în prezentarea raportului comisiei, prin adoptarea acestui act normativ, conducătorii auto vor putea obţine, prin proceduri simplificate, duplicatul cărţii de identitate a vehiculului emis de RAR, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii, sau în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de a preda noului proprietar cartea de identitate a vehiculului, dacă acesta este înstrăinat. De asemenea, se elimină obligativitatea prezentării de către client a avizului autorităţii competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea vehiculului, precum şi obligativitatea de a publica în Monitorul Oficial anunţul privind pierderea, furtul sau distrugerea cărţii de identitate a vehiculului. Noi vom susţine acest act normativ, vom vota favorabil. Grupul nostru parlamentar va vota acest proiect de lege, cu menţiunea că va monitoriza respectarea termenului de 60 de zile, în care Ministerul Transporturilor este obligat să actualizeze reglementările subsecvente, astfel încât legea să fie aplicabilă, iar cetăţenii să se bucure cu adevărat de această procedură simplificată. Sperăm că prin aceste norme secundare, întregul proces să fie unul flexibil, prin care să se reducă birocraţia şi drumurile pe care cetăţeanul le face pentru a obţine duplicatul cărţii de identitate a vehiculului. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. La amendamente dacă sunt intervenţii? Nu. Vot final.