19 martie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 448/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative. Comisii? Iniţiatori? Domnul Dobre? E legea pe care mi-aţi... A, nu, nu, mă scuzaţi! Comisia pentru apărare. Domnul Rodeanu. Mă scuzaţi! Pl-x 448/2017, da!

Bogdan-Ionel Rodeanu În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Propunerea legislativă Pl-x 448 din 11 decembrie 2017. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Propunerea a primit avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative, respectiv a Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, propunându-se ca suma compensatorie acordată pentru chirie să poată fi utilizată fie în vederea achitării chiriei, fie în vederea achitării ratei sau fracţiunii din rată pentru achiziţia unei locuinţe. Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţe separate. În cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a fost dezbătut în data de 20 februarie 2018. Din totalul de 21 de membri au fost prezenţi deputaţi, conform listei de prezenţă . În ceea ce priveşte Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, aceasta a dezbătut în data de 27 februarie 2018 acest proiect. Din numărul total de 25 de membri ai comisiei, au participat la şedinţă 25 de deputaţi. La dezbaterile care au avut loc, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, au participat, în calitate de invitaţi, domnul Bogdan Samoilă, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi domnul Florin Bucur, şef serviciu în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative, cu amendamentele admise prezentate în anexă, care face parte integrantă din prezentul raport comun. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Căprar.

Dorel-Gheorghe Căprar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Instituţiile din domeniul securităţii naţionale sunt de o importanţă deosebită pentru menţinerea şi restabilirea echilibrului, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Angajaţii din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională reprezintă o categorie aparte de angajaţi, a căror activitate este circumscrisă unei întregi categorii de privaţiuni, condiţii deosebite de muncă şi obligaţii legale. Legislaţia românească a ultimilor ani nu a reuşit să realizeze acea justeţe şi acel echilibru între munca prestată de aceşti oameni şi beneficiile activităţilor lor, astfel încât, compensarea muncii lor să reprezinte o garanţie pentru respectarea de către aceştia a obligaţiilor care le revin potrivit legii. Obiectul prezentei iniţiative legislative vizează optimizarea cheltuielilor sumelor pe care instituţiile din sectorul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale le acordă, potrivit legilor în vigoare, personalului propriu, cu titlu de compensaţie pentru chirie. Prin acest proiect legislativ, am urmărit ca suma compensatorie, acordată cu titlu de chirie cadrelor vizate, să poată fi utilizată de către acestea, inclusiv în vederea achitării ratei, chiar fracţionare a ratei, pe care o plătesc pentru achiziţionarea unei locuinţe. Potrivit art. 31 din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului şi art. 20 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, personalul numit în funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la compensaţie pentru chirie, în cuantum de până la 50% din salariul de bază. În mod firesc, beneficiarii sumei de bani anterior menţionate au obligaţia de a executa serviciul public, în condiţiile în care li se ordonă, iar potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, respectivele instituţii au obligaţia să le asigure spaţiu de locuit corespunzător celor care se află în serviciul public. Pentru situaţia în care militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile din sectorul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale nu li se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, legiuitorul a prevăzut dreptul lor de a primi de la instituţiile în care îşi desfăşoară activitatea o sumă de bani care reprezintă compensaţii pentru chirie în spaţiul locativ. Efectele concrete ale acestei iniţiative legislative sunt eminamente pozitive, deoarece cadrele vizate prin proiect sunt loializate suplimentar faţă de angajatorul lor, cu atât mai mult acum, în contextul pensionării masive din sistem şi a sporirii îndatoririlor care ne revin, în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Este important de evidenţiat faptul că acest proiect legislativ nu aduce modificări de ordin bugetar, pentru instituţiile implicate, în condiţiile în care, oricum, acestea au prevăzut în buget sumele necesare pentru plata compensaţiei lunare. Faţă de cele arătate mai sus, vă rugăm ca, având în vedere importanţa socială a activităţii pe care o desfăşoară militarii şi funcţionarii din sectorul apărării ordinei publice şi siguranţei naţionale, de la care avem pretenţii majore, să votaţi prezenta propunere legislativă. Această categorie profesională merită şi trebuie tratată cu respect! Aceasta este opinia Comisiei pentru apărare şi a mea personală. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest proiect legislativ pare să fie o intenţie bună, la prima vedere, dar el naşte măcar câteva întrebări. Ce se va întâmpla cu poliţiştii sau cu militarii care şi-au achiziţionat, prin forţe proprii, o locuinţă sau cei care se află în momentul de faţă în procedură de achiziţie, plătind rate din resursele proprii? Mai mult decât atât, cei care vor beneficia de această normă şi îşi vor achiziţiona o locuinţă din banii cuveniţi pentru chirie, iată, care vor putea fi folosiţi şi pentru achiziţia unei locuinţe, dacă ei vor fi trimişi într-o altă garnizoană? Atunci Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Apărării va trebui să le plătească şi acolo o sumă pentru chirie? Ce se va întâmpla cu contractul, pe care deja l-au semnat pentru achiziţia unei locuinţe? Eu cred că în sistemul de apărare, în sistemul de ordine publică ar trebui gândit un sistem prin care să se achiziţioneze locuinţe de serviciu sau locuinţe de intervenţie, astfel încât, încetul cu încetul, această sumă pe care, cel puţin în Ministerul Apărării, de circa 35-40 de milioane de euro, anual... Tot se va rostogoli ca un mosor, an de an, şi nu va rezolva decât probleme punctuale, în loc să rezolve o problemă de sistem. Drept pentru care Grupul deputaţilor PNL se va abţine la acest proiect legislativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al deputaţilor PMP va susţine acest proiect legislativ. Noi considerăm că acordarea acestor bani, celor care plătesc rate, este doar trecerea în normalitate. În Statele Unite nu contează unde se mută soldaţii... sau cei din Ministerul Apărării, sau de unde sunt. Le plăteşte o sumă de câteva mii de dolari. Aşa ar trebui şi noi să-i susţinem pe poliţiştii noştri, pe soldaţii noştri. Nu facem decât să le arătăm că suntem de partea lor. Grupul PMP va vota pentru. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu mai sunt. Mulţumesc. Închidem şedinţa. Continuăm mâine. Da, da, da. O secundă, o secundă. E o intervenţie de tehnică.

Bogdan-Ionel Rodeanu Domnule preşedinte de şedinţă, Pentru îndreptarea unei erori materiale, vă adresăm rugămintea de a fi de acord cu modificarea titlului proiectului de lege, în "Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative", întrucât prin amendamentele propuse de cele două comisii s-au adus şi completări ale actelor normative vizate.

Petru Gabriel Vlase Da. Suspendăm şedinţa. Mâine, la ora 10,00.