21 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 393/2014). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative; procedură de urgenţă. Comisiile - juridică şi pentru administraţie? Comisia pentru administraţie. Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 2 septembrie 2014. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care susţine adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Guvern, cu menţiunea abrogării dispoziţiilor Capitolului II. Proiectul de lege supus dezbaterii a fost discutat de cele două comisii. Membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1, amendamentul respins este redat în Anexa nr. 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Nu. La articole? Nu. Vot final.