13 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (PL-x 102/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Următorul punct. 20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; PL-x 102/2017. Domnul Varga, pentru raport, vă rog.

Vasile Varga Mulţumesc, doamnă preşedinte. Cele două comisii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege pe care l-aţi enunţat. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Guvernul a transmis un punct de vedere prin care nu susţine iniţiativa. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în sensul acordării posibilităţii asociaţiilor de proprietari să încheie convenţii civile în baza noului Cod civil, altele decât contractele de muncă reglementate de Codul muncii, pentru efectuarea activităţilor care sunt în sarcina asociaţiei de proprietari - administrare, întreţinere, investiţii, reparaţii şi alte activităţi administrative asupra proprietăţii comune. În urma dezbaterilor s-a constatat că prevederile propuse nu respectă principiul constituţional al securităţii raporturilor juridice, acestea având, de altfel, un caracter lapidar, imprecis, de natură a crea dificultăţi în aplicare. De asemenea, nu este clară intenţia de reglementare privind definirea convenţiilor civile în sensul Legii nr. 230/2007 ca fiind "altele decât contractele de muncă, astfel cum sunt definite de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii" - de vreme ce în definitivarea acestor convenţii se face referire la Codul civil. În mod similar, nici din prevederile alin. (6) al art. 35 nu rezultă considerentul reglementării în sensul că "nu se supun dispoziţiilor Legii nr. 53/2003" convenţiile "încheiate în baza Legii nr. 297/2009". Totodată, nu este clară intenţia de reglementare privind posibilitatea sau obligaţia încheierii unor convenţii civile cu organizaţia neguvernamentală din care face parte asociaţia de proprietari, în condiţiile în care nu toate asociaţiile de proprietari fac parte din organizaţii neguvernamentale, nerezultând nici care ar fi obiectul unor asemenea convenţii civile între acestea. Menţionăm că pentru prestarea unei munci, indiferent de mărimea fracţiunii de normă, urmează a se încheia un contract individual de muncă, cu normă întreagă sau parţială, pe durată determinată sau nedeterminată, iar contractele civile de prestări servicii, conform Codului civil, se vor încheia numai în cazul activităţilor accidentale, ocazionale, fără ca ele să fie repetitive şi fără să aibă caracterul unei activităţi dependente, astfel cum ele sunt definite în noul Cod civil. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, respingerea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte să intervină cineva? Dacă nu, iniţiativa merge la votul final.