13 februarie 2018 – Prezentarea Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii pe semestrul I al anului 2017.

Petru Gabriel Vlase 2. Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii pe semestrul I al anului 2017. Comisia, vă rog. Domnul Balan.

Ioan Balan Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă prezint un rezumat al Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii pe semestrul I al anului 2017. În primul semestru al anului 2017, activitatea comisiei s-a desfăşurat atât în cadrul celor 71 de şedinţe stabilite conform programului de lucru hotărât de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, cât şi în cadrul subcomisiilor sale de analiză. În semestrul I al anului 2017 s-au înregistrat în evidenţele comisiei un număr de 400 de petiţii şi au fost acordate 18 audienţe. De asemenea, membrii comisiei au efectuat două deplasări în teritoriu, în vederea documentării aspectelor sesizate în mod recurent în petiţiile cetăţenilor. În primul semestru al anului 2017, cel mai însemnat număr de petiţii vizează domeniul justiţiei, fiind adresate comisiei 89 de memorii cu o astfel de cazuistică. Petiţiile privind domeniul justiţiei au fost remise, pentru analiză şi soluţionare, structurilor specifice autorităţilor aparţinând puterii judecătoreşti, respectiv Consiliului Superior al Magistraturii - Inspecţiei Judiciare. Astfel, atât memoriile privind activitatea instanţelor şi parchetelor, precum şi cele vizând conduita presupus necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor au fost înaintate spre verificare şi concluzii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2004, art. 31 alin. (1), republicată, tot Consiliului Superior al Magistraturii care, "în exercitarea atribuţiilor sale poate solicita Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, Institutului Naţional al Magistraturii, altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi persoanelor fizice şi juridice, informaţii pe care le consideră necesare". În egală măsură, conform prevederilor Legii nr. 317/2004, Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor pentru faptele prevăzute în Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cursul semestrului I al anului 2017 s-au înregistrat la comisia noastră un număr de 67 de memorii trimise de către persoanele private de libertate. Aspectele reclamate privesc - conform afirmaţiilor petenţilor - încălcarea normelor procedural-penale, cercetarea abuzivă, rele tratamente, reprimarea nedreaptă, neluarea în considerare a probelor prezentate în apărare de către inculpaţi, acte de corupţie săvârşite de magistraţi, precum şi altele. Din petiţiile înscrise în acest domeniu, observăm că marea majoritate a acestora, respectiv 42 de memorii, s-au referit la încălcarea prevederilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. De menţionat este faptul că, în răspunsurile primite la comisia noastră, - în principal de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor - se precizează de fiecare dată că "în urma verificărilor întreprinse, faptele reclamate nu se confirmă" sau "deficienţele constatate au fost remediate". În consecinţă, comisia consideră că este necesară asigurarea unei mai bune organizări şi funcţionări a fiecărui loc de detenţie, intensificarea activităţii de control şi îndrumare; menţinerea capacităţii de intervenţie în raport cu evenimentele negative ce pot apărea la locul de detenţie; primirea şi verificarea corectă a petiţiilor transmise de această categorie de persoane. În perioada de referinţă, 55 de petiţii au vizat problemele întâmpinate de cetăţeni în sfera drepturilor lor de natură socială, în sensul larg al termenului. Prezumtivele încălcări ale drepturilor sociale implică atât instituţii publice cu rol executiv în aplicarea unor norme legislative în domeniu, cât şi entităţi private, mai ales angajatori. Cele mai multe memorii sesizează, în continuare, aspecte din domeniul pensiilor publice, reprezentând 35% din total. Petiţiile care reclamă prezumtive abuzuri şi ilegalităţi în domeniul relaţiilor de muncă prezintă o pondere însemnată, de circa 23%. Remarcăm, de asemenea, creşterea numărului reclamaţiilor adresate comisiei de persoanele încadrate în grad de handicap şi de persoanele cu venituri reduse, având vocaţia legală de a beneficia de locuinţe sociale. Numărul petiţiilor de această natură reprezintă în perioada de referinţă circa 26%. Un număr semnificativ de petenţi reclamă prezumtivul calcul eronat al pensiilor lor şi se referă la respingerea de către casele teritoriale de pensii a adeverinţelor prezentate. Alţii reclamă situaţia în care constată doar la momentul solicitării pensiei că documentele lor, în speţă carnetul de muncă, au fost incorect completate de angajator. Respectivele fapte afectează nivelul pensiilor petenţilor, căile de soluţionare fiind dificile şi costisitoare. Comisia a remarcat numărul important de petenţi care sesizează cu privire la unele texte ale legilor care reglementează în materia sistemelor de pensii speciale, mai ales în domeniul pensiilor militare. Comisia remarcă faptul că buna colaborare cu Casa Naţională de Pensii Publice şi cu casele sectoriale de pensii continuă, instituţiile răspunzând în termen legal la adrese şi implicându-se competent în soluţionarea memoriilor. Aplicarea O.U.G. nr. 95/2014 privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov, din noiembrie 1987, nr. 341/2004 naşte, în continuare, nemulţumiri. Nu doar condiţiile de calificare pentru beneficiile prevăzute în actul normativ creează probleme, ci şi aspectele privind termenele stricte de decădere prevăzute pentru depunerea dosarelor de către cei îndreptăţiţi. De asemenea, petenţii sesizează întârzierile mari cu care structurile competente răspund la contestaţiile depuse cu privire la obţinerea certificatelor prevăzute de normele legale în vigoare. Comisia constată un număr semnificativ de petiţii adresate de persoanele încadrate în grad de handicap şi de persoanele care solicită măsuri de asistenţă socială. În perioada de referinţă, din totalul petiţiilor cu tematică socială, cele care au fost soluţionate în favoarea petenţilor reprezintă 27%. Comisiei i s-au adresat, în primul semestru al anului 2017, un număr de 31 de memorii, vizând săvârşirea unor prezumtive încălcări ale legii de către primari, consilieri locali şi prefecţi, dar şi de către alţi funcţionari aparţinând aparatului administraţiei publice locale şi judeţene. Cazuistica sesizată se referă la: administrarea defectuoasă a patrimoniului public şi a fondurilor bugetului local, inclusiv la comiterea unor fapte cu posibil caracter penal; emiterea unor autorizaţii de construire sau aprobarea unor documentaţii de urbanism cu nerespectarea legislaţiei din domeniu; nereguli în activitatea comisiilor locale şi judeţene de aplicare a fondului funciar; la refuzul punerii în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti. Reiterăm, cu ocazia acestui raport semestrial, că numărul memoriilor privind recunoaşterea şi acordarea drepturilor prevăzute de legile fondului funciar este în scădere; astfel, în evidenţa comisiei fiind înregistrate un număr de şapte petiţii cu o astfel de problematică. Problemele semnalate de petiţionari în acest domeniu sunt cele sesizate şi în semestrele anterioare, respectiv dificultăţile întâmpinate în faţa comisiilor locale şi judeţene de fond funciar în recunoaşterea unor probe materiale, lipsa de preocupare a autorităţilor locale în depunerea diligenţelor pentru asigurarea suprafeţelor de teren necesare reconstituirii dreptului de proprietate. Observăm, comparativ cu perioadele de raportare precedente, un număr redus al memoriilor având în obiect recunoaşterea şi acordarea unor drepturi individuale, fiind înregistrate în evidenţa comisiei un număr de 12 petiţii cu o astfel de cazuistică. Principalele nemulţumiri ale petiţionarilor vizează nefinalizarea procedurii administrative sau nepunerea în plată a compensaţiilor şi despăgubirilor băneşti. În primul semestru al anului 2017, pe rolul comisiei s-au aflat spre analiză şi soluţionare 13 memorii, vizând aspecte de natură economică. Petiţionarii reclamau: activitatea unor societăţi comerciale din domeniul asigurărilor, nerespectarea prevederilor legale ce reglementează desfăşurarea serviciilor financiar-bancare, presupuse nereguli în activitatea operatorilor de pe piaţa de energie, contestarea activităţii desfăşurate de organele fiscale şi anumite societăţi de asigurare. Referitor la categoria sesizărilor privind conflictele dintre subiecţii de drept privat, se observă o scădere a numărului acestora, în evidenţa comisiei înregistrându-se în primul semestru al anului 2017 un număr de 21 de petiţii. În majoritatea acestor cazuri, comisia s-a adresat autorităţilor competente, în special autorităţilor publice cu atribuţii privind îndrumarea asociaţilor de proprietari, sau s-a răspuns petenţilor că aspectele conflictuale sesizate sunt de competenţa exclusivă a autorităţilor aparţinând puterii judecătoreşti. Considerăm drept oportun să reluăm şi în acest raport recomandarea privind necesitatea mediatizării informaţiilor referitoare la competenţa comisiei şi zona de autoritate a acesteia, exprimată în virtutea dreptului de control parlamentar asupra activităţii Executivului, consacrat constituţional. În ceea ce priveşte relaţia comisiei noastre cu autorităţile competente cu analiza pe fond a aspectelor sesizate în petiţii, s-a constatat că la un număr de 72 de petiţii nu s-a respectat termenul de 30 de zile prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaţilor şi de Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. O situaţie detaliată se găseşte în Anexa nr. 4. Din totalul celor 400 de petiţii înregistrate în evidenţa comisiei în perioada de raportare, un număr de 21 mai sunt pe rol la această dată, urmând să se soluţioneze pentru rezolvarea acestora. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Din partea grupurilor, dacă sunt intervenţii? Nu. Luăm act de acest raport. Vă felicităm pentru activitate, domnule preşedinte.