21 decembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (Pl-x 316/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 17. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. Comisia? Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea pe fond, în procedură obişnuită, cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, transmisă cu Adresa PL-x 316 din 3 octombrie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 25 septembrie 2017. Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 478/21 mai 2017, a avizat favorabil propunerea legislativă. Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ propunerea legislativă. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, în sensul instituirii posibilităţii ca termenul în care autorităţile sau instituţiile publice trebuie să răspundă petiţiilor - 30 de zile -, să poată fi prelungit cu cel mult 30 de zile, cu notificarea prealabilă a petentului, în situaţia în care petiţiile vizează aspecte legate de domeniul energiei şi gazelor. La lucrările Comisiei pentru administraţie publică au fost prezenţi 22 de deputaţi, din totalul de 25. A fost prezentă şi doamna secretar de stat Sirma Caraman, de la Ministerul Dezvoltării Regionale. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - 5 voturi împotrivă -, adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 9, cu amendamentul admis prezentat în anexa la prezentul raport. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc. Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal va vota împotriva adoptării acestui proiect de act normativ. Noi credem că se realizează o discriminare, doar pentru domeniul energiei şi gazelor realizându-se o prelungire a termenului de răspuns la petiţii, domenii care, de altfel, sunt destul de criticate din punct de vedere al grijii pe care o au faţă de oameni. Şi, în acelaşi timp, sub motivul că apare nevoia unor expertize care sunt mai greu de înfăptuit, noi credem că şi alte domenii se pot prevala de acest lucru, drept pentru care nu credem că trebuie să tratăm diferenţiat. De asemenea, acest domeniu caută să prelungească acest termen pentru răspuns la petiţii, tocmai pentru a evita amenzile şi pentru a-şi crea suficient timp, astfel încât să îşi poată permite anumite răspunsuri, în funcţie de interesul pe care îl au. Aşadar, noi vom vota împotriva acestui proiect de act normativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mai sunt intervenţii aici? Nu. Ora 12,00 fix. Pauză. La 12,30 votul final.