11 decembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Pl-x 339/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Comisii? Domnul Roman, Comisia pentru administraţie.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa Pl-x 339 din 13 noiembrie 2017, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ, prin avizul din 7 noiembrie 2017, a dat aviz negativ acestei propuneri. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare operarea unor clarificări cu privire la procedurile şi circuitul documentelor necesare în procesul de adoptare de consiliul local, în sensul introducerii unei noi teze prin care se prevede că raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al primarului nu trebuie aprobat de primar. Totodată, se propune ca răspunderea pentru conţinutul raportului să revină celor care îl întocmesc şi îl semnează, prevedere existentă deja în lege. De asemenea, prin prevederea propusă la pct. 4, s-ar crea prezumţia că iniţiatorul a avut în vedere edificarea, chiar neautorizată, a construcţiilor pe terenurile aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale. În plus, în lipsa precizării destinaţiilor respectivelor construcţii, soluţia nu ar mai fi compatibilă cu scopul concesiunii, acela de exploatare a unui bun în vederea satisfacerii unui interes public. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru administraţie publică au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 28 noiembrie 2017. Din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, au participat la dezbateri 22 de deputaţi. La dezbaterile care au avut loc a participat şi doamna Sirma Caraman, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 4 decembrie 2017. La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă. În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, în forma prezentată de iniţiatori. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Varga? Dezbateri? Păi, am trecut de iniţiatori, domnule Varga. Haideţi, vorbiţi la dezbateri generale, că este acelaşi lucru.

Vasile Varga Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Aveţi 5 minute la dispoziţie, domnule deputat.

Vasile Varga Mulţumesc, nu este necesar, pentru că acest proiect de lege, de altfel, acum doi ani, a fost votat de Camera Deputaţilor şi, din lipsă de cvorum, la Senat nu a mai trecut. Am reiniţiat această modificare a textului legii, pentru următoarele considerente: Se pot face concesiuni numai în domeniul public al statului. Prin această lege, toţi primarii, toate UAT-urile vor avea posibilitatea să concesioneze toate terenurile şi în domeniul privat. De asemenea, toţi cetăţenii vor avea posibilitatea să se înscrie în Cartea Funciară, acolo unde, la această dată, există interdicţie, deşi are în proprietate o casă, atâta vreme cât nu deţine actul de proprietate asupra terenului, în baza Legii nr. 17 nu se putea derula. Atât membrii Comisiei juridice, cât şi membrii Comisiei pentru administraţie publică au votat în unanimitate, şi Partidul Naţional Liberal va susţine acest proiect. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, alte intervenţii la dezbateri generale, dacă mai sunt? (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Păi, aţi vorbit, domnule Roman. Nu, a avut dreptul la doi. Vă rog. Vă rog, domnule Roman, la dezbateri generale.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul Partidului Naţional Liberal susţine acest proiect de lege care vine să mai dea cu mătura prin maculatura din primării. Există o sintagmă foarte des folosită, "semnezi ca primarul". Este o procedură care vine să simplifice activitatea unui prim-gospodar al fiecărei localităţi şi care, practic, stabileşte foarte clar răspunderea pentru primar şi pentru compartimentul de specialitate al primarului. Grupul Partidului Naţional Liberal salută această iniţiativă şi va vota pentru. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Vot final. Domnul Munteanu.