11 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 (PL-x 329/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Vă rog, comisii. Care doriţi? Comisia pentru buget. Domnul Budăi.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere pe fond. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 14 octombrie 2017. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare asigurarea temeiului juridic pentru situaţiile în care România, în calitate de stat membru pe al cărui teritoriu este situat beneficiarul partener, restituie de la bugetul de stat, la bugetul general al Uniunii Europene, sume pentru acoperirea fondurilor europene considerate plătite necuvenit, ca urmare a sesizării unor nereguli, altele decât cele constatate prin procesele-verbale. Totodată, se asigură baza legală pentru dezangajarea, în vederea contractării, a fondurilor europene rămase neutilizate în cadrul anumitor axe prioritare, cu scopul utilizării acestora în cadrul celorlalte axe. Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Roman? Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Este foarte bine că reglementăm această problemă referitoare la corecţiile financiare şi cele care nu sunt trecute în procesele-verbale, însă problema de fond rămâne. Şi, având în vedere că zilele viitoare discutăm şi Legea bugetului, v-aş ruga să fim atenţi la următorul aspect. Ne referim la ˝ din excedentul din 2016 al autorităţilor administraţiei publice locale şi aş vrea ca toţi colegii noştri să înţeleagă că acel excedent provine în mare parte din faptul că sumele restituite de la Comisia Europeană, pe deponeurile centrale de deşeuri, au fost plătite, de regulă, între lunile septembrie-octombrie 2016, octombrie-noiembrie 2017. Din acest motiv, majoritatea colegilor de la consiliile judeţene au un excedent important şi practic au redus partea de investiţii, din cauza faptului că au asigurat un cash-flow necesar, pentru ca lucrările la deponeurile de deşeuri să meargă mai departe. Ar fi nedrept din partea noastră, ca parlamentari, să-i pedepsim tocmai pe acei preşedinţi de consilii judeţene care au realizat investiţii, care au adus fonduri europene şi să ne raportăm la ˝ din excedentul pe 2016. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.