30 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român (PL-x 298/2017) ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român - PL-x 298/2017; caracter ordinar; procedură de urgenţă Guvernul?

Florin Iordache Vă mulţumesc. Comisia juridică? Vă rog, domnule deputat, prezentaţi raportul. Domnul Dunava.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, în sensul prevederii ca foştii şefi de stat să beneficieze şi de folosinţa gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, pe lângă reşedinţa de protocol. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Sunt intervenţii? Doamna Trăilă, Grupul PNL.

Cristina Trăilă Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, Grupul PNL votează pentru aprobarea acestui proiect de lege. În mod evident, RAPPS se află într-o perioadă de reorganizare şi prin acest proiect de lege se pune la dispoziţia foştilor preşedinţi, pe o perioadă de maximum 12 luni, o locuinţă cu destinaţia de reşedinţă, tocmai în vederea executării de lucrări de reparaţii la imobilele existente. În acest sens, votul nostru este unul favorabil. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc mult. Alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.