30 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 - 2013 (PL-x 259/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013; caracter ordinar; procedură de urgenţă; PL-x 259/2017. Guvernul? Vă rog.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă ministru. Comisia pentru buget sau Comisia juridică? Domnul vicepreşedinte al Comisiei pentru buget.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art.95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, trimis cu adresa PL-x 259 din 1 septembrie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţie. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din data de 26 iunie 2017. Obiectul de reglementare al proiectului de act normativ îl reprezintă stabilirea condiţiilor de suportare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru proiectele a căror finanţare este eşalonată în două perioade de programare, cuprinzând faza I, implementată în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, iar faza a II-a implementată în cadrul Programului Operaţional Sectorial Infrastructura Mare 2014-2020. În urma examinării, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Este procedură de urgenţă. Vă rog să ne propuneţi timpul de dezbatere.

Sorin Lazăr Trei minute, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Să înceapă votul pentru timpul propus. Mulţumesc. 117 voturi pentru, un vot împotrivă, două abţineri. A fost adoptat timpul de dezbatere. Dezbateri generale? Nu sunt. Avem un singur amendament... Păi, la dezbateri generale... dacă nu se înscrie nimeni... Nu aveţi cartela la dumneavoastră? Aşa este. Bine. Grupul PNL.

Cristina Trăilă Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, Grupul PNL a votat pentru aprobarea acestui proiect de lege, având în vedere că Ordonanţa nr. 36/2017 vine să corecteze Ordonanţa Guvernului din 2013, în sensul în care, pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu, atât pentru exerciţiul financiar 2007-2013, cât şi pentru exerciţiul financiar în curs, 2014-2020, aplicarea corecţiilor financiare beneficiarilor - şi aici vorbim de instituţiile publice locale şi de operatorii regionali, aşa cum sunt ei definiţi de reglementările în vigoare - deci corecţiile aplicate pentru anumite încălcări în domeniul achiziţiilor publice să fie suportate de la bugetul de stat. Vine ca o corecţie la ceea ce s-a reglementat în 2013 şi este firesc să se întâmple acest lucru, cu atât mai mult cu cât vorbim de operatori regionali şi de instituţii publice locale. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Altcineva dacă doreşte să intervină? Nu. Există un singur amendament respins. Dacă se susţine? Nu. La titlul legii, observaţii? Nu. La restul articolelor, observaţii? Nu. Rămâne la votul final, în forma propusă de cele două comisii. Următorul.