30 octombrie 2017 – Prezentarea Raportului privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2016; - Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016 (PHCD 85/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Intrăm în ordinea de zi. 2. Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2016. Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor. Este Proiectul de Hotărâre nr. 85/2017. Domnul deputat Seres Dénes. Domnule chestor, vă rog, prezentaţi raportul.

Dénes Seres Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2016. I. Bugetul Camerei Deputaţilor, în sumă de 340.772.000 de lei, a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015. După modificările intervenite în cursul anului, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 şi ale art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, creditele definitive au fost stabilite la suma de 315.826.000 de lei. Din această sumă, 1.503.000 lei s-au repartizat Institutului pentru Drepturile Omului, al cărui program este cuprins în alocaţiile bugetare totale aprobate pentru Camera Deputaţilor, conform legii. Plăţile totale efectuate în anul 2016 au fost de 294.876.776 de lei, din care 1.083.502 de lei pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului. Din totalul plăţilor la finele anului 2016, cheltuielile curente au fost în sumă de 279.964.658 lei, iar cheltuielile de capital au fost de 14.912.118 lei. A. Cheltuielile curente, în sumă de 279.964.658 lei, au reprezentat 94,8% faţă de creditele bugetare aprobate şi s-au efectuat pentru plata drepturilor de personal, cheltuieli pentru bunuri şi servicii, contribuţii şi cotizaţii la organismele internaţionale şi asistenţă socială, după cum urmează: 1. Cheltuielile de personal, în sumă de 215.462.993 lei, reprezentând 96,6% din prevederi, s-au efectuat pentru plata indemnizaţiilor deputaţilor şi a salariilor personalului din serviciile Camerei Deputaţilor, a indemnizaţiilor de delegare, a colaboratorilor externi şi pentru contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, asigurări sociale de sănătate, asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi pentru concedii şi indemnizaţii. Tot la acest capitol sunt cuprinse cheltuielile cu diurna de deplasare, suma forfetară destinată desfăşurării activităţii deputaţilor în circumscripţiile electorale şi alte drepturi acordate conform prevederilor legale. Din totalul cheltuielilor de personal, suma de 865.992 lei este aferentă activităţii Institutului Român pentru Drepturile Omului. 2. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii, în sumă de 53.198.914 lei, reprezentând 88,1% din prevederi, s-au efectuat pentru asigurarea funcţionării Camerei Deputaţilor şi întreţinerea sediului acesteia, pentru materialele necesare desfăşurării activităţii legislative, pentru deplasări interne şi în străinătate, cheltuieli de protocol pentru primirea în ţară a delegaţiilor străine, precum şi alte cheltuieli autorizate de lege. Din totalul cheltuielilor pentru bunuri şi servicii, suma de 196.528 lei este aferentă activităţii Institutului Român pentru Drepturile Omului. 3. La "Alte transferuri", din suma de 67.037 lei, reprezentând 80,8% din prevederi, s-au efectuat plăţi pentru contribuţiile şi cotizaţiile Camerei Deputaţilor la organismele internaţionale. Din totalul cheltuielilor pentru alte transferuri, suma de 10.986 lei este aferentă activităţii Institutului Român pentru Drepturile Omului. 4. Cheltuielile pentru "Asistenţă socială", în sumă de 11.235.714 lei, reprezentând 95,5% din prevederi, s-au efectuat pentru indemnizaţia acordată persoanelor care, în anul 2016, au încetat activitatea în condiţiile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar şi pentru indemnizaţiile acordate foştilor deputaţi. B. Cheltuielile de capital, în sumă de 14.912.118 lei, reprezentând 72,7% din creditele bugetare aprobate, s-au efectuat pentru active fixe - 7.041.365 lei şi pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe - 7.870.753 lei. Detalierea pe articole a contului de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor, pe anul 2016, finanţat din credite bugetare, este prezentată în Anexa nr.1. II. La activitatea finanţată din venituri proprii, veniturile obţinute în anul 2016 au fost de 14.145.606 lei, faţă de 9.200.000 lei, cât era prevăzut, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 11.428.261 lei. Veniturile realizate provin din activităţi specifice desfăşurate de Centrul Internaţional de Conferinţe, din activitatea de alimentaţie şi altele. Detalierea pe articole a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli privind activitatea finanţată din venituri proprii, pe anul 2016, este prezentată în Anexa nr.2. Plăţile efectuate în anul 2016, de Camera Deputaţilor şi de Institutul Român pentru Drepturile Omului, s-au încadrat în prevederile bugetare aprobate. Utilizarea mijloacelor financiare s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale celorlalte acte normative în vigoare. Semnează chestorii Camerei Deputaţilor.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. A fost prezentat. Dacă la titlu sunt observaţii? Nu. La preambul? La articolul unic? La Anexa nr. 1? La Anexa nr. 2? Am încheiat dezbaterile. Rămâne la votul final. Mulţumesc. Mergem mai departe.