17 octombrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 (Pl-x 225/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 7. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013. Comisia pentru educaţie? Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia noastră pentru învăţământ a primit, cu adresa Pl-x 225/2017, pentru dezbatere în fond, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti. Am luat în considerare: avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială; avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de şanse; avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi al Consiliului Economic şi Social; punctul de vedere favorabil al Guvernului. Obiectul de reglementare se referă la modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, mai precis, în scopul înlăturării unor prevederi contrare Legii educaţiei naţionale. Prin articolul unic, iniţiativa de faţă vizează abrogarea art. VI din Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2012 care stabileşte că educatorii şi învăţătorii încadraţi în sistemul naţional de învăţământ au dreptul să îşi continue activitatea în funcţiile didactice din învăţământul preşcolar, respectiv, învăţământul primar, cu condiţia absolvirii unor studii universitare de licenţă în profilul postului, în cel mult şase ani de la data intrării în vigoare a legii. Propunerea legislativă aflată în faţa noastră face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Comisia, cu unanimitate de voturi, a propus adoptarea acestei propuneri legislative. De subliniat faptul că prin Ordonanţa nr. 49/2017 se reglementase posibilitatea ca educatoarele şi învăţătorii să poată funcţiona şi în condiţiile în care au studii medii - e vorba de licee pedagogice. Trebuie să remarcăm, în paranteză, faptul că liceele pedagogice, de-a lungul timpului, şcolile normale, au pregătit la un nivel superior şi de mare calitate. Şi, atunci, s-a revenit, ţinând cont şi de faptul că erau şi persoane care se apropiau de pensie, deci, s-a aşezat într-o dreaptă măsură posibilitatea acestora de a-şi continua activitatea. De asemenea, e şi un demers legislativ firesc, pentru a asigura o uniformitate, o simetrie legislativă între acte normative de acelaşi tip. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Moldovan, dezbateri.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc. Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PNL susţine adoptarea acestei propuneri legislative prin care se abrogă art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, întrucât duce la clarificarea unei situaţii create de o altă ordonanţă de urgenţă. Astfel, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 s-a modificat Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi s-au reintrodus funcţiile didactice de educatoare şi învăţători cu studii medii, de liceu pedagogic, fără a abroga însă art. VI din Ordonanţa nr. 92, ce duce la obligativitatea absolvirii studiilor universitare de licenţă în profilul postului, în cel mult şase ani de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Considerăm că această situaţie trebuie corectată cât mai repede, având în vedere numărul mare de cadre didactice ce se află sub incidenţa acestor prevederi. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zisopol?

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota această propunere legislativă, având în vedere că prevederile art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 sunt în contradicţie cu prevederile art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, din Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, modificate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014: "Pentru ocuparea funcţiilor didactice prevăzute la art. 247 este necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, în funcţia didactică corespunzătoare studiilor, de regulă, sub îndrumarea unui profesor mentor" şi "Trebuie îndeplinite următoarele condiţii minime de studii: pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator puericultor, educator/educatoare, învăţător/învăţătoare: absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice". Este foarte clar de ce susţinem această propunere legislativă, dând citate, efectiv, din lege, şi nu numai, chiar din ordonanţa de urgenţă. Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Doamna Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Este de salutat această propunere legislativă care abrogă acest articol VI din Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2012. Într-adevăr, colegii noştri din învăţământul preşcolar şi şcolar merită să-şi continue activitatea. La fel cum este de salutat şi posibilitatea lor de a-şi continua studiile la nivel universitar şi de a deveni profesori pentru ciclul primar. USR va vota pentru adoptarea acestui proiect legislativ. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Robert Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Grupul Partidului Mişcarea Populară va vota pentru acest proiect de lege, din motive pe care le-au expus şi colegii mei, mai devreme, nu le repet. Însă rămâne o întrebare. Cum de în anul 2017 trebuie să corectăm o ordonanţă din 2014, care corecta o ordonanţă din 2012? Şi nu este pentru prima oară când ne întâlnim cu o astfel de situaţie. Poate suntem mai atenţi, măcar din anul 2017, în legătură cu ce votăm acum. Ca să nu fie nevoiţi colegii din legislatura viitoare să facă acelaşi lucru pe care îl facem noi astăzi. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu.