27 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 38, articolului 41 şi articolului 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 283/2017, L366/2017. ( adoptată )

Petru Gabriel Vlase Punctul 6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 38, art. 41 şi art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Vă rog, raport. Comisia? Domnul Mocioalcă, domnul preşedinte.

Ion Mocioalcă Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnilor preşedinţi şi stimaţi colegi, Vă prezint Raportul asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 38, art. 41 şi art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 38, art. 41 şi art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49, din 22 ianuarie 2016. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolelor menţionate, în sensul stabilirii unei proceduri de actualizare a indemnizaţiei pentru limită de vârstă, anual, cu rata medie a inflaţiei, cunoscută în fiecare an la 1 ianuarie, cu respectarea regulii conform căreia dacă în urma actualizării rezultă o indemnizaţie mai mică, se menţine cea aflată în plată. De asemenea, se are în vedere punerea în acord a Legii nr. 96/2006 cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 18.09.2017, la lucrările comisiei fiind prezenţi nouă membri, din totalul de 11. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 8 voturi pentru şi o abţinere, să supună plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 38, art. 41 şi art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, în forma propusă de iniţiatori. Comisia a întocmit raport de adoptare, fără modificări, a propunerii legislative. În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 73 alin. (3) lit. c) din Constituţie şi urmează a fi dezbătută şi adoptată de cele două Camere ale Parlamentului, în şedinţă comună, conform dispoziţiilor art. 65 alin. (2) lit. j) din Constituţia României, republicată. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Comisia propune adoptarea, fără modificări. Vă rog, supun votului propunerea dumneavoastră, de adoptare. Cine este pentru? 241. Împotrivă? Nu. Abţineri? Nu. Colegi care nu votează? Nu. Aprobat. Adoptată.