26 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 100/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia? Comisia pentru buget.

Sorin Lazăr În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege, în conformitate cu condiţiile art. 75 alin. (2) Teza a III-a din Constituţia României, republicată, în şedinţa din 22 decembrie 2016. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea alin. (1) al art. 292 din Legea nr. 227/2015, în sensul includerii în sfera scutirilor de taxă pe valoarea adăugată - TVA - fără drept de deducere a prestărilor de servicii şi/sau donaţiilor de bunuri furnizate de către agenţii economici unităţilor din sistemul de învăţământ profesional şi tehnic. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din următoarele considerente: - modalitatea în care este formulată iniţiativa legislativă nu reflectă în totalitate scopul propunerii şi nici necesitatea şi oportunitatea acestor scutiri; - donaţiile vizează doar bunurile, prestările de servicii putând intra sub incidenţa scutirii chiar dacă nu sunt gratuite/donate; - contravine acquis-ului comunitar în domeniul TVA. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Nu.