19 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (PL-x 534/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 29. Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. Comisii? Comisia pentru buget.

Sorin Lazăr În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, trimis cu adresa PL-x 534/2016. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 1 noiembrie 2016, în condiţiile art. 75 alin. (2) Teza a III-a din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea lit. a) pct. 3 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, în sensul creării posibilităţii de suplimentare a numărului de poliţişti locali prin hotărâre a consiliului local, până la atingerea unui raport de un post pentru fiecare 500 de locuitori, în vederea sporirii siguranţei cetăţeanului. În urma examinării Proiectului de Lege privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi - 4 abţineri - să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea acestuia, deoarece aplicarea prevederilor iniţiativei legislative conduce la majorarea numărului de posturi în sectorului bugetar şi, implicit, la majorarea cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Fără dezbateri.