28 iunie 2017 – Numiri:

Petru Gabriel Vlase Mai am o rugăminte la liderii de grup, să mai veniţi o dată până la prezidiu. Doamna Turcan, puteţi să-l rugaţi pe domnul Ciolacu să veniţi împreună până aici? (Consultări.) Mulţumesc, domnilor. În urma consultării... Mai avem până la chestori! În urma consultărilor cu liderii, facem modificarea modificării. Facem un singur vot, cu rugămintea să fim foarte atenţi la buletine. Primul vot, repet, este pentru CNSAS, cu apel nominal, cu strigare "pentru" sau "contra", fiecare, da? Pentru colegii mai noi... Vă auziţi numele, vă ridicaţi în picioare, spunem "prezent, pentru" sau "prezent, contra" sau "prezent, mă abţin" sau "prezent, nu votez" şi secretarii vor consemna. Sunt cinci buletine, din câte ştiu eu: ASF, Comisia SRI, Comisia SIE şi CNCD-ul, da? Fiecare lider de grup... voi acorda o pauză de consultări cu grupul fiecăruia, să explice detalii, eventual, dacă au nevoie pentru fiecare grup. Imediat după vot, domnule lider! Da? Vă supun votului noua propunere; e propunerea mea. Vot. Cine este pentru? Unanimitate. Abţineri? Colegi care nu votează? Împotrivă? Nu. Unanimitate. E-n regulă. Domnul Ciolacu.

Ion-Marcel Ciolacu Tot pentru lămurire. La CNSAS este un singur candidat, doamna Sulfina Barbu, la ASF sunt doar doi candidaţi, exact câte locuri sunt libere, la SRI şi SIE sunt exact câte locuri sunt libere, iar la CNCD sunt două buletine, deoarece unul este pentru un rest de mandat, unde trebuie să rămână un singur candidat, iar pentru mandatul complet sunt două mandate în discuţie. Deci la mandat complet sunt şase şi trebuie să rămână doi, la rest de mandat trebuie să rămână unul şi sunt în momentul acesta tot şase.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Voi începe procedurile de dezbatere a raporturilor. Avem trei, patru, cinci, nu ştiu câte sunt. În timpul acesta liderii îşi pot sfătui grupurile în ceea ce priveşte votul. La punctul 3, noul 3. 3. Numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Raportul comun al Comisiilor juridice. Dau cuvântul domnului preşedinte Varga, pentru citirea raportului.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Prin Adresa nr. 734 a Birourilor permanente din 13 iunie 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat propunerea Grupurilor parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor şi Senat pentru funcţia de membru al Colegiului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Birourile permanente reunite au decis să transmită această candidatură la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor pentru ca împreună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat să întocmească un raport comun. Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat candidatura doamnei Sulfina Barbu, propusă să facă parte din Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. În conformitate cu prevederile Regulamentului activităţilor comune ale celor două Camere, precum şi cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile s-au întrunit în şedinţă comună, în vederea dezbaterii şi întocmirii raportului comun. Membrii celor două comisii au analizat documentele prezentate pentru candidatul propus. În acest sens, au examinat următoarele documente: curriculum vitae , certificat de cazier judiciar, declaraţia pe propria răspundere a candidatului că nu a fost lucrător sau colaborator al Securităţii. În urma constatării respectării condiţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările ulterioare, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil pentru doamna Sulfina Barbu. În anexă avem şi CV-ul acesteia.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comentarii de ordin general? Dezbateri generale la raport? Domnul Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Stimată doamnă Sulfina Barbu, Sunt uşor confuz, n-am găsit pe site-ul Camerei Deputaţilor ataşat curriculum vitae , dar se găseşte oricum pe Google - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de geologie şi geofizică, Universitatea tehnică de construcţii, Facultatea de hidrotehnică, diplomă inginer... Sunt un pic confuz! Îmi poate explica cineva, ce din acest CV o recomandă pe doamna Sulfina Barbu?

Ion-Marcel Ciolacu Comisia unde a fost validată!

Emanuel-Dumitru Ungureanu Bun, aici este o chestiune de seriozitate. Am studiat, din întâmplare, aproape şase ani în arhivele Securităţii, ştiu ce bube, mucegaiuri şi noroaie sunt acolo, e nevoie de oameni pregătiţi. Sunt sigur că PNL-ul are asemenea oameni, apropo de ce spunea doamna Turcan, în zona de responsabilitate a Parlamentului. Ce anume o recomandă pe doamna Sulfina Barbu să fie membru în Arhivele CNSAS?

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Nu sunt. Conform prevederilor art. 7 alin. ... (Rumoare.) Stimaţi colegi, Vă informez respectuos că suntem încă în şedinţa de plen. Eu nu mai aud nimic şi nici măcar ce zic eu nu aud! Conform prevederilor art. 7 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, votul se va exprima prin apel nominal. Continuăm cu punctul 4. 4. Numirea preşedintelui - membru executiv şi a prim-vicepreşedintelui - membru executiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Cu aviz comun al Comisiilor pentru politică economică şi buget ale celor două Camere. Dau cuvântul domnului Nistor, preşedintele Comisiei pentru politică economică din Camera Deputaţilor să dea citire raportului, avizului comun şi proiectului de hotărâre.

Laurenţiu Nistor Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă prezint avizul comun cu privire la audierea candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte - membru executiv şi prim-vicepreşedinte - membru executiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. Având în vedere hotărârea Birourilor permanente reunite din data de 13 iunie 2017, prin care s-a aprobat declanşarea procedurii privind numirea preşedintelui - membru executiv şi a prim-vicepreşedintelui - membru executiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, şi în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) şi (3), art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senatul României, împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, întrunite în şedinţă comună la data de 26 iunie 2017 au procedat la audierea candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte - membru executiv şi prim-vicepreşedinte - membru executiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe locurile devenite vacante ca urmare a revocării domnului Mişu Negriţoiu din funcţia de preşedinte - membru executiv, respectiv ca urmare a demisiei domnului Cornel Coca Constantinescu din funcţia de prim-vicepreşedinte - membru executiv. Menţionăm că domnul Marius Sorin-Ovidiu Bota nu s-a prezentat la audieri. Candidaţii audiaţi au făcut o prezentare a activităţii şi a competenţelor lor profesionale şi au răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru comisii. Comisiile reunite au verificat îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi, în urma audierilor, au supus la vot candidaturile prezente. Lista candidaţilor care au primit aviz favorabil, cu nominalizarea funcţiei deţinute de fiecare dintre aceştia, este cuprinsă în Anexa nr. 2. Proiectul de Hotărâre privind numirea preşedintelui - membru executiv şi a prim-vicepreşedintelui - membru executiv este prezentat în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din avizul comun. Alăturat, vă înaintăm şi CV-urile candidaţilor. Anexa nr. 2 - Lista cuprinzând candidaţii propuşi de Comisiile reunite pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte - membru executiv şi prim-vicepreşedinte - membru executiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. 1. Leonardo Badea - preşedinte - votat cu majoritate de voturi (4 abţineri); 2. Ovidiu Răzvan Wlassopol - prim-vicepreşedinte - majoritate de voturi (5 voturi împotrivă, 6 abţineri). Anexa nr. 1, cu candidaţii care şi-au depus CV-ul. 1. Leonardo Badea - candidat pentru funcţia de preşedinte; 2. Marius Sorin-Ovidiu Bota - candidat pentru funcţia de prim-vicepreşedinte, care nu s-a prezentat la audieri; Şi 3. Ovidiu Răzvan Wlassopol - candidat pentru funcţia de prim-vicepreşedinte. Proiectul de Hotărâre privind numirea preşedintelui - membru executiv şi a prim-vicepreşedintelui - membru executiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţi de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic - Se numeşte domnul Badea Leonardo în funcţia de preşedinte - membru executiv şi domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan în funcţia de prim-vicepreşedinte - membru executiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere financiară, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe locurile devenite vacante prin revocare, respectiv prin demisie. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din data de ... Mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Intervenţii din partea grupurilor? Nu sunt. Potrivit art. 98 din Regulamentul activităţilor comune, votul este secret şi se va exprima prin buletine de vot, la momentul cu pricina. 5. Numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Avize de la Comisiile pentru drepturile omului, Comisiile juridice, Comisiile pentru egalitate de şanse, ale celor două Camere ale Parlamentului. Vă rog, domnule Varga, Comisia juridică.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt, de fapt, două avize ale celor trei comisii. Prin Adresa nr. 130 a Biroului permanent din data de 1 martie 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat scrisoarea preşedintelui Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin care se solicită declanşarea procedurii de numire a unui noi membru în cadrul Colegiului director. În şedinţa comună din data de 14 martie 2017, Birourile permanente reunite au stabilit ca propunerile pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării să fie înaintate Birourilor permanente reunite, pentru ca ulterior să fie afişate pe paginile de Internet ale celor două Camere, în vederea prezentării de eventuale obiecţiuni. Cu Adresele nr. 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768 ale Birourilor permanente din data de 9 mai 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au transmis candidaturile depuse pentru postul vacant în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, şi anume, au înaintat următoarele candidaturi: Moisă Denis Eduard, Niţă Dragoş Tiberiu, Priboi Florin Bogdănel, Sandu Veronica Tatiana, Szelmenczi Adrian, Stoica Sonia Andreea şi Tudor Adrian Eugen. Potrivit prevederilor aceleiaşi ordonanţe, Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, membrii celor şase comisii au analizat aceste documente prezentate pentru fiecare candidat propus. Prin Notificarea depusă în data de 26 iunie 2017, domnul Moisă Denis Eduard îşi retrage candidatura pentru calitatea de membru în Colegiul director din cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. În urma verificării dosarelor candidaţilor, s-a constatat că toate candidaturile depuse întrunesc condiţiile prevăzute de prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, şi anume, au dat aviz favorabil pentru următorii candidaţi: Niţă Dragoş Tiberiu, Priboi Florin Bogdănel, Sandu Veronica Tatiana, Szelmenczi Adrian, Stoica Sonia Andreea şi Tudor Adrian Eugen. Prin Adresa nr. 710 BP din data de 9 mai 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat scrisoarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin care solicită demararea procedurilor, ca urmare a vacantării unor mandate de membri în cadrul Colegiului director. În şedinţa comună a Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au fost prezentate candidaturile depuse pentru Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Birourile permanente ale celor două Camere au înaintat următoarele candidaturi: Coste Marius, Haller István, Ionescu Gloria-Elena, Lazăr Maria, Mândrea-Muraru Mihaela, Tănasă Dan. În urma verificării dosarelor candidaţilor, s-a constatat că toate candidaturile depuse întrunesc condiţiile prevăzute de prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată. Faţă de aceste considerente, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, cu majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil pentru următorii candidaţi: Coste Marius, Haller István, Ionescu Gloria-Elena, Lazăr Maria, Mândrea-Muraru Mihaela, Tănasă Dan. Anexăm, alăturat, documentele pentru ocuparea celor două posturi vacante.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comentarii? Fără comentarii... Vă rog. Domnul Duruş?

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Noi înţelegem foarte bine că este vorba de o numire politică. Sigur că noi am fi preferat să fie o numire bazată pe meritocraţie şi vom lupta pentru aceasta, dar, în această speţă, vorbim despre o numire politică. Cu toate acestea, ceea ce ar fi fost normal, decent şi nu se poate afirma că este o pretenţie exagerată, este ca aceşti candidaţi să fie efectiv audiaţi în acea şedinţă a celor şase comisii comune, la care am participat şi eu. Noi nu avem nici cea mai vagă idee despre aceşti candidaţi, cu toate că, într-adevăr, multora li s-au prezentat CV-urile, dar, oricât de impresionant ar fi un CV, una este observarea datelor prezentate în format scris ale unor candidaţi, şi alta este audierea efectivă a acestora, pentru a vedea modul cum aceştia gândesc, în momentul în care sunt puşi faţă în faţă cu o speţă concretă. În acelaşi timp, vreau să punctez şi faptul că s-a afirmat de la această tribună, de colegii din majoritatea parlamentară, s-a susţinut redarea încrederii Parlamentului, repunerea Parlamentului pe locul primordial în democraţia noastră. Să ştiţi că şi acestea sunt mici detalii care ajută în acest demers. Aşadar, haideţi să nu mai sărim peste paşi normali şi să procedăm într-adevăr la punerea Parlamentului pe locul său legitim în cadrul statului de drept. Din acest demers, face parte şi audierea, atunci când se impune, a acestor candidaţi. Vă mulţumesc. (Aplauze.) (Domnul deputat Vasile Varga solicită să ia cuvântul.)

Vasile Varga Strict ce s-a întâmplat în Comisia juridică, ce s-a hotărât. Încă de la data de 14 martie 2017 s-a înaintat Birourilor permanente reunite solicitarea afişării pe paginile de Internet ale celor două Camere, în vederea prezentării eventualelor obiecţii pentru fiecare candidat. Nu am examinat decât următoarele documente: curriculum vitae ; declaraţia pe propria răspundere a candidatului că nu a fost agent sau colaborator al poliţiei politice comuniste; declaraţia pe propria răspundere că nu a colaborat cu organele de securitate sau nu a aparţinut acestora; diploma de studii; precum şi certificatul de cazier judiciar. Am constatat ulterior că toate candidaturile au fost publicate pe paginile de Internet ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Deci condiţiile pentru aceşti candidaţi au fost cele pe care noi le-am avizat în Comisia juridică.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule preşedinte. Eram convins că aţi făcut tot ceea ce trebuie la comisie. Dacă nu mai sunt intervenţii, vă informez că şi acest vot se exprimă prin buletine, potrivit art. 98 din Regulament. Vom avea două buletine aici, aşa cum am explicat. O să mai explicăm încă o dată, la sfârşit - unul pentru numirea unui membru pentru un rest de mandat şi respectiv unul pentru numirea a doi membri, pentru un mandat de 5 ani. Cele două buletine vor fi completate conform avizelor comisiilor, pentru a fi aprobat la vot. 6. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a Biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii. Conform aceluiaşi art. 98 din Regulament, votul va fi secret şi se va exprima prin buletine de vot. Grupurile parlamentare ale USR din camera Deputaţilor şi Senat propun numirea domnului deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, în calitatea de membru al Comisiei comune permanente pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, în locul domnului Costescu Manuel. Numele domnului deputat Stanciu-Viziteu va fi trecut pe buletinul de vot. Vă reamintesc că după votarea şi prezentarea procesului- verbal va trebui să depună jurământul. Dacă aici sunt intervenţii? Bănuiesc că nu. 7. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe. Buletine de vot, vot secret... Avem două propuneri de completare a componenţei comisiei. Grupurile parlamentare ale PSD din Camera Deputaţilor şi Senat propun numirea domnului deputat Căprar Dorel-Gheorghe. Grupurile parlamentare ale PMP din Camera Deputaţilor şi Senat propun numirea domnului senator Bădulescu Dorin-Valeriu. Aceste propuneri vor fi trecute pe buletinul de vot. La fel, vom avea depunerea jurământului, după vot. În acest moment avem toate rapoartele dezbătute, putem să intrăm în procedura de vot.

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, Intrăm în procedură de vot. Reiau. Veţi fi strigaţi de cei doi secretari, pe rând. Astăzi începem cu Camera Deputaţilor, că aşa este rândul. Apel nominal, fiecare coleg îşi va auzi numele, se va ridica şi va vota "pentru", "contra", "abţinere" sau "nu votez" - prin exprimare vocală. Apoi mergem la chestori şi luăm cele 5 buletine de vot, aşa cum aţi primit primele instrucţiuni, inclusiv cele din partea liderilor noştri de grup. Pentru rigoare şi pentru eficienţă, vă rog din suflet, ţinând cont că astăzi nu avem un vot foarte spumos, să ne păstrăm locurile în bănci, să venim exact în momentul când ne auzim strigaţi, să putem să mergem mai repede. Vă rugăm respectuos, să ţinem conta de regula aceasta! Începem cu Camera Deputaţilor. Vă rog, secretarii, chestorii! Chestor? Domnul... al doilea chestor?

Ioana Bran Abu-Amra Lavinia-Corina prezentă, abţinere

Petru Gabriel Vlase Stai un pic Ioana... Al doilea chestor... domnul Steriu sau domnul Dénes? Hotărâţi-vă! Păi avem nevoie! Domnul Seres Dénes. Vă rog, doamnă şi domnule secretari, începeţi cu Camera Deputaţilor!

Ioana Bran Achiţei Vasile-Cristian prezent, pentru Adnagi Slavoliub prezent, pentru Alexe Costel absent Ambrus Izabella-Agnes prezentă, pentru Anastase Roberta-Alma absentă Andrei Alexandru-Ioan prezent, pentru Andronache Gabriel prezent, pentru Andruşcă Dănuţ prezent, pentru Antal István-János prezent, pentru Anton Anton prezent, pentru

Petru Gabriel Vlase Vă rog să întrerupeţi un pic, că avem o situaţie. Vă rog, mă ascultaţi un pic cu atenţie? Pe holul de la P1 cineva a uitat o borsetă. N-ar fi un mare păcat, dar din punctul de vedere al securităţii clădirii, în 10-15 minute se va declara suspectă. Aşa că vă rugăm să vă faceţi un inventar! Cine a uitat o borsetă... înţeleg că a fost un grup de senatori acolo... Trataţi cu seriozitate! În 10-15 minute SPP-ul va declara chestiunea suspectă! Continuaţi, doamnă secretar!

Ioana Bran Apjok Norbert prezent, pentru Ardelean Ben-Oni prezent, pentru Avram Constantin prezent, pentru Axinte Vasile prezent, pentru Babuş Radu prezent, pentru Badea Leonardo prezent, pentru Balan Ioan absent Balint Liviu-Ioan prezent, pentru Banias Mircea Marius absent Barna Ilie Dan absent Băişanu Ştefan-Alexandru absent Bălănescu Alexandru absent Bănicioiu Nicolae absent Bârlădeanu Dragoş-Petruţ prezent, pentru Bejinariu Eugen prezent, pentru Bende Sándor prezent, pentru Benedek Zacharie prezent, pentru Benga Tudor-Vlad prezent, abţinere Benkő Erika absentă Bica Dănuţ prezent, pentru Bichineţ Corneliu prezent, pentru Birchall Ana absentă Biró Rozália-Ibolya prezentă, pentru Biro Zsolt-Istvan absent Anastase Roberta-Alma prezentă, pentru Bîzgan-Gayral Oana-Mioara absentă Boboc Tudoriţa-Rodica prezentă, pentru Boboc Valentin Gabriel prezent, pentru Bode Lucian Nicolae prezent, pentru Bodea Marius prezent, pentru Bogaciu Alexandra-Corina prezentă, pentru Bogdan Gheorghe-Dănuţ prezent, pentru Bontea Vlad prezent, pentru Boroianu Aurel-Robert absent Borza Remus-Adrian absent Bota Marius Sorin-Ovidiu prezent, pentru Botez Mihai-Cătălin prezent, abţinere Bălănescu Alexandru prezent, pentru Bozianu Nicoleta-Cătălina prezentă, pentru Bran Ioana prezentă, pentru Bucura-Oprescu Simona prezentă, pentru Budăi Marius-Constantin prezent, pentru Buican Cristian absent Buicu Corneliu-Florin prezent, pentru Bulai Iulian absent Bumb Sorin-Ioan prezent, pentru Burciu Cristina prezentă, pentru Calista Mara-Daniela prezentă, pentru Calotă Florică Ică prezent, pentru Căciulă Aurel prezent, pentru Călin Ion prezent, pentru Căprar Dorel-Gheorghe prezent, pentru Căruceru Aida-Cristina prezentă, pentru Cătăniciu Steluţa-Gustica prezentă, pentru Cherecheş Florica prezentă, pentru Cherecheş Viorica absentă Chichirău Cosette-Paula prezentă, pentru Chiriac Viorel prezent, pentru Chiriţă Dumitru prezent, pentru

Petru Gabriel Vlase Faceţi o pauză de un minut, doamnă!

Ioana Bran Ciocan Dan prezent, pentru Ciofu Tamara-Dorina prezentă, pentru Ciolacu Ion-Marcel prezent, pentru Ciuhodaru Tudor absent Cîmpeanu Sorin Mihai absent Cîtea Vasile prezent, pentru Cobuz Maricela prezentă, pentru Cocoş Vasile prezent, pentru Codreanu Constantin prezent, pentru Băişanu Ştefan-Alexandru prezent, pentru Coliu Doru-Petrişor prezent, pentru Constantin Daniel absent Cosma Andreea prezent, pentru Coste Marina-Adelina absent Cozmanciuc Corneliu-Mugurel absent Cristache Cătălin prezent, pentru Csép Éva-Andrea prezentă, pentru Csokany Petronela-Mihaela absentă Csoma Botond prezent, pentru Cuc Alexandru-Răzvan prezent, pentru Cucşa Marian-Gheorghe prezent, pentru Culeafă Mihai absent Cupă Ion prezent, pentru Cupşa Ioan absent Dan Nicuşor Daniel prezent, pentru Dehelean Silviu absent Dinu Cristina-Elena prezentă, pentru Dîrzu Ioan prezent, pentru Dobre Mircea-Titus prezent, pentru Dobre Victor Paul prezent, pentru Dobrică Ionela Viorela prezentă, pentru Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae prezent, pentru Dobrovie Matei-Adrian absent Dohotaru Adrian-Octavian absent Dragnea Nicolae-Liviu absent Drăghici Mircea-Gheorghe prezent, pentru Drulă Cătălin prezent, pentru Dumitrache Ileana Cristina prezentă, pentru Dunava Costel Neculai prezent, pentru Durbacă Eugen absent Duruş Vlad-Emanuel prezent, pentru Erdei Dolóczki István prezent, pentru Farago Petru prezent, pentru Fădor Angelica prezentă, pentru Firczak Iulius Marian prezent, pentru Florea Damian absent Florea Oana-Consuela prezentă, pentru Floroiu Ionel absent Furic Iarco prezent, pentru Furtună Mirela prezentă, pentru Ganţ Ovidiu Victor absent Gavrilă Camelia absentă Gavrilescu Graţiela Leocadia prezentă, pentru Gavriliţă Bianca-Miruna prezentă, pentru Găină Mihăiţă prezent, pentru Georgescu Nicolae prezent, pentru Gerea Andrei Dominic prezent, pentru Gheorghe Andrei Daniel prezent, pentru Gheorghe Tinel absent Gheorghiu Bogdan prezent, pentru Ghera Giureci-Slobodan prezent, pentru Ghilea Găvrilă prezent, pentru Ghinea Cristian absent Giugea Nicolae prezent, pentru Goga Octavian prezent, pentru Grosaru Andi-Gabriel absent Gudu Vasile absent Halici Nicuşor absent Havrici Emanuel-Iuliu prezent, pentru Heiuş Lucian-Ovidiu prezent, pentru Holban Georgeta-Carmen prezentă, pentru Huncă Mihaela absentă Huţucă Bogdan-Iulian prezent, pentru Iacomi Iulian prezent, pentru Iancu Iulian prezent, pentru Iancu Marius-Ionel prezent, pentru Ibram Iusein prezent, pentru Iftimie Neculai prezent, pentru Ignat Miron absent Ilişanu Claudiu-Augustin prezent, pentru Intotero Natalia-Elena prezentă, pentru Ion Stelian-Cristian absent Ionescu George prezent, pentru Ioniţă Antoneta absentă Iordache Florin prezent, pentru Itu Cornel prezent, pentru Iurişniţi Cristina-Ionela prezentă, pentru Jivan Luminiţa-Maria prezentă, pentru Kelemen Hunor prezent, pentru Korodi Attila absent Kulcsár-Terza József-György prezent, pentru Lazăr Sorin prezent, pentru Leoreanu Laurenţiu-Dan prezent, pentru Longher Victoria prezentă, pentru Lovin Dumitru prezent, pentru Lungu Tudoriţa prezentă, pentru Lupaşcu Costel prezent, pentru Lupescu Dumitru prezent, pentru Macovei Silviu Nicu prezent, pentru Magyar Loránd-Bálint prezent, pentru Manole Petre-Florin prezent, pentru Mareş Mara prezentă, pentru Marica Petru-Sorin prezent, pentru Márton Árpád-Francisc prezent, pentru Matei Călin-Vasile-Andrei prezent, pentru Mărgărit Mitică-Marius prezent, pentru Meiroşu Marilena-Emilia prezentă, pentru Mihalescul Dumitru prezent, pentru Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă, pentru Mînzatu Roxana prezentă, pentru Moagher Laura-Mihaela prezentă, pentru Mocanu Adrian absent Mocioalcă Ion prezent, pentru Mohaci Mihai prezent, pentru Moldovan Sorin-Dan prezent, pentru Moşteanu Liviu-Ionuţ prezent, pentru Movilă Petru absent Munteanu Ioan prezent, pentru Muşoiu Ştefan prezent, pentru Nasra Gabriel-Horia prezent, pentru Năsui Claudiu-Iulius-Gavril prezent, pentru Neagu Nicolae absent Neaţă Eugen prezent, pentru Nechifor Cătălin-Ioan prezent, pentru Nicoară Romeo Florin absent Nicolae Andrei prezent, pentru Nicolicea Eugen prezent, pentru Nistor Laurenţiu prezent, pentru Niţă Mihai prezent, pentru Niţă Nicu prezent, pentru Nosa Iuliu prezent, pentru Olar Corneliu prezent, pentru Olteanu Daniel absent Oprea Dumitru prezent, pentru Oprişcan Mihai Doru prezent, pentru Oros Nechita-Adrian prezent, pentru Oteşanu Daniela prezentă, pentru Palăr Ionel prezent, pentru Pambuccian Varujan prezent, pentru Pană Adriana-Doina prezentă, pentru Paraschiv Rodica prezentă, pentru Paşcan Emil-Marius prezent, pentru Pau Radu-Adrian absent Păle Dănuţ prezent, pentru Petcu Toma-Florin prezent, pentru Petrea Gabriel prezent, pentru Petreţchi Nicolae-Miroslav prezent, pentru Petric Octavian prezent, pentru Peţa Eliza-Mădălina prezentă, pentru Pirtea Marilen-Gabriel absent Pistru-Popa Eusebiu-Manea prezent, pentru Pleşoianu Liviu Ioan Adrian absent Plumb Rovana prezentă, pentru Ponta Victor-Viorel absent Pop Andrei prezent, pentru Pop Georgian prezent, pentru Pop Rareş-Tudor prezent, pentru Popa Florin prezent, pentru Popa Mihai Valentin prezent, pentru Popa Ştefan-Ovidiu prezent, pentru Popescu Mariana-Venera prezentă, pentru Popescu Nicolae-Daniel prezent, pentru Popescu Pavel prezent, pentru Popescu Virgil-Daniel prezent, pentru Preda Cezar-Florin absent Predoiu Marian-Cătălin prezent, pentru Presură Alexandra prezentă, pentru Prisnel Adrian-Claudiu prezent, pentru Prişcă Răzvan Sorin prezent, pentru Prună Cristina-Mădălina prezentă, pentru Radu Anişoara prezentă, pentru Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin prezent, pentru Raeţchi Ovidiu Alexandru absent Răcuci Claudiu-Vasile absent Rădulescu Alexandru prezent, pentru Rădulescu Cătălin-Marian prezent, pentru Rădulescu Dan-Răzvan prezent, pentru Răduţ Violeta prezentă, pentru Rodeanu Bogdan-Ionel prezent, pentru Roman Florin-Claudiu absent Roman Ioan Sorin prezent, pentru Romanescu Cristinel prezent, pentru Roşca Lucreţia prezentă, pentru Rotaru Alexandru prezent, pentru Rotaru Răzvan-Ilie absent Săftoiu Ana Adriana prezentă, pentru Sămărtinean Cornel-Mircea absent Schelean-Şomfelean Valeria-Diana absentă Sebestyén Csaba-István prezent, pentru Sefer Cristian-George prezent, pentru Seidler Cristian-Gabriel prezent, pentru Seres Dénes prezent, pentru Sighiartău Robert-Ionatan prezent, pentru Simion Lucian-Eduard prezent, pentru Simionca Ionuţ prezent, pentru Simonis Alfred-Robert prezent, pentru Sitterli Ovidiu-Ioan prezent, pentru Socotar Gheorghe-Dinu prezent, pentru Solomon Adrian prezent, pentru Spânu Ion prezent, pentru Stamatian Vasile-Florin absent Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel prezent, pentru Stancu Florinel prezent, pentru Stativă Irinel Ioan prezent, pentru Stănescu Alexandru prezent, pentru Steriu Valeriu-Andrei prezent, pentru Stoica Bogdan-Alin absent Stroe Ionuţ-Marian absent Suciu Matei prezent, pentru Suciu Vasile-Daniel prezent, pentru Surgent Marius-Gheorghe absent Szabó Ödön prezent, pentru Şarapatin Elvira prezentă, pentru Şerban Ciprian-Constantin prezent, pentru Şimon Gheorghe prezent, pentru Şişcu George prezent, pentru Şotcan Theodora prezentă, pentru Şova Lucian prezent, pentru Şovăială Constantin prezent, pentru Ştefan Corneliu prezent, pentru Ştefan Ion prezent, pentru Ştefan Viorel absent Ştirbu Gigel-Sorinel absent Tabugan Ion prezent, pentru Tănăsescu Alina-Elena prezentă, pentru Terea Ioan prezent, pentru Tîlvăr Angel prezent, pentru Todor Adrian prezent, pentru Todoran Adrian-Mihăiţă prezent, pentru Toma Ilie prezent, pentru Tomac Eugen prezent, pentru Trăilă Cristina prezentă, pentru Tripa Florin-Dan prezent, pentru Truşcă Constantin absent Tudor Beatrice prezentă, pentru Tudose Mihai absent Turcan Raluca prezentă, pentru Turcescu Robert-Nicolae prezent, pentru Tuşa Adriana-Diana absent Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent, abţinere Ursu Răzvan-Ion prezent, pentru Varga Glad-Aurel prezent, pentru Varga Vasile prezent, pentru Vasile Daniel prezent, pentru Vasilescu Lia Olguţa absentă Vasilică Radu Costin absent Vass Levente prezent, pentru Văcaru Alin Vasile prezent, pentru Velcea Nicolae prezent, pentru Vexler Silviu prezent, pentru Vişan George-Gabriel prezent, pentru Vîlceanu Dan absent Vîrză Mihăiţă prezent, pentru Vlad Sergiu Cosmin prezent, pentru Vlase Petru Gabriel prezent, pentru Vlăducă Oana-Silvia prezentă, pentru Voicu Mihai Alexandru prezent, pentru Vosganian Varujan prezent, pentru Weber Mihai prezent, pentru Zainea Cornel prezent, pentru Zamfira Constantin-Cătălin prezent, pentru Zisopol Dragoş Gabriel prezent, pentru

Ioana Bran Reluăm apelul la Camera Deputaţilor. Halici Nicuşor - prezent, pentru.

Petru Gabriel Vlase Membrii Birourilor permanente ale celor două Camere vor merge la sala Biroului de la Cameră, să numărăm. Intimaţii? Doamna Sulfina? Sărut mâna! Domnul Viziteu, Domnul Căprar, Domnul Bădulescu, rămâneţi vă rog în sală, pentru jurământ. După o scurtă pauză

Petru Gabriel Vlase Reluăm lucrările. Domnul senator Vela, secretarul de şedinţă, prezintă procesul-verbal referitor la rezultatul votului cu privire la numirea unui membru al Colegiului CNSAS.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Felicitări! (Aplauze.) O invit pe doamna Sulfina Barbu la microfon, pentru depunerea jurământului. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. După pauză (În continuare, lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, asistată de doamna deputat Ioana Bran, secretar al Camerei Deputaţilor, şi de domnul senator Ion Marcel Vela, secretar al Senatului.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Doamnelor şi domnilor deputaţi, Reluăm lucrările. Doamna secretar Ioana Bran vă va prezenta procesele-verbale referitoare la rezultatul voturilor cu privire la numirea unui membru al Colegiului CNSAS şi inclusiv rezultatul votului prin apel nominal. Vă rog.

Ioana Bran Am să citesc toate cele cinci procese-verbale.

Carmen-Ileana Mihălcescu La CNSAS s-a citit! Vă rog.

Ioana Bran Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea preşedintelui - membru executiv şi a vicepreşedintelui - membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori, prin vot secret cu buletine de vot, cu privire la numirea preşedintelui membru - executiv şi a prim-vicepreşedintelui membru - executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, au constatat următoarele: După verificarea şi numărarea voturilor, au rezultat următoarele: Domnul Badea Leonardo: Domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan: Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea în funcţii, după cum urmează: Domnul Badea Leonardo, preşedinte - membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant, prin revocarea domnului Negriţoiu Mişu, pentru durata rămasă a mandatului, începând cu data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013; Domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan, prim-vicepreşedinte - membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant, ca urmare a demisiei domnului Coca Constantin Gheorghe Cornel, pentru durata rămasă a mandatului, începând cu data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013. Prezentul proces-verbal a fost semnat de toţi membrii Biroului permanent reunit. Următorul. Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea unui membru al Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea şi numărarea voturilor exprimate, prin vot secret, cu buletine, de către deputaţi şi senatori, asupra propunerilor de numire în funcţia de membru al Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru un rest de mandat, ca urmare a demisiei domnului Manole Petre-Florin şi au constatat următoarele: După verificarea şi numărarea voturilor, au rezultat următoarele: Doamna Sandu Veronica Tatiana: Domnul Niţă Dragoş Tiberiu: Domnul Priboi Florin Bogdănel: Domnul Szelmenczi Adrian Iulius: Doamna Stoica Sonia Andreea: Domnul Tudor Adrian Eugen: Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în funcţia de membru al Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, rest de mandat, ca urmare a demisiei domnului Manole Petre-Florin, a doamnei Sandu Veronica Tatiana. Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea unor membri ai Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea şi numărarea voturilor exprimate, prin vot secret, cu buletine, de către deputaţi şi senatori, asupra propunerii de numire în funcţia de membru al Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi au constatat următoarele: După verificarea şi numărarea voturilor, au rezultat următoarele: Domnul Haller István: Doamna Lazăr Maria: Domnul Coste Marius: Doamna Costescu Gloria-Elena: Doamna Mândrea-Muraru Mihaela: Domnul Tănasă Dan: Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în funcţia de membru al Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru un mandat de cinci ani, după cum urmează: domnul Haller István şi doamna Lazăr Maria. Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la alegerea unui membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii. Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori, prin vot secret cu buletine de vot, asupra propunerii de alegere a domnului deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, în calitate de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, au constatat următoarele: Urmare a faptului că din totalul de 465 de deputaţi şi senatori au fost prezenţi 361, din care 349 au votat pentru numire, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea domnului deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, în calitatea de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii. Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la alegerea unor membri ai Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe. Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori, prin vot secret cu buletine, asupra candidaţilor propuşi pentru funcţia de membri ai Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe, au constatat următoarele: Din verificarea şi numărarea voturilor rezultă următoarele. Domnul deputat Căprar Dorel-Gheorghe, Grupul parlamentar al PSD: Domnul senator Bădulescu Dorin Valeriu, Grupul parlamentar al PMP: Ca urmare a faptului că a fost întrunită majoritatea necesară, Birourile permanente au constatat că cei doi candidaţi au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în funcţia pentru care au fost propuşi. Prezentele procese-verbale au fost semnate de membrii Birourilor permanente reunite.

Carmen-Ileana Mihălcescu Continuăm cu depunerea jurământului. Potrivit rezultatelor voturilor, Parlamentul României a hotărât numirea domnului Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, în calitate de membru al Comisiei SRI, numirea domnului deputat Căprar Dorel- Gheorghe şi a domnului senator Bădulescu Dorin-Valeriu, în calitate de membri ai Comisiei SIE.