27 iunie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (Pl-x 184/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Comisia? Iniţiatorul?

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Această iniţiativă legislativă rezolvă o problemă legată de expertiza Curţii de Conturi. Dar, ţinând cont că în acest moment o altă iniţiativă legislativă este în curs de adoptare, sunt de acord cu respingerea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Mulţumim că sunteţi de acord, domnule deputat. Comisia?

Leonardo Badea Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă mai sus menţionată. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere: avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale; avizul negativ al Consiliului Legislativ. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea alin. (2) al art. 47 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în cadrul condiţiilor de studii pentru ocuparea funcţiei de consilier de conturi şi a studiilor "inginereşti". În urma examinării Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere, deoarece s-a ajuns la concluzia că printre atribuţiile consilierului de conturi se numără: - îndrumarea şi coordonarea realizării controlului calităţii în activitatea de control şi audit; - coordonarea activităţii de elaborare, modificare sau completare, după caz, a regulamentelor, standardelor, manualelor şi a ghidurilor de audit sau a altor regulamente şi norme interne legate de activitatea Curţii de Conturi; - evaluarea auditului intern la entităţile care sunt supuse verificării Curţii de Conturi. Astfel, rezultă în mod evident că exercitarea acestor atribuţii presupune o pregătire de specialitate în acord cu natura activităţii Curţii de Conturi. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu.