27 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale COM(2017) 250 (PHCD 61/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale COM(2017) 250. Comisia?

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport privind Proiectul de Hotărâre al Camerei Deputaţilor, redactat pe baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale. În formularea opiniei noastre am avut în vedere proiectul de opinie al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, nota Ministerului Afacerilor Externe, fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea Europeană din Camera Deputaţilor şi documentele de lucru ale serviciilor Comisiei Europene, ca şi contribuţia secretariatului propriu şi al membrilor comisiei. Comisia pentru afaceri europene a luat act că obiectivul Pilonului drepturilor sociale nu este de a stabili principii şi drepturi noi, ci modernizarea legislaţiei existente, pentru a o adapta pieţei forţei de muncă şi modelelor societale actuale şi dezvoltarea de indicatori sociali şi de ocupare a forţei de muncă, pentru a spori convergenţa atât în zona euro, cât şi în cea noneuro. Comisia consideră că ocuparea forţei de muncă şi situaţia socială constituie în continuare motive de îngrijorare, fapt pentru care reformele care vizează susţinerea bunei funcţionări a pieţelor muncii trebuie să continue. Comisia noastră a atras atenţia că este necesară intensificarea eforturilor de consolidare a politicilor active de pe piaţa muncii şi, totodată, este necesară reformarea asistenţei sociale şi a sistemelor de şomaj şi a recomandat studierea şomajului neînregistrat şi elaborarea unor strategii pentru diferite categorii aflate în postşomaj. Totodată, comisia consideră că acest document va aduce un plus de motivaţie pentru continuarea eforturilor de consolidare şi accelerare a reformelor, din perspectiva angajamentului comun asumat de statele membre şi susţine eforturile Comisiei Europene de finalizare, până la sfârşitul anului 2017, a legislaţiei esenţiale a Pilonului drepturilor sociale. Domnule preşedinte, Opinia a fost supusă dezbaterii în şedinţa din 19 iunie şi a fost adoptată în unanimitate. Astfel, supunem aprobării plenului Camerei Deputaţilor opinia, în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Moldovan.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc. PNL consideră că acest act este necesar, având în vedere că va conduce la modernizarea legislaţiei existente, pentru a o adapta pieţei forţei de muncă actuale. Consultarea cu privire la Pilonul european al drepturilor sociale a scos în evidenţă amploarea problemelor sociale cu care se confruntă Europa, şi zona euro în particular, dar a confirmat, totodată, caracterul comun al provocărilor şi nevoia comună de a acţiona împreună şi urgent, pentru reaşezarea Europei pe calea către o creştere economică mai favorabilă incluziunii şi o coeziune socială sporită. Aceste eforturi se înscriu în agenda politică şi economică mai largă, iniţiată la nivel european, pentru a răspunde la criza din ultimul deceniu şi a o depăşi. Pilonul european al drepturilor sociale prezintă principii şi drepturi concrete care urmează să se materializeze la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. El acordă prioritate cetăţenilor şi stabileşte o cale de urmat comună pentru a asigura egalitatea de şanse şi de acces pe piaţa forţei de muncă, condiţii de lucru echitabile, protecţie şi incluziune socială. Aceste principii şi drepturi sunt esenţiale, totodată, şi pentru dezbaterea mai largă asupra viitorului UE 27. Statele membre, autorităţile publice, partenerii sociali de la toate nivelurile şi instituţiile UE au o responsabilitate comună de a acţiona pentru o Europă mai prosperă şi mai echitabilă, unde evoluţiile economice sunt însoţite de evoluţii sociale. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Pe holuri deja este o atmosferă de vacanţă; noi suntem foarte atenţi la ceea ce votăm aici. Aţi supus atenţiei noastre formularea unei opinii care se referă la Pilonul acesta al drepturilor sociale. Intrăm şi noi în rândul cetăţenilor europeni. Problema pe care vreau s-o ridic eu - grupul va vota, fără discuţie, n-avem cum să votăm împotrivă - cine prezintă opinia noastră, a Parlamentului României, acolo, în cancelariile europene? Pentru că am convingerea, nu numai senzaţia, că cetăţenii noştri sunt trataţi în mod discriminatoriu oriunde în Europa şi am văzut şi aici, au fost luări de cuvânt, declaraţii, în ridicarea problemelor, ce păţesc semenii noştri, românii, în diferite ţări ale Europei. De asemenea, următorul punct se referă la cotizaţiile restante pe care noi astăzi le aprobăm. Să dăm toate cotizaţiile pe care le avem la orice comitet. Bun, plătim cotizaţii, însă tratamentul aplicat românilor, mai ales în Anglia în această perioadă, nu este cel corespunzător! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu mai sunt. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Dezbateri finalizate. Vot final.