27 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor O iniţiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează COM(2017) 252 şi Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului COM(2017) 253 (PHCD 58/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, O iniţiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează COM(2017) 252 şi Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului COM(2017) 253. Proiectul de hotărâre a fost distribuit. Comisia. Vă rog, domnule deputat Tîlvăr.

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În raportul nostru, Comisia pentru afaceri europene şi-a întemeiat opinia pe proiectele de opinie transmise de Comisia pentru muncă şi protecţie socială, pe proiectele de opinie transmise de Comisia pentru egalitate de şanse, pe nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, pe fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea Europeană, Camera Deputaţilor, şi pe analiza realizată de secretariatul Comisiei pentru afaceri europene. Comisia noastră salută avansul în procesul de consolidare a dimensiunii sociale a Uniunii, vizate de pilonul european al drepturilor sociale. Totodată, comisia a recomandat sprijinirea părinţilor care, în urma unui echilibru dintre viaţa profesională şi cea privată, se confruntă, în paralel, cu situaţii de sărăcie extremă sau care trebuie să facă faţă unor cerinţe de educaţie a copiilor ce le depăşesc posibilităţile. Comisia a subliniat că este necesar un efort armonizat în Uniune pentru pregătirea profesioniştilor în domeniul îngrijirii copiilor şi al pedagogiei şi a atras atenţia asupra faptului că dezvoltarea infrastructurii dedicate creşterii copiilor poate pune o presiune suplimentară asupra bugetelor naţionale. Totodată, comisia şi-a manifestat preocuparea pentru faptul că propunerea nu prevede căi specifice pentru atingerea obiectivelor declarate în cazul tinerilor antreprenori. Opinia noastră a fost supusă dezbaterii în şedinţa Comisiei pentru afaceri europene din data de 19 iunie, fiind adoptată în unanimitate. În acest context, domnule preşedinte, supunem aprobării plenului Camerei Deputaţilor opinia, în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Doamna Cherecheş, dezbateri generale.

Florica Cherecheş Mulţumesc. Grupul PNL salută această iniţiativă care prezintă un set ambiţios de acţiuni legislative şi nelegislative ce vizează modernizarea cadrului juridic şi de politică al Uniunii Europene, pentru a promova echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a bărbaţilor şi femeilor cu responsabilităţi de îngrijire şi o utilizare mai echitabilă a concediilor şi a formulelor flexibile de lucru. Aceste măsuri asigură corectitudine, egalitate de gen şi repartizare optimă a competenţelor, cât şi sustenabilitatea bugetară a ţărilor. Unul dintre obiectivele-cheie ale prezentei iniţiative este consolidarea actualului regim al concediului pentru creşterea copilului, prin facilitarea utilizării sale de către femei şi bărbaţi. În plus, introducerea concediului de îngrijitor şi a concediului de paternitate va ajuta lucrătorii să găsească un echilibru între viaţa privată şi cea profesională, utilizarea formulelor flexibile de lucru fiind şi ea promovată. Se recomandă, de asemenea, înlăturarea obstacolelor în calea reinserţiei profesionale a mamelor care se întorc din concediul de maternitate şi încurajează petrecerea unui timp cât mai îndelungat a părinţilor cu copiii lor. Pentru a sprijini aceste acţiuni vor fi mobilizate instrumente financiare sau, acolo unde este cazul, vor fi reorientate resurse existente în bugetul Uniunii Europene. Abordând subreprezentarea femeilor pe piaţa muncii şi sprijinind dezvoltarea carierei acestora, prin politici moderne privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată, prezenta iniţiativă contribuie, în acelaşi timp, la obiectivele definite în tratat în ceea ce priveşte egalitatea dintre femei şi bărbaţi, din punctul de vedere al şanselor pe piaţa muncii şi al egalităţii de tratament. Ea îi ajută pe angajatori să-şi păstreze lucrătorii, să sporească motivaţia şi productivitatea angajaţilor, să reducă absenteismul şi să evite risipa de talente. Societăţile comerciale ar trebui să beneficieze de o rezervă mai bogată de talente şi de o forţă de muncă mai diversificată. Conţinând o gamă largă de acţiuni legislative şi politice complementare, acest ambiţios pachet urmăreşte modernizarea modului în care sunt concepute politicile privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată şi propunerea de măsuri care vor îmbunătăţi viaţa de zi cu zi a multor părinţi şi îngrijitori.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Susţinând acest proiect de lege, noi facem un lucru bun şi pentru societate, şi pentru angajatori, şi pentru mame, dar mai ales pentru copii, întrucât, se ştie, cu cât stau mamele mai mult la începutul vieţii cu copiii lor, cu atât mai sănătoşi şi mai bine cresc aceştia. De aceea, având în vedere dorinţa noastră de a creşte o generaţie sau generaţii sănătoase, bine formate, acasă, în primul rând, grupul nostru va susţine acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Alte intervenţii? Nu. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. Articolul unic? Adoptat. Vot final.