7 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 209/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Vă rog să luaţi loc, să putem continua lucrările şedinţei de astăzi. Şi vă anunţ că din totalul celor 329 de deputaţi, până în acest moment, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 179. Ordinea de zi şi programul de lucru au fost distribuite. De la 10,00 până la 11,30 - dezbateri asupra proiectelor incluse pe ordinea de zi, iar la ora 12,00 va fi şedinţa de vot final. La încheierea şedinţei de vot final - şedinţa Biroului permanent. 3. Proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x 209/2017; procedură de urgenţă. Din partea iniţiatorilor? Domnul preşedinte Liviu Dragnea. Vă rog, domnule preşedinte.

Nicolae-Liviu Dragnea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Elaborarea acestei legi n-a fost un lucru foarte simplu şi, din păcate, la un moment dat, voinţa politică a Guvernului, de a duce lucrurile până la capăt, nu a fost suficient de puternică. Cred că efortul Parlamentului, al tuturor parlamentarilor, a contat cel mai mult. Şi sunt convins că adoptarea acestei legi va spori prestigiul Legislativului, chiar dacă poate astăzi unii dintre noi nu ne dăm seama. Dincolo de dezbaterile şi criticile publice, absolut necesare, ne-am confruntat cu mişcări, unele coordonate, care au încercat să împiedice adoptarea acestei legi. Eu mă bucur că am reuşit să depăşim aceste obstacole, şi sper ca Parlamentul astăzi să reuşească să adopte o lege atât de importantă. Legea salarizării unitare reprezintă un pas important către integrarea reală a României în Uniunea Europeană şi este o lege care va conduce la eficientizarea sistemului de salarizare în domeniul public şi la creşterea netă a veniturilor românilor. Este un pas important către salariul mediu european şi către integrarea în Zona Euro. Am spus în campania electorală că vrem ca românii să nu mai plece din ţară, şi unii dintre cei plecaţi se întorc acasă, dar nu putem fi o ţară atractivă dacă nu plătim munca aşa cum se cuvine. Este ceea ce va face Legea salarizării unitare. România avea una din cele mai mici anvelope salariale, fapt care creştea presiunea socială, în mod firesc, şi care menţinea economia la nivelul unei economii de consum. Legea salarizării unitare este o lege a demnităţii românilor, care, la fel ca ceilalţi cetăţeni europeni, trebuie să fie plătiţi echitabil pentru munca lor. Prin această lege, România tinde să iasă din zona economiilor atractive numai pentru că au forţă de muncă ieftină şi intră în zona economiilor atractive pentru forţă de muncă bine calificată, la nivel european. Legea salarizării unitare face ordine într-un sistem în care a dominat haosul, bunul plac şi discriminarea. Va fi o ordine bazată pe criterii obiective, cum ar fi valoarea socială a muncii. Decalajul dintre cele mai mari şi cele mai mici salarii, care a crescut deopotrivă sărăcia şi nemunca, dar a creat şi fenomenul salariilor nedrept de mari, a fost redus la o dimensiune raţională, care măsoară importanţa socială a muncii. În acelaşi timp, legea aduce o creştere substanţială a salariilor mici. Legea are câteva principii simple care vor fi aplicate de sus până jos: la muncă egală, salarii egale; personalul de conducere are salarii mai mari decât cei în funcţii de execuţie; cei cu studii superioare au salarii mai mari decât cei cu studii medii. S-a afirmat greşit că salariile din administraţia locală vor fi stabilite de primar, în mod discreţionar. În realitate, conform art. 11 alin. (1), dacă nu greşesc, din textul de lege propus, aceste salarii se vor stabili prin hotărâre a Consiliului Local, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului General al municipiului Bucureşti. Mai mult decât atât, conform alin. (2) al aceluiaşi articol, salariile din acest sector vor trebui să respecte ierarhia funcţiilor prevăzute de lege, iar angajarea, promovarea şi avansarea în gradaţie se vor face conform prevederilor Legii salarizării unitare. S-a afirmat greşit că vor scădea salariile în mai multe domenii, argumentându-se pe baza unui calcul eronat, în care se înmulţea actualul salariu minim, din 2017, cu coeficienţii din grila de salarizare. În realitate, potrivit art. 12, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică, toate celelalte salarii se vor stabili prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în anexe, începând cu anul 2023, şi luându-se în calcul salariul minim de atunci. Până la acea dată, conform art. 37 din proiectul de lege, creşterea salariilor va fi eşalonată în următorii 5 ani, până la atingerea nivelului prevăzut pentru anul 2022. O prevedere importantă a legii vizează salariile medicilor şi asistenţilor medicali, care vor ajunge, la 1 martie 2018, la nivelul calculat pentru grila ce va deveni operaţională din 2022. De exemplu, un angajat care în prezent are un salariu de 4.000 de lei va beneficia de următoarele creşteri succesive, până la 7.000 de lei, prevăzut pentru anul 2022. În 2018 va creşte cu 25%, respectiv de la 4.000 la 5.000 de lei; în fiecare dintre anii 2019, 2020, 2021 şi 2022, salariul va creşte cu câte 500 de lei, respectiv câte un sfert din diferenţa dintre salariul de 7.000 de lei, aferent anului 2022, şi salariul de 5.000 de lei, din 2018. Faţă de situaţia de mai sus, pentru personalul didactic, creşterea din 2018 va fi de 50% faţă de salariul aflat în plată în prezent, iar personalul militar şi de ordine publică va avea o creştere chiar de luna viitoare, pentru că multe disfuncţionalităţi au fost corectate atât prin această lege, cât şi prin Legea nr. 115/2017, în sensul că solda de bază s-a mărit la nivelul salariului minim din 2017, la care se aplică sporurile corespunzătoare. Legea salarizării unitare, stimaţi colegi, este un pas însemnat spre modernizare, eficienţă şi demnitate. Este o lege responsabilă. Parlamentul României înfăptuieşte un act de civilizaţie, oferind românilor această lege. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul preşedinte Adrian Solomon, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Vă rog să prezentaţi raportul.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. PL-x 209 din 23 mai 2017; în procedură de urgenţă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Principalele reglementări se referă la: Definirea unor termeni, cum ar fi: salariul de bază, salariul lunar, venitul salarial, prin care se urmăreşte eliminarea neclarităţilor existente în prezent; Creşterea salariilor de bază mici cu un procent mai mare faţă de celelalte salarii de bază din grila de salarizare, astfel încât raportul între salariul de bază minim şi cel maxim, în sectorul bugetar, se reduce la 1/12, faţă de 1/15, cât este în prezent; Creşterea substanţială a salariilor de bază pentru personalul medical, începând din anul 2018, medici şi asistente medicale, astfel încât medicul de la Unitatea de Primiri Urgenţe să beneficieze de echivalentul a 3.600 de euro pe lună, iar medicul rezident, de la aceeaşi unitate, să beneficieze de echivalentul a 1.200 de euro pe lună; Creşterea substanţială a salariilor de bază pentru personalul din educaţie. Această creştere fiind cuprinsă între 90% şi 150%, pentru învăţământul preuniversitar şi între 33% şi 125%, pentru învăţământul universitar; Creşterea substanţială, de peste 100%, a salariilor de bază pentru personalul artistic din familia ocupaţională cultură; Acordarea primei de vacanţă anuale sub formă de vouchere de vacanţă, la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată; Acordarea indemnizaţiei de hrană anuală, la nivelul a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată; Stabilirea salariilor de bază ca valori nominale în lei; Eliminarea coeficienţilor de ierarhizare şi a valorii de referinţă utilizate în prezent, conform Legii-cadru nr. 284/2010; Stabilirea salariilor de bază, a soldelor de funcţie, salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, începând cu anul 2023, prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în Anexele nr. 1-8 la lege, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la acea dată; Stimularea performanţei profesionale prin majorarea procentului de acordare a premiilor lunare, de la 2% din cheltuielile cu salariile, cum a fost prevăzută în Legea-cadru nr. 284/2010, la 5% din cheltuielile cu salariile, pentru persoanele care obţin rezultate deosebite în activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei; Reglementarea modului de stabilire a veniturilor lunare pentru personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, prin hotărâre a Consiliului Local, a Consiliului Judeţean sau Consiliului General al municipiului Bucureşti, fără a depăşi limita maximă a indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean sau, după caz, de vicepreşedinte al Consiliului General al municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare; Reglementarea modalităţii de remunerare a personalului care deţine titlul ştiinţific de doctor, prin acordarea unei indemnizaţii lunare pentru titlul ştiinţific de doctor, în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care deţine titlul. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 23 mai 2017, face parte din categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise şi respinse, redate în Anexa A şi respectiv Anexa B, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. O să vă invit, după dezbaterile generale, să ne propuneţi timpi de dezbatere. Acum, la dezbateri generale, din partea grupurilor parlamentare, cine doreşte să intervină? Grupul PNL, domnul deputat Dumitru Oprea.

Dumitru Oprea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Ştiu că timpul este foarte preţios şi n-am să abuzez de el. Am făcut-o în nocturnele prin care comisia a fost implicată. Şi am apreciat efortul oamenilor, chiar dacă de multe ori efortul a fost cam în zadar. Pot constata doar că, fiind din zona analizelor cantitative, am avut peste 200 de amendamente şi rata succesului a fost de 5%. Iar acest 5% s-a transformat în propuneri ale comisiei. Ne simţim bine că am reuşit să generăm un astfel de comportament. Aş putea spune că în spatele acestor amendamente sunt mii de oameni/oră care au fost implicaţi în acţiunea de elaborare a amendamentelor, o adevărată uzină, bine intenţionată, de creativitate. Ce folos! Am solicitat întâlniri, de 3 ori, cu ministrul finanţelor, şi chiar cu premierul. Şi niciun răspuns nu s-a primit. Poate că multe dintre amendamentele noastre ar fi căpătat mai mare credibilitate. Pentru că de fiecare dată trimiterea se făcea în cele două zone. Salarizare unitară sau neunitară, a rămas un deziderat, pentru că, din multe puncte de vedere, una a fost intenţia şi alta, realitatea. Am trăit râsul-plânsul în procesul de elaborare a amendamentelor, amendamente aprobate marţi, şi ieri, respinse sau au judecat exact cum trebuie. Dar o să fie timpul potrivit pentru a aduce subiectul acesta în atenţia plenului Camerei Deputaţilor, pentru un fals, fals şi uz de fals în documente publice, chiar prin proiectul de lege. Şi cred că oamenii care sunt undeva mai sus în Partidul Social Democrat vor realiza la ce mă refer. Personalul de conducere, domnul preşedinte al Partidului Social Democrat a spus-o mai devreme, că personalul de conducere are salarii mai mari decât personalul executiv. Fals! Şi o să vedeţi. Asta a fost o dorinţă a noastră, a tuturor, şi de la PSD, şi de la PNL, cum să facem ca oamenii când au o funcţie să aibă o motivaţie de 5 bani. Nu o au. Au acelaşi salariu cu orice om care n-are nicio funcţie de conducere. Dacă asta e o satisfacţie e trist, dar adevărat; şi în educaţie, şi în sănătate, şi în zonele administrativ-teritoriale. De fapt, poziţia Partidului Naţional Liberal este una destul de ciudată. Ce să facem? Şi cred că trebuie să fiţi alături de noi, măcar prin empatie. Ce mesaje să dăm? Oamenii care se uită la televizor au o speranţă. Fiecare are un PIB al lui - părăluţă intrată în buzunar. Şi atunci, judecata lui este una uşor subiectivă. Şi mesajul acesta pentru noi reprezintă un element destul de greu de gestionat. Aşteptarea oamenilor versus credibilitatea proiectului de lege. 3% s-a spus, dar nu ştiu de unde aşa un cântar atât de fidel. 3% decapitări salariale. Adică îmbuibaţii de pe vremuri ai preşedintelui Iliescu retrăiesc printre noi, sub diverse forme. 3%... De ce 3% şi să nu-i ducem pe toţi să intre în zona celor care au 3%? Uitaţi-vă ce au colegii noştri din Parlamentul European, parlamentarii Europei! Şi dacă este un moft al parlamentarilor români ca românul să urce în zona celor 3% şi nu să-i decapitezi pe cei cu 3%! Asta este o problemă foarte importantă. E o gândire liberală. Şi cred că dumneavoastră aţi dat probe evidente că de multe ori sunteţi în zona aceasta fără niciun efort. Amestecul acesta, de ordonanţe de urgenţă cu Legea salarizării unitare, reprezintă un element de derută, chiar şi pentru dumneavoastră, dar şi pentru oamenii care ascultă. Mai ales că sunt în proces, acum, în urma teleportării speranţei din educaţie şi din sănătate la început de 2018, şi nu în iulie 2017. Oamenii sunt derutaţi şi atunci, cu ordonanţele de urgenţă, facem tot felul de promisiuni, cu trimiteri la miliarde, care nu prea mai sunt suficiente, câte ar fi cazul, pentru a onora aşteptarea oamenilor. În astfel de condiţii, şi prin amendamentele propuse, Partidul Naţional...

Florin Iordache Da...

Dumitru Oprea ... Liberal o să aibă şi anumite susţineri. E adevărat, nu la toate amendamentele.

Florin Iordache Mulţumesc. Rog colegii să se încadreze în cele 5 minute pe care le au alocate. Din partea Grupului PMP, domnul Paşcan Marius. Vă rog, domnule deputat, aveţi 5 minute.

Emil-Marius Paşcan Domnule preşedinte, Distinşi colegi, Cel puţin moral, acest proiect de lege este unul delicat. Aş vrea să văd o categorie profesională, socială, care să nu fie de acord să primească bani în plus la salariu. Problema este una şi de fond. Câtă vreme ne preocupă să dăm salarii mai mari, dacă într-adevăr există şi veniturile pentru a o face. Adică dacă aceste majorări sunt într-adevăr sustenabile. Şi încă nu putem fi convinşi de acest lucru, date fiind declaraţiile contradictorii prezentate în spaţiul public, luările de cuvânt ale celor care sunt cu adevărat specialişti în domeniu, aceste raportări cât se poate de ciudate ale Institutului Naţional de Statistică şi multe alte argumente în acest sens. Problema este însă una de fond. Ceea ce se reuşeşte de fapt prin promovarea acestui proiect legislativ, astăzi, este, în primul rând, o punere la zid a demnitarilor, a politicienilor. Ei vor fi primii ostracizaţi. Pentru că nu va înţelege un om rezonabil cum se face că lor li se aplică majorările începând de la adoptare, de la publicarea documentului în Monitorul Oficial, şi altor categorii - poate mult mai îndreptăţite, pe care le reprezentăm cu toţii, cum sunt cei din educaţie, cum sunt cei din sănătate - trebuie să le spunem că va trebui să mai aştepte până la anul. Este nedrept. Este ca şi cum ne-am trage spuza pe turta noastră, cum ne-ar privi în mod prioritar soarta noastră, şi nu a celor pe care îi reprezentăm. Acest proiect legislativ are şi alte lacune. În primul rând, legate de timpii alocaţi dezbaterilor, formulării amendamentelor. Şi o chestiune de fond. Ar fi trebuit ca Guvernul să discute, să angajeze dezbateri cu categoriile socio-profesionale, sindicale, fiindcă şi astăzi conflictele sunt în toi. Probabil vor urma şi mişcări de stradă, aşa cum anunţă sindicatele. Este nefiresc ca să nu existe o grilă de salarizare pentru funcţionarii publici, ca ei să fie lăsaţi la îndemâna voinţei baronilor locali şi a majorităţilor din consiliile locale: fiindcă asta se întâmplă, prin acest proiect legislativ. Este nefiresc, în primul rând să ne preocupe să dăm salarii mai mari celor care colectează bani la bugetul de stat şi să nu ne îngrijim de instrumentarul cu care lucrează, de logistica lor. Ştiţi că au şi astăzi calculatoare Pentium, cu care lucrează şi cu care colectează taxe? Şi condiţii de lucru mizerabile? Ştiţi de situaţiile din sănătate, despre care se face vorbire ades? Ştiţi de ceea ce se întâmplă astăzi cu absenţa vaccinurilor din spitale, absenţa medicamentelor pentru bolile oncologice importante? Sunt lucruri grave, de sistem. Nu se discută despre ele, ci ne preocupă doar aceste majorări salariale, absolut discutabile, din punctul de vedere al sustenabilităţii. De aceea, stimaţi colegi, în principiu, nu putem să nu fim de acord cu aceste majorări, ca mijloc fundamental de stimulare a românilor să rămână în ţară, dar nu putem nici să ne facem că nu vedem aceste probleme de fond. De aceea, Grupul Partidului Mişcarea Populară se va abţine la vot în promovarea acestui proiect legislativ. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul USR, domnul Seidler Cristian-Gabriel.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Cred că se cuvine, de la tribuna Parlamentului, să mulţumim, în primul rând, cetăţenilor români, fie că locuiesc şi muncesc în România, fie că locuiesc şi muncesc în afara ţării, cei care muncesc cinstit şi din ale căror taxe, impozite, din ai căror bani avem noi posibilitatea, astăzi, să facem aceste măriri salariale. Guvernul, din păcate, vine în faţa noastră, astăzi - pentru că vorbim totuşi despre Guvernul României, cel care a lucrat acest proiect de lege - cu un text neterminat. Amendamentele, toate cele 180 admise doar la Camera Deputaţilor, ne demonstrează acest lucru. Din păcate, pentru craioveni, iar de data asta, din păcate pentru toţi românii care lucrează în sectorul bugetar, doamna Olguţa Vasilescu devine un specialist al proiectelor ratate şi neterminate. A început şi n-a finalizat Cartierul Chinezesc, a început şi n-a terminat, din păcate pentru craioveni, stadioanele din Craiova. De data aceasta, a început un proiect al Legii salarizării unitare şi nu a reuşit să-l ducă la bun sfârşit. Ca norocul, timpul i-a fost totuşi favorabil şi a reuşit, prin peste 180 de amendamente, să cârpească un proiect iniţial strâmb. Să nu se înţeleagă greşit. E nevoie de o asemenea lege, dar nu aşa. Nu pe genunchi, nu stând până noaptea, la ora 23,00, să reinventăm, din burtă, ceea ce ar fi trebuit lucrat în mod profesionist, în cadrul ministerului şi împreună cu partenerii sociali. Se spune că cel mai bun indicator al performanţei viitoare este performanţa anterioară. Din păcate, după cum se dovedeşte, Programul PSD a fost doar o carte colorată pentru copii, cu multe chestiuni din domeniul imaginarului. Doamnă Olguţa Vasilescu, Vă pot scrie şi pe WhatsApp, dacă doriţi, dar vă pot spune şi aici. Noi nu vrem să vă trimitem la Penitenciarul de Femei. Vrem doar să vă cerem demisia. Ar putea să intervină chiar şi Ministerul Sănătăţii, să ajute. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Grupul UDMR, doamna Csép Éva-Andrea. Vă rog, doamnă, aveţi 3 minute.

Éva-Andrea Csép Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am avut un maraton, în ultimele două săptămâni, în cadrul Comisiei pentru muncă. Şi pe această cale, totuşi, doresc să le mulţumesc colegilor mei din comisie şi din aparatul de specialitate pe care îl avem în Camera Deputaţilor, pentru munca depusă şi pentru ajutorul pe care ni l-au oferit în decizia aceasta, foarte grea, de a lucra la o lege foarte importantă şi la o lege unică de salarizare care a fost aşteptată de multă lume. Pe de o parte, ştim că din moment ce intervine o schimbare, schimbarea nu va aduce doar bine pentru toţi, ci vor fi şi unii care vor pierde, dar vor fi alţii, mai mulţi, care vor câştiga. Ştim foarte bine că această lege se bazează pe o transparenţă, pe limite maxime în grila de salarizare şi totuşi poate oferi o perspectivă de viitor pentru cei care vor să lucreze în administraţie. Totuşi ştim foarte bine că, prin această lege, plafonarea salariilor, ceea ce o să fie adusă de aplicarea ei, până în anul 2022, treptat se vor elimina şi diferenţele care sunt existente în prezent pe aceleaşi funcţii. Şi aici vorbim de exemple, pe ministere şi pe alte autorităţi, de care ştiţi foarte bine. Şi acest ritm de ajustare va garanta că totuşi în 2022 va ajunge toată lumea la nivelul respectiv. Dar să nu uităm că responsabilitatea garanţiilor bugetare aparţine partidelor de guvernământ şi coaliţiei de guvernare. Deci credem că va fi nevoie de o permanentă comunicare, putem să spunem chiar şi anuală, din partea Guvernului, privind capacitatea de finanţare din bugetul de stat a acestei legi. Legea, dacă este aplicată corect, poate opri eventual chiar şi plecarea tinerilor specialişti din această ţară. Şi poate am avea şi noi specialişti în care am investit noi, din banii statului român, în facultăţi, şi să nu mai plece în afara ţării, să-şi caute un viitor mai prosper. Dar totuşi să nu uităm şi faptul că cei mici sunt de obicei şi cei care pierd. Şi aici mă refer în special la primarii localităţilor mai mici de 3.000 de locuitori, deoarece ei sunt cei care primesc cel mai mic punctaj. Ei sunt cei care trebuie să-şi ajusteze salariile din primării la maximul viceprimarului, care are un coeficient de 3. Aici problema noastră este că din moment ce vrem să avem o administraţie publică locală de calitate, cu specialişti, trebuie să investim şi să-i şi plătim pe aceşti specialişti. Totuşi, în cursul dezbaterilor, UDMR va susţine o parte din amendamentele depuse. Şi urăm succes tuturor.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă deputat. În continuare, Grupul ALDE, domnul deputat Varujan Vosganian. Vă rog.

Varujan Vosganian Dragi colegi, Rar, rar o stare de spirit de acest fel, ca a poporului român, care este atât de vocal atunci când doreşte, pe bună dreptate, o viaţă mai bună, şi atât de ezitant, atunci când acest lucru chiar trebuie să se înfăptuiască. Eu am trecut de câteva ori printr-o situaţie de acest fel. Şi în privinţa aceasta vreau să vă spun ceva, deschis. Noi avem nevoie de o evoluţie organică a naţiunii române, ceea ce înseamnă că pe termen lung trebuie să evităm şocurile şi ceea ce spunea Eminescu - veşnica neorânduială la români. Dar pe termen scurt e nevoie uneori de ruperi de ritm. Pentru ca asta să forţeze o anumită viziune strategică şi canalizarea energiilor către emancipare şi dezvoltarea unei naţiuni. Aşa am făcut noi în decembrie 2004, când am micşorat foarte mult taxele. Şi când am micşorat taxele, de la Fondul Monetar şi Comisia Europeană, până la opoziţia de atunci, toţi ne-au avertizat în fel şi chip. Şi aceea a fost temelia dezvoltării economice. La fel s-a întâmplat în 2007, atunci când în scurt timp am dublat pensiile. Sigur că toţi cei care cereau creşterea pensiilor la alegeri, pentru că pensia medie era de 230 de lei, uitaseră. Ei nu făceau decât să ne prevină în legătură cu pericole şi timp de doi ani, până la criza din 2009, noi am avut un buget echilibrat, dublând pensiile. Şi dacă pensionarii au trecut teferi criza economică, se datorează curajului pe care l-am avut în 2007, să mărim pensiile. Din când în când e nevoie de un astfel de gest de curaj, fără de care naţiunea română ar avea un mers lin, nespectaculos, dar fără speranţă. De aceea, eu fac apel să susţinem un astfel de gest, pentru că el poate arăta dacă suntem capabili să răspundem unei astfel de provocări. Haideţi să nu fim ipocriţi! Poate cineva să creadă că se putea trăi cu un salariu minim de 900 de lei, deci cu un venit net de 175 de euro pe lună?! Poate cineva să creadă că în secolul XXI, o ţară membră a Uniunii Europene poate asigura viaţa de zi cu zi unui om cu 175 de euro pe lună, cam cât este necesarul unui om când face o dată pe săptămână cumpărăturile la supermarket?! Şi atunci de ce să nu oferim oamenilor această posibilitate de a-şi vedea respectată demnitatea umană, prin contractul de muncă? Au fost, în această privinţă, diverse acuze. A fost acuza că această lege este o lege a haosului. Stimaţi colegi, Până când să vedem ce haos rămâne după această lege, să vedem ce haos era înainte de această lege! Poate cineva să creadă că într-o legislaţie care, iertaţi-mă, era pur şi simplu vraişte, se poate pune dintr-o dată ordine absolută? Eu cred că nici nu era bine să avem o ordine absolută, pentru că asta însemna că veneam cu tot felul de constrângeri. Legea lasă loc flexibilităţii. Haideţi să vedem ce s-a rezolvat prin această lege şi nu să acuzăm ceea ce nu s-a rezolvat încă. Eu am fost ministrul economiei în 2013. Ministerul Economiei era un minister de sinteză. Ştiţi care era câştigul mediu net în Ministerul Economiei în 2013? 1.500 de lei. Informaticianul avea 900 de lei, drept pentru care a şi plecat. Un minister care pe vremuri se numea Comitetul de Stat al Planificării sau Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe - două ministere care pe vremuri erau un colos şi s-au adunat într-un minister care nu mai avea un informatician, iar câştigul mediu era 1.500 de lei. Cum să faci administraţie cu astfel de salariu? Se lasă sentimentul, pe care nu-l accept, că bugetarii trăiesc pe spinarea impozitelor. Stimaţi colegi, Toţi trăim de pe urma muncii. Şi patronii, şi bugetarii, toţi trăim de pe urma muncii! Nu vreau nicio clipă să las sentimentul, aşa cum lasă cei de la USR să credem, că bugetarii sunt un fel de profitori de pe urma impozitelor muncii oamenilor. Nu! Profesorul, medicul, muncesc cot la cot cu toţi ceilalţi! Numai că profesorul şi medicul nu fac şuruburi, fac caractere! Şi trebuie să socotim că a face un caracter este cel puţin la fel de nobil cu a face o maşină sau a face un costum pe care să-l îmbrace. Sigur că această creştere a salariilor nu trebuie să se transforme într-o sarabandă. Din acest motiv legea stabileşte o perspectivă pe termen lung, pentru a evita pe viitor ca ea să se transforme într-o escaladă şi ăsta mi se pare unul dintre marile câştiguri ale legii.

Florin Iordache Timpul, domnule deputat!

Varujan Vosganian Şi încă ceva - şi cu asta am să închei - eu cred că Guvernul nostru, coaliţia care îl susţine, dar şi toţi ceilalţi care văd că acum n-au curajul să-şi asume responsabilitatea şi se ascund după tot felul de abţineri, avem datoria ca pe viitor să monitorizăm strict investiţiile publice şi să susţinem investiţiile private, pentru că astea vor fi cele care vor da adevărata credibilitate a legii. După tot ce-am spus, inutil să mai adaug, dacă mai era nevoie, că ALDE va susţine Legea salarizării unitare. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul minorităţilor naţionale, domnul Silviu Vexler. Reamintesc, un singur vorbitor; este procedură de urgenţă. Din partea Grupului PMP... câte un... Păi, ăsta e Regulamentul! Domnule Vexler, cinci minute.

Silviu Vexler Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor. Stimaţi colegi, Am încheiat aseară, după multe discuţii, dezbaterile asupra acestui proiect de lege. Cred că a fost un dialog foarte bun, chiar dacă pe alocuri a fost mai aprins. Legea reprezintă un prim pas spre a fi mai bine şi cred că acesta va fi efectul. Grupul nostru va susţine acest proiect de lege şi vă dorim mult succes.

Florin Iordache Mulţumesc. Procedură. Da, domnule Dobre, vă rog. Aveţi un minut.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, domnule preşedinte. După cum ştiţi, Grupul PNL a cerut prezenţa de două ori a ministrului finanţelor la o dezbatere privind sustenabilitatea acestei legi. Biroul permanent, majoritatea PSD, ne-a obstrucţionat. Am solicitat prezenţa prim-ministrului, pentru a ne explica sustenabilitatea acestei legi. Majoritatea din Biroul permanent a Partidului Social Democrat ne-a obstrucţionat. Astăzi, la o dezbatere atât de importantă, nu este nici domnul prim-ministru, nici domnul ministru al finanţelor, dar cred că la o dezbatere atât de importantă este necesar să ne fie prezentat punctul de vedere al Guvernului şi cred că doamna ministru al muncii este în măsură să răspundă la două întrebări pe care le-am pus mereu: dacă această lege este sustenabilă şi motivele pentru care aplicarea ei a fost amânată, faţă de angajamentul şi Programul de guvernare? Aceasta, cu atât mai mult, cu cât îmi aduc aminte o intervenţie a domnului Varujan Vosganian, care ne explica că în 2018 vom discuta...

Florin Iordache Procedură, domnule Dobre!

Victor Paul Dobre ...la bugetul din 2018.

Florin Iordache Mulţumesc.

Victor Paul Dobre Deci s-ar putea ca atunci să găsim alte motivaţii. PNL solicită punctul de vedere al Guvernului, ceea ce mi se pare o procedură normală şi parlamentară. Mulţumesc.

Florin Iordache Sigur. La finalul dezbaterilor din partea grupurilor parlamentare, doamna ministru Olguţa Vasilescu va prezenta punctul de vedere al Guvernului şi vreau să vă...

Robert-Nicolae Turcescu Procedură!

Florin Iordache Da, imediat! ...şi vreau să vă reamintesc că atât prim-ministrul, cât şi ministrul finanţelor sunt plecaţi astăzi în vizită oficială în Franţa. Procedură, domnul Turcescu. Vă rog. Şi apoi domnul Solomon. Aveţi un minut.

Robert-Nicolae Turcescu Nu vă răpesc mai mult de un minut, dar mă gândesc şi acum la momentul din anul 2008, la Ordonanţa nr. 15 a Guvernului, când 245 de parlamentari...nu eraţi parlamentar atunci, domnule Dragnea!...au votat în unanimitate majorarea cu 50% a salariilor profesorilor, un amendament făcut chiar de Grupul PSD. De aceea mă tem ca nu cumva, astăzi, după ce se votează această lege, să avem din nou cine ştie ce situaţii în care nu se pot aplica aceste majorări. Şi atunci mă gândesc că am putea face următorul lucru: n-aţi vrea cumva să majorăm salariile parlamentarilor din 2022 şi să majorăm de la 1 iulie salariile profesorilor şi medicilor? Ce ziceţi de o astfel de propunere? Ia vedeţi dacă nu cumva e sustenabilă?! (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Solomon, vă rog, punctul de vedere al Grupului PSD. Amendamentele trebuiau depuse la comisie, stimate coleg. Vă rog, domnule Solomon, punctul de vedere al PSD.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. După aceste intervenţii pe procedură, la care n-am înţeles procedura exactă, trebuie spus că, dincolo de tot ceea ce vom dezbate noi astăzi, avem şansa să votăm una dintre cele mai bune şi complete legi de salarizare, după cea - aşa cum spunea preşedintele Confederaţiei Meridian - după cea a lui Ceauşescu, care a fost până în 2000 foarte bună. Trebuie să-i răspund domnului Oprea, pentru că, deşi este un profesor extraordinar, a participat în fiecare moment la dezbateri, funcţiile de conducere din învăţământ nu mai sunt sub nivelul celorlalte salarii din şcoală, pentru că ieri, printr-un amendament, am ridicat grila pe fiecare funcţie în parte, de la director adjunct de unitate şcolară, până la inspectorul general, astfel încât niciun profesor cu maximum de vechime şi cu maximum de sporuri să nu poată depăşi un director, ca salarizare. De asemenea, tot pentru învăţământul preuniversitar, am aprobat împreună un spor de suprasolicitare neuropsihică, pentru învăţământul universitar un spor de excelenţă academică. Am exceptat de la calculul de 30% a sporurilor toate acele sporuri care vin să completeze salariile celor care prestează această minunată meserie în zonele izolate: Delta Dunării, Apuseni şi multe alte zone care sunt identificate în hotărârile de Guvern. Spunea un antevorbitor de-al nostru că sănătatea să mai aştepte. Păi, prin Legea nr. 250, de la 1 decembrie anul trecut, cu plată în ianuarie anul acesta, salariile din sănătate au fost mărite toate, cum nu au fost niciodată, şi în acest moment cred că nu mai există niciun angajat al sistemului de sănătate care să se plângă că este în urma altor categorii socio-profesionale. De asemenea, chiar dacă unii primari de comune mici au un coeficient ce poate părea mic, el este completat, pentru prima oară după integrarea în Uniunea Europeană, de sporul de 25% pentru gestionarea proiectelor cu finanţare europeană. Dacă la acel coeficient mai adăugaţi aceste procente, o să vedeţi că este destul de generoasă şi salarizarea pentru primarii de comune mici şi oraşe mici, de asemenea. Pentru cei din cultură. La biblioteci şi la muzee am mărit, în urma amendamentelor, majorarea salariului de bază din grilă. De asemenea, pentru tot personalul din sistemul de apărare s-a majorat solda de funcţie şi salariul de funcţie, în raport cu vechimea, tot în urma unui amendament adoptat în comisie. Sunt o serie întreagă de autorităţi şi instituţii guvernamentale, în special cele cu atribuţii de control, care beneficiază de salarizare corespunzătoare, astfel încât să nu mai existe între ele o diferenţiere, aşa cum exista până astăzi. Tot ceea ce am votat noi, aproape 150 de amendamente, în plus faţă de cele dezbătute şi aprobate în Senat, arată că în dezbatere - şi aceasta este frumuseţea muncii Parlamentului - în dezbatere se pot identifica acele scăpări ale legii şi le putem îndrepta împreună. De ce toată lumea aştepta, sau o parte a sălii, aştepta o lege perfect scrisă de la început? Ştim cu toţii că perfect este doar Dumnezeu. Noi, aici, ne chinuim să atingem această perfecţiune şi, din dezbaterea de idei, din confruntarea cu partenerii sociali, am reuşit să facem o lege care, în cele din urmă, va fi una general acceptată şi foarte apreciată. În spaţiul public, în ultimele zile, detractorii sau reacţiunea, să zicem, încearcă să critice legea, fără să o fi citit, încearcă să spună că am promis măriri de salarii care nu se mai dau de la 1 iulie şi se amână pentru alte dăţi. În sistemul de apărare se promisese de la 1 iulie o creştere de 20 de procente. Am amânat-o prin devansare, de la 1 aprilie anul acesta. Deci cu trei luni înainte de intrarea în vigoare a noii legi, personalul din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională are salariile mărite la nivelul salariului minim pe economie, ca soldă de bază, după care încep să curgă toate acele sporuri pe care le au cei din sistemul de apărare şi care fac din Anexa 6 la această lege cea mai consistentă şi mai groasă, ca număr de file. De asemenea, am promis profesorilor că vom da 20% de la 1 iulie. Am convenit, în dialog cu partenerii sociali din învăţământ, ca aceste măriri să se întâmple de la 1 ianuarie, astfel încât în 2018 aceste măriri să fie de 50 de procente, neuitând să spunem că la 1 ianuarie anul acesta, 2017, salariile din învăţământ au fost crescute cu 15 procente. De asemenea, prin Ordonanţa nr. 9, începând cu 1 aprilie au mai fost mărite şi salariile celor din administraţia publică locală. Prin Ordonanţa nr. 2, care este la promulgare şi în care se prevede că de la 1 iunie se vor mări salariile tuturor instituţiilor din subordinea Ministerului Mediului, a oficiilor pentru întreprinderile mici şi mijlocii din teritoriu, precum şi a celor de la OPC, iarăşi, cum am spus, am amânat măririle, devansându-le cu o lună. Dacă în spaţiul public aceste amânări, prin devansare, sunt rele, să ni se spună clar şi vom regla. Tot astăzi, după ce vom termina votul în plen pe această lege, pe care noi o considerăm foarte bună, vom mai avea de dezbătut la Ordonanţa nr. 99 câteva completări, astfel încât şi instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii,...

Florin Iordache Timpul, domnule preşedinte!

Adrian Solomon ...din subordinea Ministerului Culturii şi indemnizaţiile de merit ale personalităţilor din cultură, sport şi alte domenii să fie mărite, la unele respectându-se prevederea legală şi anume, 3 ori salariul minim pentru indemnizaţiile de merit, şi altele cu 20%, tocmai pentru ca în decembrie anul acesta, când vom avea referinţa pentru măririle de la 1 ianuarie cu 25 de procente, toate aceste salarii din toate domeniile să fie sensibil egale, să pornim de la o bază corectă pentru toată lumea.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Adrian Solomon Nu le-am introdus în art. 37, considerând că este mai bine ca această lege să nu fie alterată în ceea ce înseamnă...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Adrian Solomon .... grile de acest lucru. Mulţumim şi sper ca în urma dezbaterilor să putem trece peste...

Florin Iordache Mulţumesc, domnule preşedinte.

Adrian Solomon ...toate problemele.

Florin Iordache Procedură, domnul Dobre. Vă rog.

Adrian Solomon Timpul de dezbateri? Nu...

Florin Iordache Nu, nu, nu, staţi să terminăm, că mai sunt proceduri şi apoi doamna ministru. Sunt două proceduri... Şi domnul Varujan, şi domnul Dobre au proceduri.

Victor Paul Dobre Pentru domnul preşedinte de şedinţă şi pentru toţi cei prezenţi, domnul prim-ministru este în ţară, domnul prim-ministru participă la un forum, probabil mult mai important decât dezbaterea Legii salarizării administraţiei publice locale şi centrale, în Parlamentul României. Cred că şi domnul ministru de finanţe este prin împrejurimi. Sunt convins, suntem din ce în ce mai convinşi, că această fugă de a fi prezenţi în Parlament, la această dezbatere, a prim-ministrului şi a ministrului de finanţe, este o confirmare a rezervelor pe care le avem privind sustenabilitatea acestei legi. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Varujan. Aveţi un minut, domnule deputat.

Varujan Vosganian Un lucru foarte scurt. În primul rând, domnule Dobre, vă încredinţez că Guvernul poartă întreaga responsabilitate a aplicării legii, aşa cum poartă răspunderea aplicării tuturor legilor. Aş vrea să adaug ceva legat de chestiunea că legea este neterminată şi că au fost o sută şi ceva de amendamente. Stimaţi colegi, În istoria culturii, o singură lucrare a fost terminată, e vorba de "Apocalipsa Sfântului Ioan". Toate celelalte, fie că au avut după aceea cititori care le-au interpretat, fie că au fost readăugate, se îmbunătăţesc. Dar gândiţi-vă că acest text are peste 150 de pagini, mai puţin de un amendament pe pagină. Mie mi se pare remarcabil şi în niciun caz acest lucru nu trebuie să sugereze că a fost o formulă improvizată pe care noi am corectat-o. Deci vă rog să aveţi în vedere că este un proiect masiv şi 140 de amendamente nu au nicio relevanţă în faţa unui text atât de mare. Şi faptul că nu e terminat, e chiar o virtute a legii, pentru că ea ne dă şansa mai departe să fim chiar mai buni decât astăzi. Mulţumesc.

Florin Iordache Tot procedură, domnul Korodi. Vă rog. Aveţi un minut, domnule coleg.

Attila Korodi Chiar este procedură. Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vă propun, uitându-mă pe raportul comisiei, ca în momentul în care ajungem la anexe, unde sunt cele mai multe amendamente, şi neavând amendamentele date în raportul primit, să aveţi deschiderea ca după anunţarea anexelor, cei care au de susţinut amendamente la anexa respectivă, să poată să vină şi precizând articolul, paragraful care este amendat, să poată să-l prezinte. Mulţumesc.

Florin Iordache Fără îndoială, aşa voi face. Nu mai sunt intervenţii. O rog pe doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu, ministrul muncii. Vă rog, punctul de vedere al Guvernului.

Lia Olguţa Vasilescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Legea este în conformitate cu Programul de guvernare aprobat de Parlamentul României şi prevede o creştere etapizată a salariilor bugetarilor cu 56%, pe o anvelopă bugetară de 32 de miliarde lei până în 2020 şi 43 de miliarde lei până în 2022. La baza piramidei salariale creşterile sunt de peste 100%, ajungând şi la 300%, cum este cazul în apărare, dar scad în vârf, acolo unde unele salarii erau atât de mari, încât disproporţia nu putea fi corectată nici măcar la nivelul anului 2022. Anul acesta au început deja creşterile salariale în sectorul bugetar, fiind alocată suma de 6 miliarde de lei, urmând ca anul viitor să fie alocată o sumă de încă 10 miliarde. Nu mai sunt nici măcar 3% salarii care scad, pentru că ni s-a invocat acest procent aici, pentru că multe amendamente care au fost acceptate la comisie au fost amendamente de creştere a unor coeficienţi, astfel încât salariile s-au rectificat, inclusiv pentru funcţiile de conducere. S-au aplicat majorări salariale, aşa cum spunea şi colegul meu, domnul Solomon, anul acesta pentru mai multe categorii de bugetari: - pentru sănătate şi educaţie - 15%; în administraţie - 20%; cultură - 50%; agenţiile de mediu, gărzile de mediu; OPC-uri; IMM-uri - cu 20%. Deci nu se poate spune că această lege sau că varianta Guvernului este doar aceea de a creşte salariile demnitarilor. Pur şi simplu aceste salarii cresc datorită faptului că se află pe o grilă care priveşte administraţia publică locală, este aceeaşi anexă, dacă vreţi, la administraţia publică locală şi nu puteau fi făcute departajările, pentru că toate persoanele care beneficiază de indemnizaţie sunt pe aceeaşi grilă. Dar e impropriu spus "cresc" salariile demnitarilor, pentru că vreau să vă spun că cei aflaţi în vârful piramidei, de exemplu miniştri, Preşedintele României, conducerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, scad. Asta ca să înţelegem foarte bine despre ce vorbim. Apoi, s-a spus aici că au fost acceptate 180 de amendamente. Într-adevăr, la 170 de pagini, cât are legea, poate părea o cifră mare, dar să ştiţi că majoritatea au fost acceptate de la Consiliul Legislativ şi care priveau puţin forma legii, nu neapărat intrau în fondul acestei legi. Nu înţeleg dacă a fost mai bine în urmă cu câţiva ani, când o astfel de lege a trecut prin angajarea răspunderii Guvernului, nu a putut fi nici măcar văzută înainte de Parlamentul României, nu mai vorbim de îmbunătăţiri, astfel încât la ora actuală ne confruntăm cu foarte multe disfuncţionalităţi şi din cauza aceasta aveam nevoie de o nouă lege. În final, aş vrea să dau o replică unui domn deputat, căruia n-o să-i fac cinstea să îi rostesc numele, care ne demonstrează la fiecare luare de poziţie că aparţine unui partid creat de sistem. Proiectele mele de la Craiova, care au rămas nefinalizate pentru faptul că eu am devenit parlamentar şi colegă cu dumneavoastră, vor fi continuate de viitorul primar al Craiovei, care este candidatul PSD Mihai Genoiu şi care duminică are alegeri. Este o muncă de echipă pe care dumneavoastră n-o veţi înţelege niciodată! (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc mult, doamnă ministru. Fiind terminate dezbaterile generale, îl invit pe domnul preşedinte Adrian Solomon să ne propună timpul de dezbatere.

Adrian Solomon Domnule preşedinte, Un sfert de oră, 15 minute.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră, stimaţi colegi, timpul propus de preşedintele comisiei. Să înceapă votul. 154 de voturi pentru, 33 de voturi contra, 5 abţineri. Timpul propus de preşedinte a fost acceptat. Avem 180 de amendamente admise, 276 de amendamente respinse şi 9 anexe. Rog colegii să urmărească. Vom merge pe anexa cu amendamentele admise, în calupuri de câte 10. Atunci când sunt intervenţii, vă voi da cuvântul pentru a susţine eventualele amendamente respinse. De la 1 la 10, dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu. Adoptate. De la 11 la 20, dacă sunt intervenţii? Da. Vă rog. Urmărim la "admise", de la 11 la 20. Repet, mergem pe tabelul amendamentelor admise, unde sunt 180 de amendamente. Dumneavoastră urmăriţi-vă amendamentele respinse, 276, astfel încât voi supune la vot unde vă regăsiţi amendamentele dumneavoastră respinse. Deci, repet, de la 11 la 20, dacă sunt intervenţii? Nu sunt. De la 21 la 30, dacă sunt intervenţii? Nu. De la 31 la 40, dacă sunt intervenţii? Nu. De la 41 la 50, dacă sunt intervenţii? Nu. De la 51 la 60? Nu. De la 61 la 70, dacă sunt intervenţii? Nu. 71-80? Nu. 81-90? Nu. 91-100, dacă sunt intervenţii? Nu. De la 101 la 110? Nu. De la 111 la 120? Nu. De la 121 la 130? Nu. 131-140? Nu. 141-150? Nu. 151-160? Nu. 161-170? Nu. 171-180? Vă rog. Domnul Oprea. De la 171 la 180, da? Vă rog.

Dumitru Oprea Pentru colegi, este vorba de Anexa nr. 1 - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ". Cred că mă ajută foarte mult titlul la care ne aflăm - "Funcţiile de conducere din învăţământul superior". Şi îi informez pe colegii care sunt în diferite zone profesionale să mă înţeleagă... La multe nu mă pricep, dar la capitolul acesta am zeci de ani. Legea educaţiei naţionale spune foarte clar care sunt funcţiile de conducere, şi ele sunt de la rector, până la director general administrativ. Atât şi nimic mai mult. Am trăit satisfacţia când doamna ministru al muncii a fost de faţă şi colegii din Comisia pentru muncă au considerat că propunerea venită de la Senat este una paralelă cu legea, iar acum suntem în faţa unui fals şi uz de fals, pentru că punem pe funcţii de conducere oameni care nu au funcţii de conducere. Preşedintele Senatului este o funcţie de reprezentare, iar dacă dăm drumul pentru a-i răsplăti pe cei care au funcţii de reprezentare, sunt sute de oameni într-o universitate. Deci, în aceste condiţii, cred că Senatul, făcând o greşeală şi introducând un astfel de "cartof fierbinte", Camera Deputaţilor poate să repare şi să trateze învăţământul, prin legislaţia care este în vigoare, fără să dea un cadou persoanelor care sunt preşedinţi ai senatelor. Unul este în Parlament, pe persoană, altul este ministru. Noi dăm legi pentru astfel de persoane? Şi sute de oameni care au poziţii de conducere în structurile de reprezentare nu figurează în discuţii? Este jenant!

Florin Iordache Mulţumesc. Stimaţi colegi, Suntem la Anexa nr. I, 172 marginal. Dacă mai sunt intervenţii? Nu. Anexa nr. II, 173 marginal. Dacă sunt intervenţii? Nu. Anexa nr. III, 174 marginal. Dacă sunt intervenţii? Nu. Anexa nr. IV, 175 marginal. Dacă sunt intervenţii? Nu. Anexa nr. V, 176 marginal? Nu. Anexa nr. VI, 177 marginal. Dacă sunt intervenţii? Nu. Anexa nr. VII, 178 marginal? Nu. 179 marginal, Anexa nr. VIII? Nu. O rog pe doamna Csép Éva-Andrea... Vă rog.

Éva-Andrea Csép Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este vorba de "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie»", Capitolul II lit. a): "Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală, consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora. II. Salarizarea personalului din autorităţi publice şi agenţii, nr. 6, administraţia publică sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor" şi pct. 6.1. Aici propunem ca coeficienţii pentru poziţia 5 să fie modificaţi la 2,63, la poziţia 6 - 2,32, la poziţia 7 - 1,87. Salarizarea propusă se conformează principiilor nediscriminării şi egalităţii enunţate în prezenta lege, astfel încât având muncă şi responsabilităţi egale, un medic veterinar şi un biolog, precum şi un inginer din alimentaţia publică, ar trebui să aibă acelaşi coeficient de salarizare, deoarece lucrează în siguranţa alimentelor, unde nu numai de medici veterinari avem nevoie, ci şi de alţi specialişti pregătiţi la nivelul respectiv. Aceasta este modificarea noastră propusă.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins pe care-l propune doamna deputat. Să înceapă votul. 53 de voturi pentru, 139 de voturi împotrivă, 18 abţineri. Amendamentul nu a trecut. Supun votului... Mai sunt intervenţii la Anexa nr. VIII? Nu. În aceste condiţii, stimaţi colegi, supun votului dumneavoastră Anexa nr. VIII, în forma amendamentelor admise, aşa cum a propus comisia. Să înceapă votul. 155 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 32 de abţineri. Anexa nr. VIII a fost adoptată în forma comisiei. Şi ultima anexă, este vorba de 180 marginal. La Anexa nr. IX, dacă sunt intervenţii? Nu. Nefiind intervenţii, rămâne la votul final. Dezbaterile fiind încheiate, stimaţi colegi... (Vociferări.) Vă rog. Doamna Csép Éva. Păi, marcaţi... Acum a venit! La Anexa nr. IX înţeleg că aveţi un amendament? Vă rog, la Anexa nr. IX.

Éva-Andrea Csép Stimaţi colegi, La Anexa nr. IX - "Funcţii de demnitate publică", lit. c): "Funcţii de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţilor publice locale", UDMR propune adoptarea de către Camera Deputaţilor a formei adoptate de către Senatul României.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Supun... Imediat, staţi puţin, domnule Solomon! Să terminăm cu amendamentul propus de doamna Csép şi apoi revenim... (Vociferări.) Dar v-am rugat de la început să fiţi atenţi, să urmăriţi raportul cu amendamente...

Ion-Marcel Ciolacu Dar nu-i mai certaţi!

Florin Iordache Nu, nu-i cert, domnule preşedinte! Supun votului amendamentul propus de doamna Csép, la Anexa nr. IX. Să înceapă votul. 19 voturi pentru, 168 de voturi contra, 29 de abţineri. Amendamentul dumneavoastră nu a fost adoptat. Supun votului Anexa nr. IX, în forma propusă de comisie. Să înceapă votul. 152 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 56 de abţineri. A fost adoptată Anexa nr. IX, în forma propusă de comisii. Înţeleg că pe procedură... domnul coleg... Repet. Eu am supus de la 91 la 100 şi nu aţi intervenit! Am crezut că nu vreţi să vă susţineţi amendamentul.

Cristian-Gabriel Seidler Nu despre aceasta este vorba, domnule preşedinte, e vorba de faptul că am luat prima dată amendamentele admise şi mă aşteptam să trecem la amendamentele respinse.

Florin Iordache Stimate coleg, amendamentele respinse fac parte din raport. Eu am întrebat: "La amendamentele respinse, de la 91 la 99?" şi dumneavoastră nu aţi intervenit. Aveţi, înţeleg, la 99 o observaţie. Nu aţi urmărit... Dumneavoastră...

Cristian-Gabriel Seidler Da, domnule preşedinte, o fi aşa, exact despre altceva era vorba, dar, în fine, am două amendamente: la pct. 13 marginal din amendamentele respinse şi la pct. 99 marginal, tot din amendamentele respinse. Amendament respins iniţial de comisie, pct. 13 marginal, inserarea la art. 6 a unei noi litere, lit. i): "principiul publicităţii, în sensul transparenţei veniturilor de natură salarială, precum şi a altor drepturi în bani şi/sau în natură pentru toate funcţiile din sectorul bugetar".

Florin Iordache Este un amendament respins la poziţia 13. Îl supun votului, stimaţi colegi, amendamentul respins de la poziţia 13, art. 6. 193 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 9 abţineri, un coleg care nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat... Imediat, domnule Oprea. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc, domnule preşedinte. Un alt amendament respins iniţial de comisie, pct. 99 marginal, inserarea unui art. 32 1 , numit "Transparenţa veniturilor salariale". Are un conţinut destul de lung, nu-l voi citi acum în integralitatea sa. Este propriu-zis aplicarea principiului pe care tocmai l-am adoptat, şi anume, publicarea de două ori pe an, pe toată durata valabilităţii acestei legi, în sensul de a afla care sunt salariile din domeniul public, publicarea lor din oficiu cu o sancţiune contravenţională, în cazul în care acest lucru nu se întâmplă. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Să înceapă votul. Supun votului amendamentul colegului nostru. 213 voturi pentru, două voturi împotrivă. A fost adoptat. Domnul Oprea şi apoi... A, procedură. Domnul preşedinte Solomon, vă rog, şi apoi domnul Oprea.

Adrian Solomon Să explicăm puţin despre ce este vorba. E o obligaţie legală deja, dar acele publicări pentru transparenţă să se facă fără numele persoanei care ocupă funcţia, doar pe grilă. Da?

Ioan Munteanu Corect!

Florin Iordache Mulţumesc. Domnule deputat Oprea, vă rog.

Dumitru Oprea A fost o înţelegere greşită, dar vă pun în gardă. Avem poziţia 2 şi următoarea e la 90 şi ceva, dintre cele respinse. La poziţia 2 am venit cu amendamentul că: "Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân cele prevăzute în prezenta lege", iar noi am venit mai departe: "fără a se diminua salariile de bază existente în plată la data intrării în vigoare a legii". Salariul de bază în plată este un drept câştigat, care nu poate fi pierdut. Acesta este argumentul nostru.

Florin Iordache Este vorba de amendamentul respins, la poziţia 2, la art. 1 alin. (3), la amendamente respinse, să ştiţi unde este amendament respins. Domnul deputat Oprea solicită supunerea la vot. Voi cere colegilor să votăm, repet, amendamentul respins de la poziţia 2 la amendamente respinse. Să înceapă votul. 55 de voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, o abţinere. Amendamentul a fost respins. Alte intervenţii? Nu mai sunt. (Vociferări.) Nu mai sunt, domnule coleg! Dacă am terminat legea, ce... Vă rog, domnule coleg.

Glad-Aurel Varga Domnule preşedinte, Era doar de tehnică... La pct. 93 marginal. Având în vedere că era vorba de cazuri excepţionale, noi, prin amendamentul nostru, am dorit pentru toate cele şapte familii ocupaţionale, nu doar pentru familii specifice: "Posturile vacante şi temporar vacante, care nu..."

Florin Iordache Îl vedem! Stimate coleg, s-a epuizat şi timpul, îl văd, este la poziţia 93, la amendamente respinse...

Glad-Aurel Varga Exact!

Florin Iordache ...este art. 29. Este vorba de art. 29 alin. (2), stimate coleg!

Glad-Aurel Varga Exact! La pct. 93 marginal de la "respinse".

Florin Iordache Da.

Glad-Aurel Varga Suntem la "respinse".

Florin Iordache Nu suntem la "respinse", că trebuia să... Stimate coleg,...

Glad-Aurel Varga La cât de repede aţi mişcat dumneavoastră sistemul de vot, credeţi-mă că...

Florin Iordache Păi, domnule coleg, dumneavoastră trebuia să urmăriţi raportul! Voi supune votului, dar...

Glad-Aurel Varga Supuneţi votului, domnule preşedinte, să nu ne mai certăm, că oricum îl respingeţi, cum faceţi întotdeauna! Mulţumesc.

Florin Iordache Haideţi, că mai mult pierdem timpul! Este un amendament respins pe care-l supun votului dumneavoastră, de la poziţia 93, art. 29 alin. (2). Să înceapă votul. 34 de voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, 23 de abţineri. Şi acest amendament a fost respins. Timpul a fost epuizat, stimaţi colegi. (Vociferări.) Mai aveţi un amendament? Dar de ce nu aţi urmărit, domnule deputat?! Haideţi, că mai mult pierdem timpul aşa! Ultimul amendament, că s-a epuizat timpul! Vă rog. Haideţi, domnule Oprea, ultimul amendament. Dar v-am rugat de la început să urmăriţi... Haideţi! Care este?

Dumitru Oprea Noi am fost mai răbădători şi am stat până la miez de noapte, aşa că înţelegeţi-ne! Articol nou, după art. 41: "După intrarea în vigoare a prezentei legi, nicio modificare ulterioară a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu poate afecta cuantumul net aflat în plată al salariilor personalului plătit din fonduri publice".

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră şi acest amendament respins. Să înceapă votul. 56 de voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Vă mulţumesc, stimaţi colegi. Ne vedem la ora 12,00 la şedinţa de vot final.