6 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind înfiinţarea, la nivelul administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii, a compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (PL-x 51/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, la nivelul administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii, a compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Din partea... Raport din partea Comisiei pentru administraţie... Da, vă rog, domnule vicepreşedinte Călin Ion. Raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru muncă. Munca e cu salarizarea unitară... Vă rog.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind înfiinţarea, la nivelul administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii, a compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere: avizul negativ al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi, bineînţeles, punctul de vedere negativ al Guvernului. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, la nivelul administraţiei publice locale din comune şi oraşe, a unui compartiment de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, care va dispune de unu-două posturi, alocate din posturile deja existente în cadrul autorităţii locale, având ca atribuţii acordarea de consultanţă de specialitate persoanelor interesate, primirea cererilor şi a documentelor necesare pentru stabilirea de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi transmiterea acestor documente caselor teritoriale şi sectoriale de pensii. În urma dezbaterilor, din Comisia pentru muncă şi protecţie socială, care a propus respingerea proiectului de lege, cu unanimitate de voturi, şi din Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, care a propus respingerea, cu majoritate de voturi, s-a propus plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege. Mai fac precizarea că proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Eu vă mulţumesc. La dezbateri generale? Din partea Grupului PNL, domnul Moldovan Sorin-Dan.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL va vota împotriva acestei iniţiative legislative, deoarece adoptarea măsurilor propuse ar conduce la majorarea numărului de posturi aprobate la nivelul autorităţilor publice locale, ceea ce generează un impact suplimentar asupra cheltuielilor de personal şi implicit a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat. Mai mult, înfiinţarea unui compartiment în cadrul structurilor locale, cu atribuţii în acordarea de consultanţă de specialitate persoanelor interesate şi gestionarea documentelor necesare stabilirii drepturilor de pensii, de persoane din cadrul compartimentului nou înfiinţat, potrivit proiectului de act normativ, nu ar putea asigura o îndrumare corectă şi coerentă, în conformitate cu dispoziţiile legale, persoanelor interesate, în condiţiile în care cei care ar urma să acorde această consultanţă ar fi simpli funcţionari publici, instruiţi sau reinstruiţi, anual, de personalul specializat al caselor teritoriale de pensii. Activitatea depusă în cadrul caselor teritoriale este una complexă, care presupune nu numai cunoaşterea legislaţiei în vigoare, care reglementează asigurările sociale şi legislaţia muncii, dar şi legislaţia conexă aplicabilă în domeniu, respectiv legislaţia europeană referitoare la protecţia lucrătorilor imigranţi din spaţiul Uniunii Europene, precum şi o serie de legi speciale, gestionate în exclusivitate de casele teritoriale de pensii, prin care se acordă prestaţii sociale necontributive participanţilor sistemului public şi altor persoane. Totodată, numărul de posturi de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, şi este stabilit în funcţie de numărul populaţiei. Astfel, crearea unei structuri la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale implică atât majorarea numărului de posturi, cât şi majorarea cheltuielilor de personal. Din aceste motive, Grupul PNL va vota împotrivă. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc. Domnul Călin.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am apreciat această iniţiativă legislativă, de când am văzut-o la comisie, numai că ea, din păcate, nu se poate aplica, la această dată, decât dacă, prin Legea descentralizării, prevedem acest atribut ca delegare către autorităţile administraţiei publice locale, sau dacă modificăm Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Deci ar fi nelegal, aşa cum spune şi Consiliul Legislativ, ca la această dată să începem procesul de descentralizare, prin crearea acestor compartimente, care ar fi create abuziv şi ilegal. Deci susţinem propunerea de respingere a acestei legi, pentru această etapă. Şi să lucrăm la Legea descentralizării, să vedem ce compartimente trebuie apropiate de cetăţeni, ca să fie o descentralizare reală şi să nu mai vorbim de ceea ce înseamnă subsidiaritate. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc. Domnule Ciuhodaru, vă rog.

Tudor Ciuhodaru Proiectul de lege este menit a asigura un mai bine pentru fiecare pensionar. Nu v-aţi dori ca fiecare dintre dumneavoastră, atunci când mergeţi la ghişeul administraţiei locale, să aveţi pe cineva care să vă poată îndruma corespunzător? Asta spune acest proiect de lege. Nu ştiu de ce unii se opun, pentru că mi se pare normal, mai ales când vorbim despre cei vârstnici, cei cu posibilităţi reduse în a se deplasa, cei care nu au îndrumarea necesară în acest domeniu, să li se asigure tot acest confort. Pe de altă parte, cadrul instituţional încă nu permite acest lucru şi e nevoie de modificarea Legii administraţiei publice locale. Şi sper ca Parlamentul să găsească soluţiile sănătoase, pentru a face şi acest demers legislativ. Nu mi se pare un efort major, acela de a-i asigura cetăţeanului ce are nevoie, acolo unde are nevoie. Şi aceasta ar trebui să fie regula de bază a descentralizării. Legea este perfectibilă, fără îndoială. Şi sper că se va veni cu un alt proiect legislativ, poate chiar de iniţiatori, în aşa fel încât să reuşim corelarea între dorinţele cetăţeanului şi activitatea administraţiei publice locale. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final. Are caracter organic.