6 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (PL-x 270/2016). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere; PL-x 270/2016; caracter ordinar.

Ioan Munteanu Dar punctul 4?

Florin Iordache Punctul 4 a fost retrimis. La PL-x 49, domnule Munteanu, colegii de la UDMR au solicitat retrimiterea. Tocmai am votat. Mulţumesc. Discutăm PL-x 270. Guvernul, dacă doreşte să intervină? Domnule secretar de stat, vă rog. Şi apoi domnul preşedinte al comisiei. Domnule secretar de stat de la mediu, vă rog. E în procedură de urgenţă.

Florin Iordache Sunt şase amendamente. Domnul preşedinte al Comisiei pentru mediu. Raport comun Comisia pentru agricultură, Comisia pentru muncă şi Comisia pentru mediu. Vă rog, domnule preşedinte, să prezentaţi raportul.

Remus-Adrian Borza Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun de înlocuire asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere. Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiilor, depus anterior cu nr. 4c-7/572, 4c-4/582, 4c-27/568 din data de 24 octombrie 2016. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea procesului de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, care transpune Directiva nr. 87/2003, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prevăzute în H.G. nr. 780/2006, urmând a fi realizate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Totodată, atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii competente, prevăzute în H.G. nr. 1.570/2007 sunt preluate şi îndeplinite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. De asemenea, se reglementează numărul de posturi pentru Gărzile forestiere. La întocmirea prezentului raport comun de înlocuire, cele trei comisii au avut în vedere avizele favorabile transmise de către Consiliul Legislativ - nr. 286/31 martie 2016 -, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului - nr. 283/23 august 2016 - şi Comisia pentru industrii şi servicii - nr. 258/7 septembrie 2016, precum şi punctul de vedere al Guvernului nr. 640/14 februarie 2017. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 iunie 2016. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au reexaminat proiectul de lege în şedinţe separate. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 7 martie 2017. La lucrări şi-au înregistrat prezenţa a 24 de deputaţi, din totalul de 24. La dezbateri au participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Istrate Şteţco, secretar de stat în Ministerul Agriculturii. În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 25 aprilie 2017. La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 12 deputaţi, din totalul de 16. În urma finalizări discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 16 mai 2017. La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din 21. A participat, la fel, domnul Istrate Şteţco, din partea Ministerului Agriculturii. În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun de înlocuire.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să ne propuneţi şi timpul. O singură precizare. Domnul Şteţco este secretar de stat la mediu, nu la agricultură. Propuneţi-ne timpul de dezbatere. E procedură de urgenţă. Propuneţi timp de dezbatere.

Remus-Adrian Borza Cred că cinci minute e suficient. A trecut prin toate comisiile. După cum vedeţi, voturi în unanimitate în toate cele trei comisii. Cinci minute cred că este un timp rezonabil.

Florin Iordache Bun. Supun votului dumneavoastră timpul de cinci minute propus de domnul preşedinte al comisiei. Să înceapă votul. 143 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, o abţinere. Timpul propus de domnul preşedinte a fost adoptat. Trecem la dezbateri din partea grupurilor parlamentare. Domnul Gudu Vasile. Vă rog.

Vasile Gudu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Actul normativ supus dezbaterii vine să se ralieze reglementărilor instituite în cadrul Uniunii Europene, subsumate politicii europene în domeniul mediului. Mai precis, Regulamentul nr. 389 din 2013 al Comisiei, cu Directiva nr. 2003/1987 a Comisiei, a Parlamentului European şi a Consiliului, precum şi alte două decizii sunt direct aplicabile şi obligatorii pentru toate statele Uniunii Europene, conform Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. Avându-se în vedere că măsurile stipulate în acest demers legislativ asigură o aliniere completă la exigenţele europene, prin îmbunătăţire cadrului de implementare a schemei de comercializare a certificatelor de emisii cu efect de seră şi prin evitarea totodată a producerii unor potenţiale prejudicii financiare, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Doamna Adriana Pană. Vă rog, doamnă ministru.

Adriana-Doina Pană Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Am să mă refer, în speţă, la partea cu Gărzile forestiere şi vreau, într-un timp foarte scurt, să vin cu un exemplu foarte relevant de ce e o cifră foarte corectă cifra de 1.007 angajaţi. Ştiţi că sunt instituţii publice teritoriale cu personalitate juridică. Ele funcţionează prin finanţare integrală de la bugetul de stat. Şi atunci, dacă ne referim la Codul silvic, la art. 9 alin. (3) şi (4) se spune că "Numărul de ingineri silvici trebuie să fie raportat la suprafaţa fondului forestier şi la numărul de proprietari.". Şi următorul articol: "...pentru cel mult 12.000 de hectare fond forestier trebuie încadrat un inginer silvic". Facem un calcul simplu matematic care înseamnă aşa: 6.792.000 de hectare fond forestier împărţit la 12.000 de hectare, cât revine pentru un inginer silvic, şi înseamnă 566 de ingineri. Aceasta pentru activitatea de control a regimului silvic. Pentru activitatea de implementare, inclusiv pentru măsurile silvice din PNDR, e obligatoriu să existe în medie cinci ingineri pe judeţ, asta în funcţie de suprafaţa fondului forestier din fiecare judeţ. Calcul matematic: 5 ingineri pe judeţ ori 41 de judeţe, sunt 205 ingineri. Pentru implementare şi control în domeniul cinegetic trebuie să fie 4 ingineri pe judeţ, deci 41 ori 4 fac 164 de ingineri. Dacă facem totalul şi adăugăm personalul auxiliar, absolut necesar, având personalitate juridică, adică economişti, jurişti, auditori etc., care înseamnă 8 persoane per gardă ori 9 gărzi fac 72. Totalul este 1.007. Deci nu e nicio altă filosofie, decât să implementăm ceea ce spune Codul silvic şi, pe lângă măsurile legislative foarte bune pe care le-am luat împreună, pe păduri, să venim şi cu o implementare corectă, prin asigurarea numărului necesar în acest sens. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă ministru. Din partea Grupului PMP, Ionuţ Simionca, vă rog.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am discutat şi am susţinut şi în comisie această iniţiativă legislativă, o susţinem şi mâine la votul final. Garda de mediu a funcţionat la jumătate din parametri până acum, la 600, şi vrem ca unităţile de stat să funcţioneze în sistem normal. Plus că trebuie să ne aliniem pe cealaltă parte şi la normele europene. Vă mulţumesc. PMP va susţine acest proiect.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea colegilor? Nu mai sunt. Avem şase amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. Adoptat. Articolul unic. Observaţii? Nu. Adoptat. Articolul I? Nu. Articolul II? Nu. Articolul III, IV? Nu. Rămâne la votul final de mâine; are caracter ordinar.