3 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 174/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Bună ziua, doamnelor şi domnilor deputaţi. Continuăm lucrările de astăzi ale şedinţei Camerei Deputaţilor şi anunţ că din totalul celor 329 de deputaţi şi-au înregistrat prezenţa, până în acest moment, 181. Ordinea de zi şi programul de lucru au fost distribuite. Continuăm cu... începem, mai bine zis, cu punctul 16 de pe ordinea de zi. 16. Proiectul de Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte; este PL-x 174/2017. Reprezentantul iniţiatorului, al Guvernului României, are cuvântul. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Din partea Comisiei sesizate în fond, domnul deputat Leonardo Badea, pentru prezentarea raportului. Vă rog.

Leonardo Badea Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu proiectul mai sus menţionat. Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ şi de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României ca membru asociat la Proiectul BEPS, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Plata contribuţiei financiare anuale a României se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, în limita echivalentului în lei a sumei stabilite anual de către Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi aprobare, proiectul de lege, cu amendamentele de tehnică legislativă prezentate în anexă. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la dezbaterea iniţiativei legislative. Avem 5 amendamente... La dezbateri generale? Vă rog. Domnul deputat Huţucă.

Bogdan-Iulian Huţucă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Aprobarea acestui proiect de lege reprezintă o oportunitate pentru România de a participa la Proiectul privind Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor, iniţiat de Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică. Această participare dă şansa României de a lucra, cu această organizaţie şi cu membrii G20, la dezvoltarea standardelor legate de aceasta şi la monitorizarea implementării întregului pachet de reformă. De asemenea, această participare ca membru asociat ne obligă la evaluarea celor 4 standarde minime referitoare la practici fiscale neloiale, la abuzul de acorduri fiscale, la cerinţele de raportare de la ţară la ţară, şi la mecanismele de rezolvare a disputelor. Acest angajament ne obligă la introducerea pachetului BEPS şi de a-l aplica, ţinând cont de faptul că termenele-limită pentru implementare pot diferi de la ţară la ţară şi în funcţie de nivelul de dezvoltare. De asemenea, ne va permite proiectarea implementării proiectului în propria ţară şi va da certitudinea că aceste soluţii vor fi practicate şi de celelalte ţări partenere. În acest context, Grupul parlamentar al PNL votează pentru aprobarea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Dacă nu... Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea iniţiativei legislative. Avem 5 amendamente admise. Nr. crt. 1. Dacă sunt observaţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. Nr. crt. 2. Observaţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. Nr. crt. 3. Observaţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. Nr. crt. 4. Observaţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. Nr. crt. 5, ultimul amendament? Nu sunt observaţii comentarii. Atunci, adoptat. Iniţiativa legislativă merge la votul final.